Kyst og Fjord

- Skjerp innrapporteringa

Skjerp pliktene rundt inn- og utrapportering av faststående redskaper. Slett gamle ubekreftede opplysninger. Dette vil bidra til større bevissthet rundt rapporteringsplikten.

Roger Hansen og resten av Fiskarlaget Nord har sett seg lei på at attraktive fiskefelt okkuperes av fiktive redskaper.

Foto: Øystein Ingilæ
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Oppfordringa kommer fra styret i Fiskarlaget Nord, som har sett seg lei på at attraktive fiskefelt blir okkupert av fiktive fiskeredskaper.

Krabbefelt blir lagringsplass
- Fiskarlaget Nord mottar meldinger om at det er et tiltagende problem at plikter knyttet til inn- og utmelding av faststående redskap ikke etterleves. Spesielt manglende utmelding av faststående redskap oppfattes problematisk. Manglende utmelding av bruk bidrar til et misvisende bilde av hvilke sjøarealer som faktisk er beslaglagt, som vanskeliggjør planlegging og gjennomføring av et effektivt fiske, skriver styrer i laget, og fortsetter:

- På samme måte er manglende etterlevelse av røktingsplikt et opplevd problem på fiskefeltet. Særlig i teinefisket etter krabbe registreres det at bruk kan bli stående urøktet over lang tid, som gjør at attraktive fiskefelt får karakter av lagringsplass, istedenfor at de kan brukes til aktivt fiske.

Kystvakten og Fiskarlaget
- Styret i Fiskarlaget Nord mener både Kystvakten og Fiskeridirektoratet må prioritere de ovennevnte utfordringer i kontrollsammenheng. Det bør settes av ressurser nok til å følge opp både rapporteringsplikt og røktingsplikt, slik at man kan få snudd det som fremstår som en uheldig utvikling og praksis. For å få en mest mulig effektiv gjennomføring av fisket er det avgjørende med orden på fiskefeltene.

- Styret mener innmeldte opplysninger om faststående redskap bør bekreftes ukentlig. Eldre og ubekreftede opplysninger bør kunne slettes. Dette vil bidra til større bevissthet rundt rapporteringsplikten og dermed heve kvaliteten på innrapportert data.

- Både Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste og Kystvakten anmodes om løpende å sørge for å få slettet melding om faststående redskap dersom man i forbindelse med seiling og kontroll registrerer at innrapportert redskap er tatt opp av sjøen. Det bes om at også Norges Fiskarlag følger opp saken.

Opprettet 07.06.2018 07:35. Sist oppdatert 07.06.2018 07:35

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS