Kyst og Fjord

Styrker seg i nord

Fiskarlaget Nord styrker kapasiteten betraktelig etter at Eli-Kristine Lund mønstret på onsdag. 

Eli-Kristine Lund sammen med daglig leder ved kontoret i Tromsø Jon-Erik Henriksen.

Foto: Fiskarlaget Nord
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Eli-Kristine Lund (26) har med seg en master i Fiskeri- og havbruksvitenskap og erfaring fra Fiskeridirektoratet når hun onsdag har sin første dag som ansatt i Fiskarlaget Nord i Tromsø.

Dobler staben
Staben ved Fiskarlagets nordligste avdeling dobles når Eli-Kristine Lund melder overgang fra Fiskeridirektoratets kontor i Vadsø til Fiskarlaget Nord.

– 26-åringen fra Harstad er fiskerikandidat fra universitetet i Tromsø og skal i stillingen som rådgiver arbeide med hele bredden av saker og oppgaver for fiskerne i nord, forteller daglig leder ved kontoret i Tromsø Jon-Erik Henriksen.

– Vi ser frem til å få styrket saksbehandlingskapasitet og ny kompetanse inn ved vårt kontor i Kystens Hus, sier den daglige lederen. Han legger for øvrig til at Fiskarlaget Nord fra 1. august har flyttet internt i Kystens Hus og nå har tilhold i 3. etasje.

Variert bakgrunn
Eli-Kristine Lund har siden 2011 studert og arbeidet med fagemner knyttet til fiskeri. I arbeidet med sin bachelorgrad hadde hun hovedfokus på ressursforvaltning, og masteroppgaven skrev hun knyttet til «trivselsparadokset» som ble funnet i Fiskerhelseundersøkelsen til SINTEF.

Der analyserte hun funnene som viser at kystfiskerne trives godt, til tross for at yrket både er utsatt for risiko og er fysisk krevende. Hun arbeider for øvrig nå også med artikkelstoff om masteroppgaven til det vitenskapelige tidsskriftet Marine Policy.

26-åringen har også tatt masteremner i kystsoneplanlegging og forvaltning, og enkeltfag om Norge–Russland-politikk, samt et ekstra fagemne om arktiske fiskerier ved Memorial University of Newfoundland.

Eli-Kristine Lund har det siste året arbeidet som rådgiver i både Region Sør og Region Nord i Fiskeridirektoratet. Der har hun hatt oppgaver knyttet til fiskarmanntallet, ervervstillatelser, plansaker og innsamling av fiskeridata.

– Jeg har arbeidet med en del saksområder som berører fiskernes hverdag og håper dette skal være et godt grunnlag å ta med seg inn i det daglige arbeidet i Fiskarlaget Nord. Jeg ser frem til å komme i gang og bli kjent med organisasjonen, sier Eli-Kristine Lund.

Styret og kolleger
Allerede første arbeidsdag får hun anledning til å være i dialog med de sentrale tillitsvalgte i Fiskarlaget Nord, siden det er styremøte i Fiskarlaget Nord 1. august.

Den neste uken er det satt av tre dager til besøk ved Fiskarlagets hovedkontor i Trondheim der hun skal gjøres kjent med interne rutiner og verktøy, samt få anledning til å bli kjent med kollegiet og få en innføring i medarbeidernes arbeidsområder.

Opprettet 01.08.2018 13:00. Sist oppdatert 01.08.2018 13:00

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS