Kyst og Fjord

Tar grep mot forsøpling

Norsk Sjømat tar nå grep og ønsker å gå foran i kampen mot plastforurensning av havet.

Sjømat Norges medlemmer vil bidra til å få ned forsøplingen av havet.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Sjømatnæringen vil bidra til å redusere plastforurensningen i havet, forbedre egen avfallshåndtering ytterligere og sørge for at eventuelle utslipp av mikroplast fra egen virksomhet reduseres. Sjømat Norge arbeider nå med tiltak på ulike områder.

I fjor kom en Sintef-rapport som viser at norske havbruksbedrifter både har rutiner for avfallshåndteringen, benytter returordningene for utstyr og i dag ikke er en kilde til omfattende marin forsøpling. Likevel er det en kjensgjerning at næringen bruker mye plast og genererer mye plastavfall hvert år. Det er fortsatt et forbedringspotensial på en rekke områder.

Sjømat Norge vil på vegne av næringen arbeide med flere tiltak for å redusere mengden plastavfall:

  • Bidra til ytterligere innsamling av avfall og håndtering av utrangert utstyr, inkludert taustumper og innfestingsmaterialer.
  • Bidra til mer gjenbruk og gjenvinning av spesielt plastmaterialer.
  • Bidra til økt kunnskap om forekomst og konsekvenser av nanoplast i havet.
  • Økt oppmerksomhet på hot-spots for utslipp av mikroplast og nanoplast for å redusere omfanget (for eksempel fra utfôringsutstyr i havbruk).
  • Bidra til at enda flere sjømatbedrifter deltar i strandrydding.

Sjømat Norge organiserer flertallet av bedrifter innen fiskeindustrien, havbruksnæringen, fôrproduksjon, samt rederier og teknologileverandører til sjømatnæringen. Organisasjonen har besluttet å arbeide for tiltak som bidrar til at næringen reduserer utslippene av plast og annet avfall.

Mange av Sjømat Norges medlemsbedrifter har allerede deltatt på strandryddeaksjoner. Bedriftene er representert langs kysten og mange har båter som kan bruke si det viktige arbeidet med å rydde strender. Vi ønsker å støtte opp om det viktige arbeidet som blant andre Hold Norge rent gjør på dette feltet, og styrker innsatsen for å få flere med på strandryddeaksjoner denne våren.

Å samle inn søppel som er havnet i havet er et kontinuerlig arbeid. Sjømat Norge er derfor svært positiv til at det er bredt flertall på Stortinget for å innføre gratis levering av marint avfall i norske havner. Erfaringene fra prøveprosjektet ”Fishing for Litter” viser at tiltakene nytter.

Opprettet 21.02.2018 07:22. Sist oppdatert 21.02.2018 07:22

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS