Kyst og Fjord

Snudde om åpen gruppe

Arbeidsutvalget i Nordland fylkes fiskarlag mente for en uke siden at åpen gruppe neste år bør tilføres mer kvantum fra totalkvoten. Det synes ikke styret i det samme fylkesfiskarlaget er noen god idé.

Nordland fylkes fiskarlags styre snudde om hvor mer torskekvote til åpen gruppe skal hentes fra.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag avholdt møte den 9. juli 2018. Her ble saken om åpen gruppes situasjon etter overfisket i 2018 tatt opp på ny.

Styret i Nordland fylkes fiskarlag mener at kvote til åpen gruppe kan hentes fra kvotebonusen for levendelagring, distriktskvoteordningen, kystfiskeutvalget og ikke minst en stor avsetning til rekreasjonsfiske som en ikke har noen som helst dokumentasjon på blir oppfisket.

Dette er styrets vedtak:

«Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til den høyst beklagelige situasjonen der gruppekvoten for åpen gruppe avsatt til det direkte fisket pr uke 26/2018 er overfisket med mer enn 11.000 tonn. Dette betyr at når kvotefleksordningen skal legges til grunn, og overfisket skal trekkes fra neste års kvote så ligger det an til et svært begrenset fiske i åpen gruppe i 2019. For fartøyene i gruppen vil dette være katastrofalt og i særdeleshet de i gruppen som forsøker å ha fiske som hovednæring. Denne sitasjonen må Nærings- og fiskeridepartementet ta ansvaret for bl. a fordi overreguleringen i gruppen i 2018 ble satt alt for høyt. De som deltar i gruppen er uforskyldt havnet i denne situasjonen.

Styret viser videre til vedtak i sak 39/2018 fra Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag som har foreslått at årets overfiske i åpen gruppe delvis må kompenseres ved i 2019 å tildele kvantum fra norsk totalkvote. Dette er en løsning som styret ikke kan gå inn for.

Styret har selvsagt forståelse for at åpen gruppe må tilføres et kvantum torsk for at en skal kunne avvikle et fiske i gruppen. Styret går imot at et slikt kvantum skal tas fra toppen av norsk totalkvote. En går i stedet inn for at det må tas fra de ulike avsetningene en allerede har fra norsk totalkvote. Det nevnes i denne sammenhengen kvotebonusen for levendelagring, distriktskvoteordningen, kystfiskeutvalget og ikke minst en stor avsetning til rekreasjonsfiske som en ikke har noen som helst dokumentasjon på blir oppfisket.

I tillegg til, evt. til erstatning for foranstående bør det kunne vurderes å benytte kvotefleks-ordningen på en slik måte at en flekser årets overfiske over f. eks de neste tre årene. I dette ligger det at årets overfiske inndekkes over de tre påfølgende årene i stedet for at det skal tas kun over ett år.   

Styret viser videre til Arbeidsutvalgets forslag for å dempe deltakelsen i åpen gruppe:

  • Deltakelsen i gruppa må fortsatt reduseres ved at forskrifter for føring av fiskermanntallet endres slik at det blir vanskeligere å bli tatt opp i fiskermanntallet. Bl. a bør kravet til at inntekt fra andre yrker ikke overstiger et visst beløp justeres betydelig ned både på landsbasis og for det særlige virkeområdet nevnt i Manntallsforskriftens  § 2a. Her er det særlig viktig å holde fokus på pensjonister fra andre yrker som en har en mistanke om i dag enkelt kan tilfredsstille dagens krav til manntallsføring.
  • I tillegg må det settes krav til at den som skal tas opp i manntallet er norsk statsborger. Dagens krav om «bosatt i Norge» er alt for lett å unngå.
  • Det må gis full kvote til personer på blad B og som har sin hovedinntekt fra åpne fiskerier mens personer på blad A får redusert kvote.
  • Dersom et fartøy i åpen gruppe eies av et AS eller ANS må det settes krav til at en konkret manntallsført fisker skal stå for minst 50 % av eierskapet slik at en bestemt person er knyttet til fartøyet som eier. 
  • Deltakelse i fisket i åpen gruppe torsk må knyttes opp mot fiske på andre arter. Styret foreslår derfor at for å få anledning til å fiske torsk i åpen gruppe i 2020 så må vedkommende ha fisket for minst kr. 100.000,- etter andre arter enn torsk og kongekrabbe i 2019. Et slikt krav vil ikke være mulig å innføre allerede for neste år, men allerede nå må en forberede innføring av en slik bestemmelse slik at en kan få en viss grad av forutsigbarhet også i denne gruppen.

Dette vedtaket og brevet erstatter brev datert 03.07.2018 vedr. fisket i åpen gruppe.»

Opprettet 11.07.2018 12:00. Sist oppdatert 11.07.2018 12:00

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS