Kyst og Fjord

Snudde om åpen gruppe

Arbeidsutvalget i Nordland fylkes fiskarlag mente for en uke siden at åpen gruppe neste år bør tilføres mer kvantum fra totalkvoten. Det synes ikke styret i det samme fylkesfiskarlaget er noen god idé.

Nordland fylkes fiskarlags styre snudde om hvor mer torskekvote til åpen gruppe skal hentes fra.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag avholdt møte den 9. juli 2018. Her ble saken om åpen gruppes situasjon etter overfisket i 2018 tatt opp på ny.

Styret i Nordland fylkes fiskarlag mener at kvote til åpen gruppe kan hentes fra kvotebonusen for levendelagring, distriktskvoteordningen, kystfiskeutvalget og ikke minst en stor avsetning til rekreasjonsfiske som en ikke har noen som helst dokumentasjon på blir oppfisket.

Dette er styrets vedtak:

«Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til den høyst beklagelige situasjonen der gruppekvoten for åpen gruppe avsatt til det direkte fisket pr uke 26/2018 er overfisket med mer enn 11.000 tonn. Dette betyr at når kvotefleksordningen skal legges til grunn, og overfisket skal trekkes fra neste års kvote så ligger det an til et svært begrenset fiske i åpen gruppe i 2019. For fartøyene i gruppen vil dette være katastrofalt og i særdeleshet de i gruppen som forsøker å ha fiske som hovednæring. Denne sitasjonen må Nærings- og fiskeridepartementet ta ansvaret for bl. a fordi overreguleringen i gruppen i 2018 ble satt alt for høyt. De som deltar i gruppen er uforskyldt havnet i denne situasjonen.

Styret viser videre til vedtak i sak 39/2018 fra Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag som har foreslått at årets overfiske i åpen gruppe delvis må kompenseres ved i 2019 å tildele kvantum fra norsk totalkvote. Dette er en løsning som styret ikke kan gå inn for.

Styret har selvsagt forståelse for at åpen gruppe må tilføres et kvantum torsk for at en skal kunne avvikle et fiske i gruppen. Styret går imot at et slikt kvantum skal tas fra toppen av norsk totalkvote. En går i stedet inn for at det må tas fra de ulike avsetningene en allerede har fra norsk totalkvote. Det nevnes i denne sammenhengen kvotebonusen for levendelagring, distriktskvoteordningen, kystfiskeutvalget og ikke minst en stor avsetning til rekreasjonsfiske som en ikke har noen som helst dokumentasjon på blir oppfisket.

I tillegg til, evt. til erstatning for foranstående bør det kunne vurderes å benytte kvotefleks-ordningen på en slik måte at en flekser årets overfiske over f. eks de neste tre årene. I dette ligger det at årets overfiske inndekkes over de tre påfølgende årene i stedet for at det skal tas kun over ett år.   

Styret viser videre til Arbeidsutvalgets forslag for å dempe deltakelsen i åpen gruppe:

  • Deltakelsen i gruppa må fortsatt reduseres ved at forskrifter for føring av fiskermanntallet endres slik at det blir vanskeligere å bli tatt opp i fiskermanntallet. Bl. a bør kravet til at inntekt fra andre yrker ikke overstiger et visst beløp justeres betydelig ned både på landsbasis og for det særlige virkeområdet nevnt i Manntallsforskriftens  § 2a. Her er det særlig viktig å holde fokus på pensjonister fra andre yrker som en har en mistanke om i dag enkelt kan tilfredsstille dagens krav til manntallsføring.
  • I tillegg må det settes krav til at den som skal tas opp i manntallet er norsk statsborger. Dagens krav om «bosatt i Norge» er alt for lett å unngå.
  • Det må gis full kvote til personer på blad B og som har sin hovedinntekt fra åpne fiskerier mens personer på blad A får redusert kvote.
  • Dersom et fartøy i åpen gruppe eies av et AS eller ANS må det settes krav til at en konkret manntallsført fisker skal stå for minst 50 % av eierskapet slik at en bestemt person er knyttet til fartøyet som eier. 
  • Deltakelse i fisket i åpen gruppe torsk må knyttes opp mot fiske på andre arter. Styret foreslår derfor at for å få anledning til å fiske torsk i åpen gruppe i 2020 så må vedkommende ha fisket for minst kr. 100.000,- etter andre arter enn torsk og kongekrabbe i 2019. Et slikt krav vil ikke være mulig å innføre allerede for neste år, men allerede nå må en forberede innføring av en slik bestemmelse slik at en kan få en viss grad av forutsigbarhet også i denne gruppen.

Dette vedtaket og brevet erstatter brev datert 03.07.2018 vedr. fisket i åpen gruppe.»

Opprettet 11.07.2018 12:00. Sist oppdatert 11.07.2018 12:00

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS