Kyst og Fjord

- Stortinget kan endre nøkkelen

- Stortinget kan endre fordelingsnøkkelen mellom kyst og hav, kanskje hvert fjerde eller hvert åttende år, gjennom en permanent faglig gjennomgang og deomkratisk behandling. Det har Stortinget så langt ikke turt.

- Stortinget kan, men tør ikke, sa Gunnar Grytås.

Foto: Arkivfoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det sa tidligere fiskerijournalist Gunnar Grytås, da han gjennomgikk historien og rammebetingelsene for norsk fiskeripolitikk i årene som Kystfiskarlaget har eksistert.

- Laget ble etablert i 1988, året før det tragiske fiskeriåret 1989, da totalkvote var oppfisket 18. april, og to år før kvotesystemet ble innført, der Norges Fiskarlag i praksis fikk ansvaret for å stake ut kursen, knapt uten innblanding fra politisk hold. Det viser hvor fort det kan gå i denne næringa, når det først tar løs, sa han.

- Trålstigen, som Fiskarlaget utarbeidet, har alltid vært lagt fram som et vedlegg til Stortingets ulike behandlinger om fordeling av ressursene, men aldri blitt underlagt en reell behandling. Det ville vært rimelig om Stortinget gjorde dette, etter de siste 20 års kaos om trålerne og leveringsplikten. Stortingspolitikerne har alle muligheter til å si fra at de ikke er fornøyd, og at de ønsker å endre på vitkige rammebetingelser.

- De kan flytte siktet opp, og litt til venstre. Stortinget kan, men tør ikke, sa han.

Grytås har vært journalist i Nordlys, Dagens Næringsliv og Fiskeribladet. I tillegg er han forfatter, og har blant annet vært med og skrevet Norges fiskeri- og kysthistorie (2015). Han var invitert til Kystfiskarlagets landsmøte for å innlede om temaet «Kystfiskeren og Kystfiskarlaget sin rolle i fremtidig fiskeripolitikk».

Opprettet 08.05.2018 15:06. Sist oppdatert 08.05.2018 15:10

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS