Kyst og Fjord

Strengere rensekrav

Reglene for rensing av ballastvann skjerpes for å hindre introduksjon av fremmede arter.

Denne kvabbefisken fulgte med i brønnen på et offshoreskip. 

Foto: Rudolf Svensen, Havforskningsinstituttet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Den internasjonale Ballastvannkonvensjonen er allerede gjennomført i norsk rett, og nå tas en skjerping av reglene inn også i det norske regelverket. Endringene handler om godkjenningsordningene for rensesystemer, der det viktigste punktet er at testfasiliteter og kontrollselskaper skal være uavhengige.

«Det er et krav at de ikke skal være eiet av eller forbundet med produsent eller selger av rensesystemer for ballastvann, eller av hovedkomponenter i slike systemer» heter det i en pressemelding fra Sjøfartsdirektoratet.

 

Videre skal systemenes ytelsesevne evalueres under temperaturer fra null til 40 grader celsius. Det skal også testes under en tredje saltinnholdsgrad, mot tidligere to ulike saltinnholdsgrader.

Landbasert testing skal bestå av fem påfølgende gyldige testsykluser som viser samsvar i hver saltinnholdsgrad. Testing ombord skal gjenspeile den faktiske ballastoperasjonen og bestå av minst tre påfølgende gyldige tester, som viser at krav i regelverket overholdes, og skal strekke seg over en periode på ikke mindre enn seks måneder.

Videre skal rensesystemene nå også overvåke, registrere og lagre data for å kunne verifisere korrekt drift de siste 24 månedene. Systemet skal også ha et alarmregime.

 

«Det er på det rene at regelverket vil kunne innebære ikke ubetydelige investerings- og vedlikeholdskostnader og for rederiene, men samtidig et økt inntektspotensial for leverandører og foretak med kompetanse til å gjennomføre godkjenning av og tilsyn med ballastvannrenseanlegg.

De endringene som nå foreslås utvider i noen grad testregimet som skal legges til grunn for godkjenningen av rensesystemene. Disse endringene vil kunne påvirke kostnadene til å få godkjent aktuelle systemer. Kravene til logging av data vil også kunne innebære økte utviklingskostnader, som igjen vil påvirke prisene. I siste instans vil disse kostnadene måtte tas av rederiene. Sjøfartsdirektoratet legger likevel til grunn at endringene som nå foreslås innebærer begrensede tillegg i den økonomiske belastningen som innføringen av kravene til rensing av ballastvann medfører, og som allerede er innført» heter det i meldingen fra Sjøfartsdirektoratet.

Opprettet 19.10.2018 08:06. Sist oppdatert 19.10.2018 08:06

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS