Kyst og Fjord

Skarp protest fra Fiskarlaget

Fiskarlaget mener Oljedirektoratet forsøker å snik-innføre oljevirksomhet utenfor Lofoten. 

Seniorrådgiver Sonja Elin Kleven Jakobsen er svært kritisk til Oljedirektoratets nye praksis for tildeling i de forhåndsdefinerte områdene. 

Foto: Jan Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no
- Dette er rett vest av Lofoten og ikke langt fra skreiens gytefelter, skriver laget i et krasst høringssvar til direktoratet. Laget viser til den velkjente samarbeidserklæringen fra de tre regjeringspartiene om at Lofoten, Vesterålen og Senja skal være fredet mot petroleumsvirksomhet i denne stortingsperioden.

- Selv om området ikke er definert inn i Nordland VI, ligger det veldig nært de sårbare områdene i Nordland VI. Dette området har enormt stor betydning for en samlet norsk fiskerinæring.

 

Blir ikke informert

For snart to måneder siden sendte direktoratet brev om utlysning av nye blokker i såkalte forhåndsdefinerte områder (TFO), der en rekke nye blokker både i Barentshavet og i Norskehavet blir foreslått.

Fiskarlaget er kritisk til hvordan Oljedirektoratet har begynt å håndtere den nye TFO-ordninga, og mener direktoratet holder tilbake vesentlig informasjon om de nye blokkene.

- Det foreligger alt for lite informasjon om TFO- ordningen, regelverket og hvilke petroleumsfaglige vurderinger som ligger til grunn. Norges Fiskarlag stiller videre spørsmålstegn ved hvordan myndighetene argumenterer for at disse TFO-utlysingene har som formål å tildele utvinningsareal i de geologisk mest kjente deler av norsk kontinentalsokkel, skriver Fiskarlagets nye seniorrådgiver Sonja Elin Kleven Jakobsen i brevet.

Hun fortsetter:

- Det foreslås lagt ut blokker i Norskehavet og Barentshavet hvor det har vært lite eller ingen aktivitet. Det er lite infrastruktur for å nyttigg¡øre eventuelle funn, og vi stiller spørsmålstegn ved hva Olje- og energidepartementet mener med at en utvinning i de foreslåtte områdene vil føre til en effektiv ressursforvaltning. Hvem er denne ressursforvaltningen effektiv for? Vi kan ikke se at Oljedirektoratets petroleumsfaglige vurderinger er lagt ved høringsbrevet.

- Vi etterlyser den samfunnsøkonomiske vurderingen som ligger til grunn for utsagnet, da også med en konsekvensanalyse en slik utvinning vil føre til for det marine miljø og fiskeriene i de planlagte områdene.

Opprettet 07.03.2018 12:17. Sist oppdatert 07.03.2018 12:17

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS