Kyst og Fjord

Skjerper seismikk-krav

Norge har verdens beste meldesystem for seismiske undersøkelser, og det er flott at dette nå skal bli enda bedre. Dette var tilbakemeldingen til Oljedirektoratet under seminaret Fisk og seismikk i Bergen.

Jan A. Stenløkk (i midten) Oddny Svendsen og Heidi Hagland (t.h). Kjell Ingebrigtsen og Sonja Elin Kleven Jakobsen er de som i Fiskarlaget arbeider mest med petroleumsrelaterte saker.

Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Dette melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Kravene til seismikknæringen skjerpes nå for å forbedre samarbeidet med myndighetene og andre aktører på havet. Fra 2018 gjelder ny forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten. Forskriften skjerper og tydeliggjør kravene til informasjon og oversiktlighet i forbindelse med seismiske undersøkelser.

– Noe av hensikten med den nye forskriften er å bidra til at det blir enklere og bedre for alle å få oversikt over ulike deler av petroleumsvirksomheten. Det sier Jan A. Stenløkk i Oljedirektoratet, som i en årrekke har arbeidet med tematikk knyttet til fisk og seismikk.

Han synes det er hyggelig å få positiv tilbakemelding fra seminardeltagere i Bergen om at det norske meldesystemet for denne typen arbeid på havet oppleves som godt. Fra blant annet fiskerinæringen har det vært et ønske om forenkling, bedre oversikt og lettere tilgang til oppdatert informasjon om seismikkaktivitet.

Tydelige krav

Stenløkk forteller at Oljedirektoratet (OD) nå derfor har strammet opp hva rettighetshaver skal melde via Oljedirektoratets nettbaserte meldesystem for undersøkelser.

Av andre krav som tydeliggjøres er blant annet at:

  • eierforhold til innsamlet data skal oppgis, og det skal gis et estimat for datavolum som innrapporteres.
  • undersøkelsesaktivitet ikke kan starte tidligere enn fem uker etter at den er meldt inn.
  • Det skal sendes endringsmelding dersom undersøkelsesaktiviteten ikke starter opp i henhold til innmeldt tidspunkt.
  • det skal meldes dersom undersøkelsesaktiviteten avlyses eller stanses midlertidig.

– Vi krever også av operatørene at de må sende ny melding dersom undersøkelsesaktiviteten ønskes videreført ut over innmeldt tidspunkt for avslutning. Tilsvarende krav gjelder dersom det ønskes endring av område, understreker Stenløkk.

Det er også krav om at sluttmelding skal sendes via Oljedirektoratets nettbaserte meldesystem for undersøkelser så snart undersøkelsen er avsluttet. I tillegg arbeider direktoratet med både generelle endringer i rapporteringsrutiner og overgang fra papirskjemaer til en heldigital løsning.

 

«Soft start»

Oljedirektoratet har også innført et krav til at alle undersøkelses skal ha en såkalt «soft start».
Dette er et krav om en gradvis oppstart av den seismiske lydkilden («soft-start») for å gi fisk og marine pattedyr mulighet til å forlate nærområdet for undersøkelsen før den starter opp.

– Gradvis oppstart av lydkilden innebærer at lydkilden starter på lav effekt og øker gradvis til full effekt er oppnådd, vanligvis i løpet av 20 minutter, forklarer Jan Stenløkk.

Fiskerikyndige

Det skal under seismisk arbeid være minst en fiskerikyndig om bord i hovedfartøy. Dette er personer med egen kursing med bakgrunn fra fiskeri.

– Vi har også tydeliggjort hvordan de fiskerikyndiges arbeidssituasjon skal være, påpeker Stenløkk.

I forskriften er det klarlagt at de fiskerikyndige skal ha tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler, samt at den fiskerikyndige bør være til stede på oppstartsmøtet for undersøkelsen for å kunne informere om forventet fiskeriaktivitet i det området den seismiske undersøkelsen skal gjennomføres.

Dette er også innarbeidet i forskriften at den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige – og at regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk.

Oljedirektoratet opprettholder krav om fartstid om navigasjonssertifikat for fiskeskipper klasse B eller D 5 uten begrensninger for dem som skal være fiskerikyndig.

Det er nå 108 registrerte og godkjente fiskerikyndige i Norge.

Opprettet 19.04.2018 07:18. Sist oppdatert 19.04.2018 07:18

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS