Kyst og Fjord

- Skjerp innrapporteringa

Skjerp pliktene rundt inn- og utrapportering av faststående redskaper. Slett gamle ubekreftede opplysninger. Dette vil bidra til større bevissthet rundt rapporteringsplikten.

Roger Hansen og resten av Fiskarlaget Nord har sett seg lei på at attraktive fiskefelt okkuperes av fiktive redskaper.

Foto: Øystein Ingilæ
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Oppfordringa kommer fra styret i Fiskarlaget Nord, som har sett seg lei på at attraktive fiskefelt blir okkupert av fiktive fiskeredskaper.

Krabbefelt blir lagringsplass
- Fiskarlaget Nord mottar meldinger om at det er et tiltagende problem at plikter knyttet til inn- og utmelding av faststående redskap ikke etterleves. Spesielt manglende utmelding av faststående redskap oppfattes problematisk. Manglende utmelding av bruk bidrar til et misvisende bilde av hvilke sjøarealer som faktisk er beslaglagt, som vanskeliggjør planlegging og gjennomføring av et effektivt fiske, skriver styrer i laget, og fortsetter:

- På samme måte er manglende etterlevelse av røktingsplikt et opplevd problem på fiskefeltet. Særlig i teinefisket etter krabbe registreres det at bruk kan bli stående urøktet over lang tid, som gjør at attraktive fiskefelt får karakter av lagringsplass, istedenfor at de kan brukes til aktivt fiske.

Kystvakten og Fiskarlaget
- Styret i Fiskarlaget Nord mener både Kystvakten og Fiskeridirektoratet må prioritere de ovennevnte utfordringer i kontrollsammenheng. Det bør settes av ressurser nok til å følge opp både rapporteringsplikt og røktingsplikt, slik at man kan få snudd det som fremstår som en uheldig utvikling og praksis. For å få en mest mulig effektiv gjennomføring av fisket er det avgjørende med orden på fiskefeltene.

- Styret mener innmeldte opplysninger om faststående redskap bør bekreftes ukentlig. Eldre og ubekreftede opplysninger bør kunne slettes. Dette vil bidra til større bevissthet rundt rapporteringsplikten og dermed heve kvaliteten på innrapportert data.

- Både Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste og Kystvakten anmodes om løpende å sørge for å få slettet melding om faststående redskap dersom man i forbindelse med seiling og kontroll registrerer at innrapportert redskap er tatt opp av sjøen. Det bes om at også Norges Fiskarlag følger opp saken.

Opprettet 07.06.2018 07:35. Sist oppdatert 07.06.2018 07:35

Kommenter via Facebook

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS