×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Slik blir kvalitetstilsynet i 2021

Debatt

I denne artikkelen klargjør Norges Råfisklag for hvordan de vil fokusere på kvalitetsarbeidet i året som kommer.

2020 har vist oss at økt oppmerksomhet på kjøling for å sikre kvaliteten på hvitfisk har gitt resultater. I 2021 vil vi fortsette det arbeidet, men også sette sortering på dagsorden. Både når det gjelder sortering av sjødød og levende fisk ombord, og når det gjelder å holde de ulike fiskeslagene adskilt registrerer tilsynet avvik. Det er en praksis som vi ønsker å endre som ledd i næringens kvalitetsarbeid.

jonette_braathen

Jonette Braathen, Norges Råfisklag

Reglene er klare på at fiskerne skal holde fiskeslagene adskilt, og at sjødød fisk skal holdes adskilt fra levendefanget. Likevel viser tallene at rundt 25 prosent unnlater å holde fiskeslagene adskilt, og omkring 66 prosent unnlater å holde sjødød fisk adskilt fra levendefanget.  

Det kan være utfordrende med plass om bord hos noen, men det er nedfelt i regelverket og har faktisk betydning for kvaliteten på fisken som leveres.

Skillet mellom sjødød og levendefanget fisk
Bakgrunnen for at skillet mellom sjødød og levendefanget fisk er så viktig, er at fisk som dør på redskapet, altså som er død før den tas ombord, har veldig mye dårligere kvalitet enn de som fanges og bløgges levende.
Det er begrenset hva en kjøper kan anvende en sjødød fisk til. Den egner seg ikke til pakking av fersk fisk, og heller ikke er den egnet til filetproduksjon, fordi den er rød og ofte bløt i kjøttet. Videre vil den brukt til produksjon som tørrfisk og saltfisk/klippfisk ofte få en nedgradert kvalitet. 

Kvalitetsforskriften er tydelig på at sorteringen skal skje i forbindelse med at fisken tas om bord og bløgges. Årsaken til dette, for å si det litt upresist, er at en «pen» sjødød fisk er vanskelig å skille fra fisk som er bløgget levende, mens den har de samme kvalitetsfeilene i kjøttet som en «stygg» sjødød, altså blod i muskel og til dels bløt konsistens. 

Levende og sjødød

Kvaliteten på levende eller sjødød fisk er meget stor.

I tillegg gir manglende sortering på havet merarbeid ved levering, fordi den må sorteres ut hos de kjøperne som har produksjonstyper hvor fisken ikke kan brukes.

Andelen sjødød fisk i en fangst øker med tiden bruket har stått i havet eller størrelsen på halene og det er egentlig bare juksafiske hvor det ikke er en reell problemstilling.

Sammenblanding av artene
Reglene er klare på at sammenblanding av arter om bord ikke er tillatt. Det er ikke bare forbudet i seg selv som gjør at dette bør unngås. En sammenblanding av artene reduserer også kvaliteten på fisken. 

Det er ikke de tre seiene som ligger sammen med torsken som utgjør et problem. Problemet oppstår der det foregår et blandingsfiske og hele fangsten havner i samme kontainer, eller der hvor det kun er den mest verdifulle fiskearten som skilles ut. Lange turer på havet, dårlig vær og store fangster kan man generelt si slår ut negativt – og særlig slår det ut negativt der artene oppbevares samfengt om bord.

Kvalitetskontroll av fisk- temperatur

Temperaturen på fiskene har alt å si i forhold til kvaliteten.

Som en av kontrollørene påpeker; «Nye fartøy har veldig god temperatur på fisken, men blander dessverre hysa med andre arter som ødelegger kvaliteten på hysa». Hysa er en fisk som tåler svært lite mekanisk påkjenning før den får redusert kvalitet eller rett og slett blir uegnet til de fleste produksjonsformene.

Ulik struktur i skinnet gjør at utseendet skades. En av de artene som ikke bør oppbevares sammen med noen andre arter er uer fordi den er så grov i skinnet. Blanding av artene er særlig problematisk for de kjøperne som pakker ut fersk.

Konsekvensen av dårlig kvalitet
Kjøperen kan redusere prisen for dårlig kvalitet på fisken. Alt etter hvor redusert kvaliteten er og hvilken betydning det får for mulig prisoppnåelse i markedet, kan prisen til fisker reduseres med inntil 40 prosent ut fra gjeldende minstepris. Budskapet er altså: Det lønner seg å følge reglene. På den måten sikrer vi at mest mulig fisk holder høy kvalitet hele veien fra hav til middagsbord.

Fakta:

Nærings- og fiskeridepartementet gjorde fra 01.01.2015 gjeldende en endring i forskrift 28. juni 2013 nr. 884 om kvalitet på fisk og fiskevarer. Endringen innebar at Norges Råfisklag skulle drive tilsyn med kvalitetsforskriftens paragrafer 5,6,7 og 8, i fylkene Nordland, Troms og Finnmark, med det formål å heve kvaliteten i hvitfisksektoren.  

  • Ifølge kvalitetsforskriftens § 6 er ikke sammenblanding av arter om bord tillatt.
  • Kvalitetsforskriften § 7 er tydelig på at sortering mellom sjødød og levendefanget fisk skal skje i forbindelse med at fisken tas om bord og bløgges.
  • I rundskriv 20/2020 står følgende om prisreduksjon for forringet kvalitet:

«For en vare som er forringet i kvalitet, for en skadd vare eller for en vare som av andre årsaker er vesentlig forringet i kvalitet, kan prisen reduseres. En slik vare må fisker sortere ut og den skal veies for seg. Etter graden av forringelse kan prisen reduseres med inntil 40 % ut fra gjeldende minstepris for den aktuelle vare. Adgangen til reduksjon i pris gjelder kun når skaden medfører reduksjon i pris på det ferdige produkt.» 

På forsiden nå