Kyst og Fjord

Start som i fjor

Starten på 2018 er nokså lik starten på fjoråret, hvis vi ser på hvilke verdier som har blitt brakt på land av norske fiskere.

Det ble landet 905 tonn fersk torsk i årets første uke.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Råfisklagets omsetning i uke 1 ble 127,2 mill kroner, satt sammen av 123,4 mill kroner etter landinger fra norske båter og 3,8 mill kroner fra utenlandske, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

I første uke i fjor var tallet fra norske fiskere 122,9 millioner kroner. Uke 1 i fjor ga likevel en total på 140,5 mill kroner, med flere utenlandske landinger.

Omsetningen for norske båter bestod denne gangen av ⅔ fryst råstoff og ⅓ fersk, henholdsvis 85,1 mill kroner fryste leveranser og 38,2 mill kroner fersk. Når det gjelder omsetningen for utenlandske båter i første uke i år, var det landinger fra en russisk frysebåt med totalt 330 tonn torsk og 240 tonn hyse.

I omsetningen av ferskt råstoff, ble kvantumet torsk denne gang 910 tonn til verdi 15,9 mill kroner. Videre var det 1.360 tonn sei til verdi 10,3 mill kroner, 36,5 tonn kongekrabbe med en verdi på 5,9 mill kroner og 175 tonn hyse/1,8 mill kroner som var de artene med størst omsetning i årets første uke.

Av den ferske torsken, som sagt totalt 905 tonn, var 240 tonn tatt på trål.

Halvparten på garn og line

Fra kystflåten var det leveranser av totalt 670 tonn torsk, fordelt med 380 tonn tatt på garn, 160 tonn tatt på line/autoline, 100 tonn på snurrevad og 30 tonn på juksa.

Det meste av torsken fra kystflåten, nærmere bestemt 310 tonn var levert i Troms, hvorav 290 tonn på garn.

Videre var 50 tonn av garntorsken levert i Vest-Finnmark og 35 tonn i Vesterålen.

Av vel 100 tonn torsk tatt på line var vel 70 tonn levert i Øst-Finnmark, for autolinetorsken var 41 av totalt 55 tonn levert i Vest-Finnmark, og til slutt for snurrevadtorsken på 95 tonn var vel 60 tonn levert i Lofoten.

Den geografiske fordelingen av torskekvantumet på totalt 905 tonn var 280 tonn levert Øst-Finnmark, 160 tonn i Vest-Finnmark, 310 tonn i Troms, 60 tonn i Vesterålen og 80 tonn i Lofoten/Salten.

Mest garnsei

Når det gjelder den ferske seien, totalt 1.360 tonn, var 900 tonn tatt på garn, 390 tonn på snurrevad og 60 tonn på juksa. Garnseien var fordelt med 370 tonn levert i Troms, 270 tonn i Vesterålen og 150 tonn i Vest-Finnmark.

Av snurrevadseien var 115 tonn levert i Vesterålen, 110 tonn Vest-Finnmark, 90 tonn i ØstFinnmark og 70 tonn i Troms.

Juksafisket var mer spredt fra Troms til Helgeland.

Kvantumet kongekrabbe kom i første uke opp i 36,5 tonn, herav var 30 tonn lytefri hannkrabbe fra det regulerte fisket. 50 båter deltok i det regulerte fisket.

Den ferske hysa, totalt 180 tonn, var i hovedsak tatt på line/autoline med 130 tonn, og 70 tonn av totalen var levert i Øst-Finnmark.

Opprettet 10.01.2018 07:29. Sist oppdatert 10.01.2018 07:29

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS