Kyst og Fjord

Stiller kvalspørsmål til ministeren

Høyres Jonny Finstad er utålmodig, og etterspør hva regjeringa gjør for å få i gang kvaleksport til Japan.

Adgang til det japanske markedet vil ha stor betydning.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Jonny Finstad er ifølge Lofotposten ikke fornøyd med at vi fortsatt ikke har fått i gang eksport til Japan. Det foreligger per i dag ingen eksportforbud til Japan, som fremstår svært attraktivt for norske produkter. Japan har stor appetitt på norsk kval, spesielt spekket som næringa i dag sliter med å finne anvendelse for.

Spørsmålet til ministeren lyder som følger:
«Selv om det nå er lang tid siden det norske selvpålagte eksportforbudet for kvalprodukter ble opphevet i 2001, har norsk kvalnæring ennå ikke oppnådd reell markedsadgang for norske kvalprodukter til Japan. En rekke tekniske og veterinære handelshindre gjør markedsadgang i praksis umulig, ifølge kvalnæringa. Når Japan nå melder seg ut av Den internasjonale kvalfangstkommisjonen (IWC), forstår jeg det slik at Japan ønsker å samarbeide nærmere med Norge med hensyn til vitenskapelige beregninger av kvalbestander og kvoter i japanske farvann, f.eks. innenfor rammen av Den nordatlantiske sjøpattedyrkommisjonen (Nammco), hvor også Island, Færøyene og Grønland er medlemmer, bl.a. for slik å ivareta japanske forpliktelser under Havrettstraktaten. Kvalnæringa har i lang tid etterlyst større intensitet og engasjement fra norske myndigheter for å oppnå reell markedsadgang. En samlet norsk sjømatnæring mener at myndighetene nå bør sørge for å oppnå praktisk og reell markedsadgang for norske kvalprodukter i Japan før Norge kan bistå og utvikle samarbeidet med Japan når det gjelder det vitenskapelige og folkerettslige grunnlaget for japansk kvalnæring. Hva vil statsråden gjøre for å realisere Stortingets ønske om å oppnå reell adgang for norske kvalprodukter til det japanske markedet».

 

Ministerens svar vil foreligge innen få dager.

Opprettet 08.03.2019 07:40. Sist oppdatert 08.03.2019 07:40

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS