Kyst og Fjord

Skal forske på sameksistens

Konfliktnivået mellom de ulike kystnæringene kan være høyt, og nå skal Nofima forske på saken for å se om konfliktnivået kan dempes.

Seniorforskerne Roy Robertsen, Kine Mari Karlsen, Sjurdur Joensen og Sten Siikavuopio skal se på hvordan kystnæringene kan leve fredfullt sammen. 

Foto: Audun Iversen, Nofima
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Hvordan skal marine næringer leve godt sammen langs kysten? Nofima sparker nå i gang en ny tverrfaglig forskningssatsing på sameksistens mellom ulike kystnæringer. Målet er å skaffe mer kunnskap og bedre verktøy for å sikre en stødig norsk næringsutvikling, skriver Nofima på sine nettsider.

Nofima ønsker med sitt tverrfaglige forskningsprosjekt å bidra til å redusere konflikter og skape dialog mellom ulike brukere av kysten vår.

– For å utvikle norsk næringsliv trenger vi mer kunnskap om hvordan ulike kystnæringer lever side om side. Vi vil utvikle modeller og metoder for å kunne dokumentere og forstå bedre hvordan dette kan organiseres på en god måte. Både næring og forvaltning trenger et bedre kunnskapsgrunnlag når de skal fatte viktige beslutninger for kysten vår, sier prosjektleder Kine Mari Karlsen.

Hun leder den treårige satsingen som forener naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig ekspertise i Nofima.

 

Forskerne skal blant annet utvikle nye biologiske metoder for å dokumentere effekter av interaksjon mellom villfisk og oppdrettsfisk, og forsøke å skape en felles forståelse mellom fiskere og oppdrettere når det gjelder fordeler og ulemper av at villfisk samles ved oppdrettsanlegg for å spise. Det er ønskelig å skape enighet om hvilken kvalitet slik villfisk har, og hvordan kvaliteten skal bedømmes og sammenliknes med annen villfisk.

 

Nofimas ringvirkningsanalyser, som til nå er brukt på nasjonalt-, regionalt- og bedriftsnivå på sjømatnæringen, skal videreutvikles og utvides. Forskerne skal også lage metoder og modeller for sameksistens av marine næringer i kystsonen.

 

Både offentlig forvaltning og private næringsaktører i fiskeri- og havbruksnæringen etterspør kompetanse om hvordan kystnæringene kan fungere godt sammen. I forskningen som hittil er gjort på området, har det ikke tidligere vært større satsinger som inkluderer alle sider ved bærekraftige næringer – både miljømessig, økonomisk, sosial og institusjonell bærekraft. Nå vil forskerne koble sammen kunnskapen fra økonomi, biologi og forvaltning.

– Det er et stort behov for mer kunnskap om nettopp sameksistens av marine næringer i kystsonen. Vi har over flere år jobbet med disse problemstillingene, og kjenner godt til kunnskapshullene. Det er svært viktig at beslutninger om hvordan kysten vår skal brukes kan tas på bakgrunn av faktakunnskap, og ikke myter, sier Karlsen.

Nofima finansierer selv forskningsprosjektet «Sameksistens» som startet i januar 2019 og går over tre år. Nofima driver forskning og utvikling for økt bærekraftig utvikling og verdiskaping i matnæringene.

 

 

Opprettet 10.01.2019 08:09. Sist oppdatert 10.01.2019 08:09

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS