Kyst og Fjord

Slåss for oppdrett i verdensarvområdet

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll og Vega-ordfører Andre Møller krever møte med to ministre for å få på plass et oppdrettsanlegg i verdensarvområdet.

Fylkesrådslederen liker ikke innsigelser mot oppdrettsetablering i verdensarvområdet på Vega.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

De to Ap-politikerne er fortørnet over at Riksantikvaren har levert innsigelser på søknaden fra Marine Harvest om å etablere nye anlegg ved Hysvær og Rørskjæran innenfor verdensarvområdet.

Ifølge Brønnøysunds Avis mener de at innvendingene strider mot de intensjonsavtaler som ble undertegnet i forkant av opprettelsen av verdensarvområdet, der alle parter var enige om at fredningen ikke skulle få konsekvenser for mulighetene til å utvikle Landbruk, havbruk, fiskeri, turisme og øvrig næringsvirksomhet.

Når det nå ligger konkrete penger i slike oppdrettslokaliseringer blir kampviljen ekstra stor.
Vegas ordfører Andre Møller peker på at oppdretts-nekten påfører kommunen tap.

- Vi tapte nærmere sju millioner kroner i midler fra Havbruksfondet i år på at vi ikke har fått på plass de to konsesjonene. Derfor har Tomas Norvoll nå tatt initiativ til å be om et møte med Klima- og miljødepartementet og Fiskeridepartementet for vi kan ikke ha det slik lenger. Det vi driver med nå er en ørkesløs vandring der vi aldri kommer i mål, hevder Møller overfor Brønnøysunds Avis.

Opprettet 24.09.2018 09:41. Sist oppdatert 24.09.2018 09:48

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS