×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

– Staten tapper kystkommunene

– Flertallet i Havbruksskatteutvalget stiller en ufullstendig diagnose og tilbyr feil medisin, sier daglig leder Anna Ljunggren i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK).

– Norske kystkommuner er først og fremst de som bruker mange penger for å legge til rette for oppdrettsnæringa. Da er det også rimelig at de sitter igjen med noe av avkastningen, sier Anna Ljunggren i Nettverk fjord- og kystkommuner.

NFKK som representerer havbrukskommunene i Norge er opprørt over forslagene, og reagerer kraftig på Havbruksskatteutvalgets forslag til hvordan staten skal håndtere den enorme økonomiske gevinsten i oppdrettsnæringa de siste årene. 

Les også: - Destruktivt forlag

Inntekter til staten, ikke kommunene
– Utvalget skulle vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen i oppdrettsnæringa. Dette var særlig tuftet på at Stortinget ønsker ordninger som sikrer vertskommunene stabile og forutsigbare årlige inntekter, men flertallet i utvalget vil at inntektene i langt større grad skal tilfalle staten, sier Anna Ljunggren i en pressemelding. 

Dermed mener hun at staten får  avkastning på et arbeid som utføres av kommunene. Det framholder hun i praksis vil være ensbetydende med at staten tapper kystkommunene for ressurser. 

– Norske kystkommuner er først og fremst de som bruker mange penger for å legge til rette for oppdrettsnæringa. Da er det også rimelig at de sitter igjen med noe av avkastningen, sier Ljunggren.

Må ha lokalbefolkningen med seg
Hun sier at det er helt nødvendig at de som driver næringsaktivitet basert på lokale naturressurser har lokalbefolkningen med seg. Den økende lokale motstanden mot utbygging av vindkraft på land er et nytt kraftfullt eksempel på dette.

– En havbrukskommune skal balansere en rekke hensyn. På den ene siden er det et nasjonalt politisk ønske om vekst i oppdrettsnæringen. På den andre siden er det lokale arealkonflikter med innbyggere, tradisjonelt fiske og andre næringer, for eksempel reiseliv. For å bøte på dette må kommunene få en kompensasjon for ulempene, sier Ljunggren.

– I flere år har vi sett at statlige tilbud og kapital flyttes fra kysten til mer sentrale strøk. Det fører til færre lokale arbeidsplasser, mindre attraktive og mer sårbare kystsamfunn og økte konflikter.

Ønsker produksjonsavgift
For å kompensere for noe av dette viser Ljunggren til opprettelsen av Havbruksfondet, og som i 2018 for første gang ga utbetalinger til alle vertskommunene.

– Dette har gitt legitimitet og mer aksept. Den riktige medisinen er derfor å beholde auksjoner og Havbruksfondet som i dag, men da supplert med en produksjonsavgift for å sikre vertskommunene litt mer forutsigbare inntekter, sier Ljunggren.

– Flertallets forslag svarer ikke på Stortingets forventninger. Havbrukskommunene ber derfor rikspolitikerne se til mindretallets forslag som sikrer vertskommunene stabile og forutsigbare årlige inntekter.

Mindretallet i utvalget bestod av representantene fra LO og NHO, samt styreleder Ole L. Haugen i NFKK, som har representert KS i utvalget.

På forsiden nå