Kyst og Fjord

Sterkt kritisk til giftlagringsplaner

Fiskarlaget mener hensynet til sjømattrygghet, gyteområder og fiskerne har blitt oversett i forslaget til planprogram for lagring av farlig avfall i Brevik i Telemark.

Krabbe er blant produktene som kan bli påvirket av deponiet.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

I sitt felles høringssvar til forslaget om planprogram for et mulig deponi for Dalen gruver i Brevik i Telemark, uttrykker Norges Fiskarlage og Fiskarlaget Sør alvorlig bekymring for den videre prosessen.

Det legges her opp til å lagre hele 800 000 tonn giftig avfall per år. Saken er under utredning, fordi NOAH AS sitt deponi på Langøya i Re i Vestfold etter planen blir fullt om noen få år.

Fiskarlagets grunnleggende syn

I Fiskarlagets høringssvar vises det til at norsk fiskerinæring er en viktig matprodusent, også internasjonalt. Et rent hav og rene fjorder, mest mulig fri for tungmetaller og miljøgifter, er avgjørende for kvalitet, omdømme og markedsverdi for norsk sjømat.

Fiskarlaget søker derfor å finne gode løsninger for sameksistens med andre virksomheter og interesser, der det er mulig. En grunnleggende forutsetning er imidlertid at tiltaket ikke må kunne ødelegge gyte- og oppvekstområder, marint miljø eller for utøvelsen av fisket. Aller viktigst er det at tiltaket ikke må være en risiko for sjømattryggheten, verken på kort eller lang sikt, slår Fiskarlaget fast.

Innspill til forslag til planprogram

Fiskarlaget ber i uttalelsen om at en eventuell konsekvensutredning også må omfatte en grundig vurdering av risikoen for ulykker og uhell. I tillegg må den inneholde en plan for hvordan forurenset sigevann fra avfallsdeponiet skal håndteres og renses også etter at selve avfallsdeponeringen er avsluttet.

Topografi og havstrømmer i Langesundbukta gjør Telemarkskysten særlig rik på fisk og skalldyr. Kyststrekningen tiltrekker derfor også fartøy og fiskere fra andre deler av Skagerrakkysten. Mulige konsekvenser må derfor utredes for flere enn de 55 registrerte yrkesfiskerne i regionen.

Fiskarlaget peker videre på at det ikke bør være mengden overskuddssyre fra et multinasjonalt selskap som skal dimensjonere mengden giftig avfall som skal importeres og deponeres i Norge. I stedet bør det være et nasjonalt ansvar å legge klare rammer for avfallsminimering og gjenvinning.

Urolig for utviklingen

- Vi er generelt svært urolig for utviklingen vi ser på forurensningsområdet, sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

Dette påpekes og dokumenteres av Fiskarlaget i brevet du i sin helhet kan lese her.

Fiskarlaget setter spørsmålstegn ved at forlaget til planprogram ikke nevner noe som helst om hensynet til fiskeri, sjømattrygghet, gyte- og oppvekstområder og marint biologisk mangfold. Heller ikke noen av innspillene fra Fiskarlaget til forrige høring i saken er omtalt eller vurdert.

- Vi er forundret over at en velger å starte helt fra bunnen av, uten å ta inn faglige innspill som har framkommet tidligere, påpekes det i høringssvaret.

Krever revisjon

Fiskerinæringen er avhengig av at praktiseringen av forurensningsloven fungerer slik den skal. Da må forvaltningen også vektlegge hensynet til sjømattrygghet og miljø- og ressursgrunnlaget for norske fiskerier. I tillegg må det være et klart skille mellom faglige og politiske vurderinger i saksbehandlingen, pekes det på i brevet.

- Vi opplever at hensynet til sjømattrygghet, gyteområder og norske fiskere har blitt oversett i behandlingen av søknader om forurensende utslipp. Det samme har også skjedd i flere andre utrednings- og forvaltningsprosesser. Vi gjentar derfor vårt krav om en forvaltningsrevisjon av Miljødirektoratets praktisering av forurensningsloven, understreker leder Kjell Ingebrigtsen.

Opprettet 07.02.2018 07:37. Sist oppdatert 07.02.2018 07:37

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS