Kyst og Fjord

Start som i fjor

Starten på 2018 er nokså lik starten på fjoråret, hvis vi ser på hvilke verdier som har blitt brakt på land av norske fiskere.

Det ble landet 905 tonn fersk torsk i årets første uke.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Råfisklagets omsetning i uke 1 ble 127,2 mill kroner, satt sammen av 123,4 mill kroner etter landinger fra norske båter og 3,8 mill kroner fra utenlandske, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

I første uke i fjor var tallet fra norske fiskere 122,9 millioner kroner. Uke 1 i fjor ga likevel en total på 140,5 mill kroner, med flere utenlandske landinger.

Omsetningen for norske båter bestod denne gangen av ⅔ fryst råstoff og ⅓ fersk, henholdsvis 85,1 mill kroner fryste leveranser og 38,2 mill kroner fersk. Når det gjelder omsetningen for utenlandske båter i første uke i år, var det landinger fra en russisk frysebåt med totalt 330 tonn torsk og 240 tonn hyse.

I omsetningen av ferskt råstoff, ble kvantumet torsk denne gang 910 tonn til verdi 15,9 mill kroner. Videre var det 1.360 tonn sei til verdi 10,3 mill kroner, 36,5 tonn kongekrabbe med en verdi på 5,9 mill kroner og 175 tonn hyse/1,8 mill kroner som var de artene med størst omsetning i årets første uke.

Av den ferske torsken, som sagt totalt 905 tonn, var 240 tonn tatt på trål.

Halvparten på garn og line

Fra kystflåten var det leveranser av totalt 670 tonn torsk, fordelt med 380 tonn tatt på garn, 160 tonn tatt på line/autoline, 100 tonn på snurrevad og 30 tonn på juksa.

Det meste av torsken fra kystflåten, nærmere bestemt 310 tonn var levert i Troms, hvorav 290 tonn på garn.

Videre var 50 tonn av garntorsken levert i Vest-Finnmark og 35 tonn i Vesterålen.

Av vel 100 tonn torsk tatt på line var vel 70 tonn levert i Øst-Finnmark, for autolinetorsken var 41 av totalt 55 tonn levert i Vest-Finnmark, og til slutt for snurrevadtorsken på 95 tonn var vel 60 tonn levert i Lofoten.

Den geografiske fordelingen av torskekvantumet på totalt 905 tonn var 280 tonn levert Øst-Finnmark, 160 tonn i Vest-Finnmark, 310 tonn i Troms, 60 tonn i Vesterålen og 80 tonn i Lofoten/Salten.

Mest garnsei

Når det gjelder den ferske seien, totalt 1.360 tonn, var 900 tonn tatt på garn, 390 tonn på snurrevad og 60 tonn på juksa. Garnseien var fordelt med 370 tonn levert i Troms, 270 tonn i Vesterålen og 150 tonn i Vest-Finnmark.

Av snurrevadseien var 115 tonn levert i Vesterålen, 110 tonn Vest-Finnmark, 90 tonn i ØstFinnmark og 70 tonn i Troms.

Juksafisket var mer spredt fra Troms til Helgeland.

Kvantumet kongekrabbe kom i første uke opp i 36,5 tonn, herav var 30 tonn lytefri hannkrabbe fra det regulerte fisket. 50 båter deltok i det regulerte fisket.

Den ferske hysa, totalt 180 tonn, var i hovedsak tatt på line/autoline med 130 tonn, og 70 tonn av totalen var levert i Øst-Finnmark.

Opprettet 10.01.2018 07:29. Sist oppdatert 10.01.2018 07:29

Kommenter via Facebook

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

PDF-avis

Levert av Open Concept AS