Kyst og Fjord

Sterkt kritisk til giftlagringsplaner

Fiskarlaget mener hensynet til sjømattrygghet, gyteområder og fiskerne har blitt oversett i forslaget til planprogram for lagring av farlig avfall i Brevik i Telemark.

Krabbe er blant produktene som kan bli påvirket av deponiet.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

I sitt felles høringssvar til forslaget om planprogram for et mulig deponi for Dalen gruver i Brevik i Telemark, uttrykker Norges Fiskarlage og Fiskarlaget Sør alvorlig bekymring for den videre prosessen.

Det legges her opp til å lagre hele 800 000 tonn giftig avfall per år. Saken er under utredning, fordi NOAH AS sitt deponi på Langøya i Re i Vestfold etter planen blir fullt om noen få år.

Fiskarlagets grunnleggende syn

I Fiskarlagets høringssvar vises det til at norsk fiskerinæring er en viktig matprodusent, også internasjonalt. Et rent hav og rene fjorder, mest mulig fri for tungmetaller og miljøgifter, er avgjørende for kvalitet, omdømme og markedsverdi for norsk sjømat.

Fiskarlaget søker derfor å finne gode løsninger for sameksistens med andre virksomheter og interesser, der det er mulig. En grunnleggende forutsetning er imidlertid at tiltaket ikke må kunne ødelegge gyte- og oppvekstområder, marint miljø eller for utøvelsen av fisket. Aller viktigst er det at tiltaket ikke må være en risiko for sjømattryggheten, verken på kort eller lang sikt, slår Fiskarlaget fast.

Innspill til forslag til planprogram

Fiskarlaget ber i uttalelsen om at en eventuell konsekvensutredning også må omfatte en grundig vurdering av risikoen for ulykker og uhell. I tillegg må den inneholde en plan for hvordan forurenset sigevann fra avfallsdeponiet skal håndteres og renses også etter at selve avfallsdeponeringen er avsluttet.

Topografi og havstrømmer i Langesundbukta gjør Telemarkskysten særlig rik på fisk og skalldyr. Kyststrekningen tiltrekker derfor også fartøy og fiskere fra andre deler av Skagerrakkysten. Mulige konsekvenser må derfor utredes for flere enn de 55 registrerte yrkesfiskerne i regionen.

Fiskarlaget peker videre på at det ikke bør være mengden overskuddssyre fra et multinasjonalt selskap som skal dimensjonere mengden giftig avfall som skal importeres og deponeres i Norge. I stedet bør det være et nasjonalt ansvar å legge klare rammer for avfallsminimering og gjenvinning.

Urolig for utviklingen

- Vi er generelt svært urolig for utviklingen vi ser på forurensningsområdet, sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

Dette påpekes og dokumenteres av Fiskarlaget i brevet du i sin helhet kan lese her.

Fiskarlaget setter spørsmålstegn ved at forlaget til planprogram ikke nevner noe som helst om hensynet til fiskeri, sjømattrygghet, gyte- og oppvekstområder og marint biologisk mangfold. Heller ikke noen av innspillene fra Fiskarlaget til forrige høring i saken er omtalt eller vurdert.

- Vi er forundret over at en velger å starte helt fra bunnen av, uten å ta inn faglige innspill som har framkommet tidligere, påpekes det i høringssvaret.

Krever revisjon

Fiskerinæringen er avhengig av at praktiseringen av forurensningsloven fungerer slik den skal. Da må forvaltningen også vektlegge hensynet til sjømattrygghet og miljø- og ressursgrunnlaget for norske fiskerier. I tillegg må det være et klart skille mellom faglige og politiske vurderinger i saksbehandlingen, pekes det på i brevet.

- Vi opplever at hensynet til sjømattrygghet, gyteområder og norske fiskere har blitt oversett i behandlingen av søknader om forurensende utslipp. Det samme har også skjedd i flere andre utrednings- og forvaltningsprosesser. Vi gjentar derfor vårt krav om en forvaltningsrevisjon av Miljødirektoratets praktisering av forurensningsloven, understreker leder Kjell Ingebrigtsen.

Opprettet 07.02.2018 07:37. Sist oppdatert 07.02.2018 07:37

Kommenter via Facebook

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

Stopp i fiske Melding fra Fiskeridirektøren om seifiske.

Stenging av et område Området Opnan i Finnmark er stengt for fiske med snurrevad

Uoffisiell verdensrekord 17 år gamle Jørgen Andreassen fra Røst har satt uoffisiell verdensrekord i tungeskjæring.

Svindlet Garantikassen En fisker står tiltalt for grovt bedrageri mot Garantikassen for fiskere.

12 vil fiske størje I alt 12 har meldt interesse for å fiske makrellstørje, melder Fiskeridirektoratet.

Ny håndbok om fiskevelferd Forskere har laget en håndbok som gir forskningsbaserte råd om oppdrettslaksen.

Hurtigbåt traff isflak Hurtigbåten Fløyfjell traff et isflak mellom Tromsø og Finnsnes. 35 passasjerer ble sendt til Harstad med taxi.

Dramatisk vinter Det har vært en dramatisk vinter for tørrfiskprodusentene i Vesterålen, skriver nettavisen Vesterålen Online.

Sa nei til Cermaq Teknisk utvalg i Øksnes har sagt nei til at Cermaq skal få utvide kapasiteten på Djupeidet ved Tindsøya i Øksnes Vestbygd.

Nye minstepriser rognkjeksrogn Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for rognkjeksrogn.

Minstepriser for taskekrabbe Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for taskekrabbe gjeldende fra og med 3. april 2018.

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS