×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Støtter ny skøytestasjon

Redningsselskapet har søkt regjeringen om et økt tilskudd på 15 millioner kroner for å etablere en ny skøytestasjon i Vardø og får full tilslutning fra årsmøtet i Fiskarlaget Nord.

Området rundt Vardø er blant kystens mest lumske farvann.

Fredag slo Arbeiderpartiet fast at de stiller seg bak redningsselskapets planer. like etter fulgte årsmøtet i Fiskarlaget Nord opp, der de gjennom en resolusjon krever at regjeringen 

prioriterer tiltaket i sitt forslag til statsbudsjett for 2021.

Risikofylt farvann
En rapport fra Fiskeridirektoratet og Kystverket fra februar i 2020 slår fast at området fra 

Nordkapp til Grense- Jakobselv Innehar større risiko enn noe annet område langs kysten. 

Denne vurderingen bygger på at man i dette området har færre tilgjengelige ressurser i form av trafikk, samt at landtopografien i store deler av området er av en slik karakter at om man driver på land, så vil det være svært vanskelig å berge både folk og fartøy. 

Redningsselskapet (RS) har i dag fire fast bemannede redningsskøyter i Finnmark. Stasjonene er i Sørvær, Havøysund, Mehamn og Båtsfjord. Strekningen fra Båtsfjord til Kirkenes er den 

lengste strekning langs kysten av Norge som ikke har dekning av RS skøyte. 

Behovene som følge av stadig økende fiskeriaktivitet, skipstrafikk med olje- og gasstankere samt forventet kommersiell båtaktivitet gjennom nordøst passasjen gjør en bedre beredskap i framtiden tvingende nødvendig. Norge har i tillegg avtaler med Russland om redning og 

oljevernberedskap i grenseområdene til sjøs. 

Vil gi vesentlig forbedring
RS arbeider for å etablere en ny stasjon for ei redningsskøyte i Finnmark med stasjon i Vardø siden det vil bety en nødvendig og vesentlig forbedring av sjøsikkerheten i vårt nordlige 

havområde. Stasjonen vil komme i tillegg til de øvrige stasjonene, og alle disse skal fortsatt bestå. Det vil bety at det for framtiden stasjoneres 5 redningsskøyter i Finnmark. 

Beredskapen i Øst- Finnmark vil styrkes med lokalkunnskap, nærhet og raskere responstid. I tillegg vil også den lokale beredskap ved brann på fiskebruk, søk etter savnede personer med varmesøkende kamera, samt den dykkerberedskap vi har på våre redningsskøyter, være en tilvekst av stor betydning for mange kystsamfunn langs Finnmarkskysten. Dagens 

redningsskøyter har moderne redningsutstyr og teknologi som også kan utnyttes på land og i godt samspill med beredskapsaktører som politi, brann, forsvar- og kystvakt. 

Flere fiskefartøy
Området har hatt en stor økning av antall nye fiskefartøy og fiskeriaktiviteter, og denne 

trenden ser ut til å fortsette. Det siste året har det vært flere hendelser på sjøen med forlis og skip som har trengt hjelp, noe hen deises-statistikker fra HRS med all tydelighet viser.

På forsiden nå