Kyst og Fjord

Sterkt kritisk til giftlagringsplaner

Fiskarlaget mener hensynet til sjømattrygghet, gyteområder og fiskerne har blitt oversett i forslaget til planprogram for lagring av farlig avfall i Brevik i Telemark.

Krabbe er blant produktene som kan bli påvirket av deponiet.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

I sitt felles høringssvar til forslaget om planprogram for et mulig deponi for Dalen gruver i Brevik i Telemark, uttrykker Norges Fiskarlage og Fiskarlaget Sør alvorlig bekymring for den videre prosessen.

Det legges her opp til å lagre hele 800 000 tonn giftig avfall per år. Saken er under utredning, fordi NOAH AS sitt deponi på Langøya i Re i Vestfold etter planen blir fullt om noen få år.

Fiskarlagets grunnleggende syn

I Fiskarlagets høringssvar vises det til at norsk fiskerinæring er en viktig matprodusent, også internasjonalt. Et rent hav og rene fjorder, mest mulig fri for tungmetaller og miljøgifter, er avgjørende for kvalitet, omdømme og markedsverdi for norsk sjømat.

Fiskarlaget søker derfor å finne gode løsninger for sameksistens med andre virksomheter og interesser, der det er mulig. En grunnleggende forutsetning er imidlertid at tiltaket ikke må kunne ødelegge gyte- og oppvekstområder, marint miljø eller for utøvelsen av fisket. Aller viktigst er det at tiltaket ikke må være en risiko for sjømattryggheten, verken på kort eller lang sikt, slår Fiskarlaget fast.

Innspill til forslag til planprogram

Fiskarlaget ber i uttalelsen om at en eventuell konsekvensutredning også må omfatte en grundig vurdering av risikoen for ulykker og uhell. I tillegg må den inneholde en plan for hvordan forurenset sigevann fra avfallsdeponiet skal håndteres og renses også etter at selve avfallsdeponeringen er avsluttet.

Topografi og havstrømmer i Langesundbukta gjør Telemarkskysten særlig rik på fisk og skalldyr. Kyststrekningen tiltrekker derfor også fartøy og fiskere fra andre deler av Skagerrakkysten. Mulige konsekvenser må derfor utredes for flere enn de 55 registrerte yrkesfiskerne i regionen.

Fiskarlaget peker videre på at det ikke bør være mengden overskuddssyre fra et multinasjonalt selskap som skal dimensjonere mengden giftig avfall som skal importeres og deponeres i Norge. I stedet bør det være et nasjonalt ansvar å legge klare rammer for avfallsminimering og gjenvinning.

Urolig for utviklingen

- Vi er generelt svært urolig for utviklingen vi ser på forurensningsområdet, sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

Dette påpekes og dokumenteres av Fiskarlaget i brevet du i sin helhet kan lese her.

Fiskarlaget setter spørsmålstegn ved at forlaget til planprogram ikke nevner noe som helst om hensynet til fiskeri, sjømattrygghet, gyte- og oppvekstområder og marint biologisk mangfold. Heller ikke noen av innspillene fra Fiskarlaget til forrige høring i saken er omtalt eller vurdert.

- Vi er forundret over at en velger å starte helt fra bunnen av, uten å ta inn faglige innspill som har framkommet tidligere, påpekes det i høringssvaret.

Krever revisjon

Fiskerinæringen er avhengig av at praktiseringen av forurensningsloven fungerer slik den skal. Da må forvaltningen også vektlegge hensynet til sjømattrygghet og miljø- og ressursgrunnlaget for norske fiskerier. I tillegg må det være et klart skille mellom faglige og politiske vurderinger i saksbehandlingen, pekes det på i brevet.

- Vi opplever at hensynet til sjømattrygghet, gyteområder og norske fiskere har blitt oversett i behandlingen av søknader om forurensende utslipp. Det samme har også skjedd i flere andre utrednings- og forvaltningsprosesser. Vi gjentar derfor vårt krav om en forvaltningsrevisjon av Miljødirektoratets praktisering av forurensningsloven, understreker leder Kjell Ingebrigtsen.

Opprettet 07.02.2018 07:37. Sist oppdatert 07.02.2018 07:37

Kommenter via Facebook

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS