Kyst og Fjord

Slik blir opplegget for størjefangsten

Fire båter med not og fire med line kan få melde seg på årets størjefangst, ifølge reguleringen som nå er vedtatt.

I år får flere lov å prøve seg etter makrellstørja. 

Foto: Scanfishphoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Nærings- og fiskeridepartementet åpner for at fire fartøy som fisker med not og fire fartøy som fisker med line kan delta i fisket etter makrellstørje. Fristen for å melde seg på til dette fisket er 20. mars.

Fiskeridirektoratet gjør oppmerksom på at det vil komme mer informasjon om vilkårene for å delta i sports- og rekreasjonsfiske i løpet av kort tid. Direktoratet ber derfor interesserte om å avvente påmelding til dette fisket frem til vilkårene for deltakelse er publisert.

 

Reguleringen fastsatt i forskrift 6. mars 2019 om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2019, innebærer blant annet følgende:

En norsk kvote på 239 tonn

En gruppekvote på 187 tonn til fartøy som fisker med not

En gruppekvote på 24 tonn til fartøy som fisker med line

Fartøy som fisker med not kan fiske i perioden fra og med 25. juni til og med 15. november 2019. Av disse fartøyene vil ett fartøy over 40 meter få tildelt en fartøykvote på 52 tonn, og tre fartøy under 40 meter få tildelt en fartøykvote på 45 tonn

Fire fartøy som fisker med line vil få tildelt en fartøykvote på seks tonn.

Fartøy som fisker med line og som er over 24 meter kan fiske i perioden fra og med 1. august til 31. desember 2019.

Fartøy som fisker med line og som er under 24 meter kan fiske i perioden fra og med 13. mai til og med 31. desember.

Det er avsatt et kvantum på 27 tonn til bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter.

 

Fartøy som deltar i fisket må i søknaden dokumentere at:

er egnet, bemannet og utrustet til fiske etter makrellstørje

har en plan for håndtering og lagring av fangst om bord, samt landing og omsetning av fangsten, som sikrer at kvaliteten ivaretas

Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal ha observatør fra Havforskningsinstituttet om bord eller samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer.

I tillegg må fartøy som fisker med not dokumentere at de har egen lugar til observatører fra ICCAT og Havforskningsinstituttet. Fartøy som fisker med line må dokumentere at de enten har egen lugar om bord til observatører som nevnt i § 12, eller, dersom fartøyet kun går på dagsturer, tilfredsstillende losji som for eksempel hotell, i avgangshavn.

Det er et vilkår for deltakelse i fisket med not at maskevidden (helmaske) i noten ikke skal være mindre enn 100 mm.

 

Loddtrekning

Dersom flere fartøy som oppfyller kriteriene melder seg til fisket enn det antallet fartøy som vil kunne få tildelt kvote etter forskriften, vil deltakelsen avgjøres ved loddtrekning.

 

Observatør

Fartøy som fisker med not skal ha 100 prosent dekning av observatør fra ICCATs regionale observatørordning (RoP), og alle kostnader må være betalt før observatør tildeles.

Observatørkostnadene for RoP i 2019 er foreløpig ikke fastsatt. I 2018 utgjorde observatørkostnadene et fast beløp på 7500 € + 4400 € samt et døgnhonorar på 230 €.

Fartøy som fisker med line må betale kostnader til nasjonal observatør fra Sjøtjenesten i Fiskeridirektoratet. Kostnader er estimert til ca. 3 000 kroner pr. dag.

I tillegg til de estimerte kostnadene over må reisekostnader både for nasjonal observatør og for observatør fra ICCAT påregnes.

 

Prøvetaking

De deltakende fartøyene kan pålegges å ha forskere fra Havforskningsinstituttet om bord for prøvetaking av fangst. Eventuelt vil fartøyet kunne pålegges å samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer.

 

ICCAT

Deltakende fartøy skal også følge regler fastsatt i eller i medhold av Den internasjonale konvensjonen 14. mai 1966 om bevaring av atlantisk tunfisk.

 

Påmeldingsfrist og søkerliste

Søkerlisten vil bli offentliggjort etter fristens utløp.

Påmelding til Fiskeridirektoratet sendes innen 20. mars 2019

Opprettet 08.03.2019 07:53. Sist oppdatert 08.03.2019 07:53

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS