Kyst og Fjord

Tar grep mot forsøpling

Norsk Sjømat tar nå grep og ønsker å gå foran i kampen mot plastforurensning av havet.

Sjømat Norges medlemmer vil bidra til å få ned forsøplingen av havet.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Sjømatnæringen vil bidra til å redusere plastforurensningen i havet, forbedre egen avfallshåndtering ytterligere og sørge for at eventuelle utslipp av mikroplast fra egen virksomhet reduseres. Sjømat Norge arbeider nå med tiltak på ulike områder.

I fjor kom en Sintef-rapport som viser at norske havbruksbedrifter både har rutiner for avfallshåndteringen, benytter returordningene for utstyr og i dag ikke er en kilde til omfattende marin forsøpling. Likevel er det en kjensgjerning at næringen bruker mye plast og genererer mye plastavfall hvert år. Det er fortsatt et forbedringspotensial på en rekke områder.

Sjømat Norge vil på vegne av næringen arbeide med flere tiltak for å redusere mengden plastavfall:

  • Bidra til ytterligere innsamling av avfall og håndtering av utrangert utstyr, inkludert taustumper og innfestingsmaterialer.
  • Bidra til mer gjenbruk og gjenvinning av spesielt plastmaterialer.
  • Bidra til økt kunnskap om forekomst og konsekvenser av nanoplast i havet.
  • Økt oppmerksomhet på hot-spots for utslipp av mikroplast og nanoplast for å redusere omfanget (for eksempel fra utfôringsutstyr i havbruk).
  • Bidra til at enda flere sjømatbedrifter deltar i strandrydding.

Sjømat Norge organiserer flertallet av bedrifter innen fiskeindustrien, havbruksnæringen, fôrproduksjon, samt rederier og teknologileverandører til sjømatnæringen. Organisasjonen har besluttet å arbeide for tiltak som bidrar til at næringen reduserer utslippene av plast og annet avfall.

Mange av Sjømat Norges medlemsbedrifter har allerede deltatt på strandryddeaksjoner. Bedriftene er representert langs kysten og mange har båter som kan bruke si det viktige arbeidet med å rydde strender. Vi ønsker å støtte opp om det viktige arbeidet som blant andre Hold Norge rent gjør på dette feltet, og styrker innsatsen for å få flere med på strandryddeaksjoner denne våren.

Å samle inn søppel som er havnet i havet er et kontinuerlig arbeid. Sjømat Norge er derfor svært positiv til at det er bredt flertall på Stortinget for å innføre gratis levering av marint avfall i norske havner. Erfaringene fra prøveprosjektet ”Fishing for Litter” viser at tiltakene nytter.

Opprettet 21.02.2018 07:22. Sist oppdatert 21.02.2018 07:22

Kommenter via Facebook

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

Stopp i fiske Melding fra Fiskeridirektøren om seifiske.

Stenging av et område Området Opnan i Finnmark er stengt for fiske med snurrevad

PDF-avis

Levert av Open Concept AS