×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Skuffende motstand i krabbesaken

Vest-Finnmark Kystfiskarlag er glade for at de blir innlemmet i kvoteområdet, og uttrykker samtidig skuffelse over å ha møtt motstand fra Sametinget og Måsøy kommune. 

Debatt

Tommy Pettersen i Vest-Finnmark Kystfiskarlag.  Foto: Therese Wahl

Den 29. september 2018 hadde Vest-Finnmark Kystfiskarlag denne saken oppe til behandling.

 Det ble den gang vedtatt at «For reguleringen 2019, er vårt forslag at det i første omgang åpnes for at  fiskerne i Vest-Finnmark kan få seg krabbekvote i kvoteregulert område på lik linje med Måsøy, og at man umiddelbart setter i gang jobben med en utarbeidelse av en ny Stortingsmelding som åpner for å  flytte grensen for kvoteregulert område fra 26.grader øst til grensen mellom Troms og Finnmark, slik at vi kan få en bærekraftig forvaltning av denne arten i hele dens utbredelsesområde, som er til det beste for både fiskere, kjøpere og bosetningen. Etter hvert som krabben etablerer seg videre vestover og inn i Troms, åpnes det for at fiskerne i Troms også blir tatt med i kvoteregulert område, samt at konsesjonsgrensen blir flyttet ytterligere vestover.»

Det er derfor en stor glede for oss å nå se at Dokument 8.forslaget til Bengt Rune Strifeldt (Frp) nå ble vedtatt i Næringskomiteen, et forslag som inneholder våre to hovedpunkter. Vi har siden 2018 jobbet hardt oppimot både lokale og sentrale politikere for å få denne saken vedtatt. Vi har også hele veien fått støtte av lokallagene til Fiskarlaget nord i Hammerfest, Alta, Hasvik, tidligere Kvalsund og Loppa. Spesielt gledelig var det når Fiskarlaget Nord og Norges Fiskarlag vedtok i 2019 at de støttet opp om forslaget.

Vi laget en utredning i 2019 som viste en nedgang på 40 prosent i antall fiskere og fartøy de siste 10 år i kommunene Hammerfest, Loppa, Alta og Hasvik. Denne utredningen er blitt brukt av de fleste som var positiv til å få denne saken gjennom.

Vi har også møtt stor motstand fra Sametinget, Fjordfiskenemda, de lokale fiskarlagene og Kommunene fra Måsøy, Nordkapp, Porsanger og østover. Sametinget og Måsøy Kommune er de som har skuffet mest! Sametinget har hele tiden prøvd å tåkelegge det faktum at vi er i ferd med å miste de få fiskerne vi har igjen i «rest» finnmark. Her har dem hele tiden gått ut med argumentasjon som er full av feil og fordommer, og bevist fornektet fakta. Sametinget har også misbrukt sin konsultasjonsrett som de har med Staten i et forsøk på å stoppe saken.

Man kan lese på Sametingets nettside bl.a. følgende: «Sametinget har sterkt prioritert arbeidet med å finne frem til løsninger som kan bidra til å sikre retten til fiske for befolkningen i de sjøsamiske områdene.» og «Sametinget har også hevdet prinsippet om at nærhet til naturressursene gir høstingsrett i et historisk og sedvaneperspektiv. Nærhets- og avhengighetsprinsippet er innført som et førende prinsipp innenfor Sametingets satsing på marine næringer.» Hva angår kommunene Hammerfest, Alta, Loppa og Hasvik, kan man trygt si at sametinget ikke har stilt opp i det hele tatt for å stoppe nedgangen i antall fartøy og fiskere.

Fiskerne i Måsøy kommune ble tatt med i kvoteområdet i 2017. Forslaget som ble fremmet av daværende stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen fra Høyre og Oscar Grimstad fra FRP, var den gangen at alle fiskerne fra Finnmark skulle inn. Men Stortinget landet da på at kun fiskerne fra Måsøy skulle få delta. Ordførerne i Hammerfest, Kvalsund, Loppa, Alta og Hasvik støttet selvsagt opp om vedtaket, med det håp om at Måsøy skulle støtte opp om deres krav når det eventuelt måtte komme. Men det skjedde ikke. Da forslaget fra Bengt Rune Strifeldt (FRP) om å innlemme fiskerne i de 4 gjenværende kommunene i gamle Finnmark var på høring høsten 2019, kunne man lese ut fra Måsøy Kommunes høringsdokument at de var imot å ta inn de siste Kommunene i Finnmark. Her kan man snakke om å «dolke» sine venner i ryggen.

Vest-Finnmark Kystfiskarlag håper nå at vi klarer å få stoppet nedgangen i antall fiskere og fartøy i «rest» Finnmark, i tillegg til at vi forhåpentligvis får den yngre generasjon til å satse på fiskerinæringen. Vi må alle huske at fiskerinæringen er den næringen vi fortsatt skal leve av selv etter at vi ikke lengere har olje og gass som inntektskilde. 

På forsiden nå