Kyst og Fjord

Tar opp kampen om laksen

Sjølaksefiskerne tar opp kampen mot de nye kuttene i fisketiden, etter at Miljødirektoratet har redusert fisketiden med krokgarn ytterligere.

Sjølaksefiskerne mener Miljødirektoratet bruker helt gale tall som begrunnelse for nye kutt i antall fiskedøgn.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Miljødirektoratet har kuttet fisketiden med én uke for fisket med krokgarn samtidig som antall fiskedøgn de to første ukene er er kuttet fra tre til to. Dette er besluttet uten at sjølaksefiskerne har fått sagt sitt.

Mange i ferd med å gi opp
– Jeg har fått mange signaler om at mange av fiskerne som har holdt ut tross stadige kutt i fisketidene, nå er i ferd med å gi opp. Dette er ekstra kritisk med tanke på at inntektene fra sjølaksefisket teller med i grunnlaget for krabbekvote, sier leder for Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening Bjarne Johansen til Finnmarken.

Bjarne Johansen

Bjarne Johansen

Han mener at grunnlaget Miljødirektoratet bygger sin beslutning på, ikke er tilstrekkelig.

Sjølaksefiskerne har full støtte fra Sametinget, samtidig som Finnmarkseiendommen (Fefo) har uttrykket bekymring for at en viktig kulturnæring i Finnmark er i ferd med å gå tapt. 

Gamle tall
Johansen er svært kritisk til at det ikke forskes mer på laksebestanden. Johansen mener det opereres med gamle tall for hvor mye sjølaksefiskerne tar, spesielt på kysten.

– De bruker fortsatt 16 prosent, det vil si tallene fra 2011. Men dette er knapt mulig all den tid det er så liten fisketid. Og i år blir det riktig ille med bare to dager i uka. I praksis kan det fort bli null dager på grunn av været, sier Bjarne Johansen til Finnmarken.

Opprettet 23.02.2018 07:14. Sist oppdatert 23.02.2018 07:14

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS