×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

- Skjerp innrapporteringa

Skjerp pliktene rundt inn- og utrapportering av faststående redskaper. Slett gamle ubekreftede opplysninger. Dette vil bidra til større bevissthet rundt rapporteringsplikten.

Roger Hansen og resten av Fiskarlaget Nord har sett seg lei på at attraktive fiskefelt okkuperes av fiktive redskaper. Foto: Øystein Ingilæ

Oppfordringa kommer fra styret i Fiskarlaget Nord, som har sett seg lei på at attraktive fiskefelt blir okkupert av fiktive fiskeredskaper.

Krabbefelt blir lagringsplass
- Fiskarlaget Nord mottar meldinger om at det er et tiltagende problem at plikter knyttet til inn- og utmelding av faststående redskap ikke etterleves. Spesielt manglende utmelding av faststående redskap oppfattes problematisk. Manglende utmelding av bruk bidrar til et misvisende bilde av hvilke sjøarealer som faktisk er beslaglagt, som vanskeliggjør planlegging og gjennomføring av et effektivt fiske, skriver styrer i laget, og fortsetter:

- På samme måte er manglende etterlevelse av røktingsplikt et opplevd problem på fiskefeltet. Særlig i teinefisket etter krabbe registreres det at bruk kan bli stående urøktet over lang tid, som gjør at attraktive fiskefelt får karakter av lagringsplass, istedenfor at de kan brukes til aktivt fiske.

Kystvakten og Fiskarlaget
- Styret i Fiskarlaget Nord mener både Kystvakten og Fiskeridirektoratet må prioritere de ovennevnte utfordringer i kontrollsammenheng. Det bør settes av ressurser nok til å følge opp både rapporteringsplikt og røktingsplikt, slik at man kan få snudd det som fremstår som en uheldig utvikling og praksis. For å få en mest mulig effektiv gjennomføring av fisket er det avgjørende med orden på fiskefeltene.

- Styret mener innmeldte opplysninger om faststående redskap bør bekreftes ukentlig. Eldre og ubekreftede opplysninger bør kunne slettes. Dette vil bidra til større bevissthet rundt rapporteringsplikten og dermed heve kvaliteten på innrapportert data.

- Både Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste og Kystvakten anmodes om løpende å sørge for å få slettet melding om faststående redskap dersom man i forbindelse med seiling og kontroll registrerer at innrapportert redskap er tatt opp av sjøen. Det bes om at også Norges Fiskarlag følger opp saken.

På forsiden nå