×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

– Skyhøye overreguleringer for havgående fartøy med kystkvoter

Arbeidsutvalget i Norges Kystfiskarlag har i møte 16. september behandlet spørsmål om utviklingen i lukket kystgruppes seifiske. De endte opp med to forslag til Fiskeridirektoratet.

Leder Arne Pedersen i Norges Kystfiskarlag. Foto: Arkiv

Norges Kystfiskarlag skriver i en pressemmelding at de er opptatt av at det skal legges til rette for at flåten som helhet kan fiske på de nasjonale kvoter,og at fangsten skal holdes innenfor kvotefleksibilitetsordningen.

– Betydelig overfiske

I 2019 hadde man et betydelig overfiske av sei for konvensjonell kyst i lukket gruppe, også utover 10 prosent, ifølge laget.

– Vi ser med bekymring på at det tildeles skyhøye overreguleringer for havgående fartøy med kystkvoter. Svært mange av disse fartøyene har i tillegg to grunnkvoter på sei som gir dem et ytterligere fortrinn når konvensjonell kvote er oppfisket. Dette er en flåte som er svært effektiv, og fisker på de samme områdene som den mindre flåten. Gjennom svært høy overregulering av disse fartøyenes allerede store kvoter får de dermed anledning til å fiske store kvantum fra den mindre flåten. Dette styrker den, etter vårt syn, havgående flåte med både urealistisk store seikvoter og dertil stor andel ferskfiskbonus, mens det motsatte er realiteten for den tradisjonelle kystflåten under 21m.

Seigarnfisket rammes

I følge Kystfiskarlaget er det flåten uten to grunnkvoter som rammes.

– År etter år ser vi at det tradisjonelle seigarn-fisket for fartøy med faktisk lengde mellom 15 og 20,9 meter blir rammet. Når seien blir tilgjengelig for disse fartøyene blir overreguleringen straks satt ned til et minimum, og garnflåten har dermed marginale kvoter igjen som knapt forsvarer kostnaden med å gå i gang med fisket. Dette fører til at de ikke får muligheten til å fiske et anstendig kvantum sei, og vil heller ikke kunne delta i ferskfiskordninga for torsk. Flåten med to grunnkvoter vil etter stopp i det konvensjonelle fisket kunne fortsette med konvensjonelle redskaper på sin seinotkvote. Dermed er det de uten to grunnkvoter som blir rammet av en stopp i fisket på konvensjonelle kvoter. Norges Kystfiskarlag vil på dette grunnlag anbefale at en videreføring av fiske på sei under følgende alternative forutsetninger: Fisket på konvensjonell kvote videreføres for flåten med hjemmelslengde mellom 15 og 21 meter, men forbeholdes fartøy med kun en grunnkvote.

Har to forslag

Nå anbefaler de en endring av overreguleringen.

De fartøy som også har seinotkvote (to grunnkvoter) kan dermed fortsette å fiske med konvensjonelle redskaper dersom de har seinotkvote igjen. Alternativt vil vi anbefale at fisket reguleres gjennom endring av overregulering. Vi ber i så fall om at overregulering for fartøy med hjemmelslengde 15-20,9m og største lengde under 21m får økt sin overregulering til 500 %, mens fartøy med hjemmelslengde 15-20,9 meter får redusert sin overregulering til 50 %. Begge disse forslagene vil bidra til en rettferdig fordeling av ressursen sei, og gi hele flåten anledning til både seifiske og ferskfiskbonus på torsk.

På forsiden nå