Kyst og Fjord

Skarp protest fra Fiskarlaget

Fiskarlaget mener Oljedirektoratet forsøker å snik-innføre oljevirksomhet utenfor Lofoten. 

Seniorrådgiver Sonja Elin Kleven Jakobsen er svært kritisk til Oljedirektoratets nye praksis for tildeling i de forhåndsdefinerte områdene. 

Foto: Jan Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no
- Dette er rett vest av Lofoten og ikke langt fra skreiens gytefelter, skriver laget i et krasst høringssvar til direktoratet. Laget viser til den velkjente samarbeidserklæringen fra de tre regjeringspartiene om at Lofoten, Vesterålen og Senja skal være fredet mot petroleumsvirksomhet i denne stortingsperioden.

- Selv om området ikke er definert inn i Nordland VI, ligger det veldig nært de sårbare områdene i Nordland VI. Dette området har enormt stor betydning for en samlet norsk fiskerinæring.

 

Blir ikke informert

For snart to måneder siden sendte direktoratet brev om utlysning av nye blokker i såkalte forhåndsdefinerte områder (TFO), der en rekke nye blokker både i Barentshavet og i Norskehavet blir foreslått.

Fiskarlaget er kritisk til hvordan Oljedirektoratet har begynt å håndtere den nye TFO-ordninga, og mener direktoratet holder tilbake vesentlig informasjon om de nye blokkene.

- Det foreligger alt for lite informasjon om TFO- ordningen, regelverket og hvilke petroleumsfaglige vurderinger som ligger til grunn. Norges Fiskarlag stiller videre spørsmålstegn ved hvordan myndighetene argumenterer for at disse TFO-utlysingene har som formål å tildele utvinningsareal i de geologisk mest kjente deler av norsk kontinentalsokkel, skriver Fiskarlagets nye seniorrådgiver Sonja Elin Kleven Jakobsen i brevet.

Hun fortsetter:

- Det foreslås lagt ut blokker i Norskehavet og Barentshavet hvor det har vært lite eller ingen aktivitet. Det er lite infrastruktur for å nyttigg¡øre eventuelle funn, og vi stiller spørsmålstegn ved hva Olje- og energidepartementet mener med at en utvinning i de foreslåtte områdene vil føre til en effektiv ressursforvaltning. Hvem er denne ressursforvaltningen effektiv for? Vi kan ikke se at Oljedirektoratets petroleumsfaglige vurderinger er lagt ved høringsbrevet.

- Vi etterlyser den samfunnsøkonomiske vurderingen som ligger til grunn for utsagnet, da også med en konsekvensanalyse en slik utvinning vil føre til for det marine miljø og fiskeriene i de planlagte områdene.

Opprettet 07.03.2018 12:17. Sist oppdatert 07.03.2018 12:17

Kommenter via Facebook

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

Stopp i fiske Melding fra Fiskeridirektøren om seifiske.

Stenging av et område Området Opnan i Finnmark er stengt for fiske med snurrevad

PDF-avis

Levert av Open Concept AS