Kyst og Fjord

- Stortinget kan endre nøkkelen

- Stortinget kan endre fordelingsnøkkelen mellom kyst og hav, kanskje hvert fjerde eller hvert åttende år, gjennom en permanent faglig gjennomgang og deomkratisk behandling. Det har Stortinget så langt ikke turt.

- Stortinget kan, men tør ikke, sa Gunnar Grytås.

Foto: Arkivfoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det sa tidligere fiskerijournalist Gunnar Grytås, da han gjennomgikk historien og rammebetingelsene for norsk fiskeripolitikk i årene som Kystfiskarlaget har eksistert.

- Laget ble etablert i 1988, året før det tragiske fiskeriåret 1989, da totalkvote var oppfisket 18. april, og to år før kvotesystemet ble innført, der Norges Fiskarlag i praksis fikk ansvaret for å stake ut kursen, knapt uten innblanding fra politisk hold. Det viser hvor fort det kan gå i denne næringa, når det først tar løs, sa han.

- Trålstigen, som Fiskarlaget utarbeidet, har alltid vært lagt fram som et vedlegg til Stortingets ulike behandlinger om fordeling av ressursene, men aldri blitt underlagt en reell behandling. Det ville vært rimelig om Stortinget gjorde dette, etter de siste 20 års kaos om trålerne og leveringsplikten. Stortingspolitikerne har alle muligheter til å si fra at de ikke er fornøyd, og at de ønsker å endre på vitkige rammebetingelser.

- De kan flytte siktet opp, og litt til venstre. Stortinget kan, men tør ikke, sa han.

Grytås har vært journalist i Nordlys, Dagens Næringsliv og Fiskeribladet. I tillegg er han forfatter, og har blant annet vært med og skrevet Norges fiskeri- og kysthistorie (2015). Han var invitert til Kystfiskarlagets landsmøte for å innlede om temaet «Kystfiskeren og Kystfiskarlaget sin rolle i fremtidig fiskeripolitikk».

Opprettet 08.05.2018 15:06. Sist oppdatert 08.05.2018 15:10

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS