Kyst og Fjord

Tapte mot Sjømatrådet

Terje Martinussen vant ikke fram mot Norges Sjømatråd.

Må ut med mer enn 300.000 i saksomkostninger.

Foto: Noirges Sjømatråd
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Eks-direktør Terje Martinussen i Norges Sjømatråd gikk til søksmål mot sin tidligere arbeidsgiver da denne nektet å utbetalte sluttpakken på 1,95 millioner kroner som han hadde nedfelt i sin arbeidskontrakt.

Nord-Troms tingrett har gitt Sjømatrådet medhold. Martinussen søkte på en ledserjobb på Norges Fiskerihøgskole og fikk i slutten av november beskjed om at han var innstilt som nummer til. i at sluttpakken ble kjent ugyldig.

- Det er ikke tvilsomt at Martinussen, da han signerte avtalen med Sjømatrådet, var klar over at han hadde fått jobb som instituttleder ved NFH, heter det i dommen.

Retten mener Martinussen fortiet om denne informasjonen da han signerte avtalen med Sjømatrådet. Retten har også kommet til at Martinussen burde ha forstått at kunnskap om jobbtilbudet ville vært av vesentlig betydning for sluttvederlaget.

- Etter rettens syn måtte Martinussen, både gjennom sitt arbeide som tidligere administrerende direktør, og som den som fremhevet vanskelighetene med å få seg ny jobb som et forhandlingstema, innse betydningen av at han var tilbudt ny stilling. Det dreide seg om vesentlig informasjon, og retten finner det tilstrekkelig sannsynliggjort at Martinussen var klar over at Sjømatrådet ikke ville ha inngått avtalen i den form den fikk dersom de hadde vært kjent med at han ved avtaleinngåelsen allerede var tilbudt ny jobb. Retten er ut fra en samlet vurdering av omstendighetene i saken, kommet til at det både vil stride mot lojalitetsplikten og være uredelig av Martinussen å påberope seg Sjømatrådets løfte om sluttvederlag.

Martinussen må i tillegg betale 308.452 kroner i saksomkostninger.

Opprettet 07.12.2018 08:00. Sist oppdatert 07.12.2018 08:00

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS