×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Strengere rensekrav

Reglene for rensing av ballastvann skjerpes for å hindre introduksjon av fremmede arter.

Denne kvabbefisken fulgte med i brønnen på et offshoreskip.  Foto: Rudolf Svensen, Havforskningsinstituttet

Den internasjonale Ballastvannkonvensjonen er allerede gjennomført i norsk rett, og nå tas en skjerping av reglene inn også i det norske regelverket. Endringene handler om godkjenningsordningene for rensesystemer, der det viktigste punktet er at testfasiliteter og kontrollselskaper skal være uavhengige.

«Det er et krav at de ikke skal være eiet av eller forbundet med produsent eller selger av rensesystemer for ballastvann, eller av hovedkomponenter i slike systemer» heter det i en pressemelding fra Sjøfartsdirektoratet.

Videre skal systemenes ytelsesevne evalueres under temperaturer fra null til 40 grader celsius. Det skal også testes under en tredje saltinnholdsgrad, mot tidligere to ulike saltinnholdsgrader.

Landbasert testing skal bestå av fem påfølgende gyldige testsykluser som viser samsvar i hver saltinnholdsgrad. Testing ombord skal gjenspeile den faktiske ballastoperasjonen og bestå av minst tre påfølgende gyldige tester, som viser at krav i regelverket overholdes, og skal strekke seg over en periode på ikke mindre enn seks måneder.

Videre skal rensesystemene nå også overvåke, registrere og lagre data for å kunne verifisere korrekt drift de siste 24 månedene. Systemet skal også ha et alarmregime.

«Det er på det rene at regelverket vil kunne innebære ikke ubetydelige investerings- og vedlikeholdskostnader og for rederiene, men samtidig et økt inntektspotensial for leverandører og foretak med kompetanse til å gjennomføre godkjenning av og tilsyn med ballastvannrenseanlegg.

De endringene som nå foreslås utvider i noen grad testregimet som skal legges til grunn for godkjenningen av rensesystemene. Disse endringene vil kunne påvirke kostnadene til å få godkjent aktuelle systemer. Kravene til logging av data vil også kunne innebære økte utviklingskostnader, som igjen vil påvirke prisene. I siste instans vil disse kostnadene måtte tas av rederiene. Sjøfartsdirektoratet legger likevel til grunn at endringene som nå foreslås innebærer begrensede tillegg i den økonomiske belastningen som innføringen av kravene til rensing av ballastvann medfører, og som allerede er innført» heter det i meldingen fra Sjøfartsdirektoratet.

På forsiden nå