Kyst og Fjord

Tar opp kampen om laksen

Sjølaksefiskerne tar opp kampen mot de nye kuttene i fisketiden, etter at Miljødirektoratet har redusert fisketiden med krokgarn ytterligere.

Sjølaksefiskerne mener Miljødirektoratet bruker helt gale tall som begrunnelse for nye kutt i antall fiskedøgn.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Miljødirektoratet har kuttet fisketiden med én uke for fisket med krokgarn samtidig som antall fiskedøgn de to første ukene er er kuttet fra tre til to. Dette er besluttet uten at sjølaksefiskerne har fått sagt sitt.

Mange i ferd med å gi opp
– Jeg har fått mange signaler om at mange av fiskerne som har holdt ut tross stadige kutt i fisketidene, nå er i ferd med å gi opp. Dette er ekstra kritisk med tanke på at inntektene fra sjølaksefisket teller med i grunnlaget for krabbekvote, sier leder for Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening Bjarne Johansen til Finnmarken.

Bjarne Johansen

Bjarne Johansen

Han mener at grunnlaget Miljødirektoratet bygger sin beslutning på, ikke er tilstrekkelig.

Sjølaksefiskerne har full støtte fra Sametinget, samtidig som Finnmarkseiendommen (Fefo) har uttrykket bekymring for at en viktig kulturnæring i Finnmark er i ferd med å gå tapt. 

Gamle tall
Johansen er svært kritisk til at det ikke forskes mer på laksebestanden. Johansen mener det opereres med gamle tall for hvor mye sjølaksefiskerne tar, spesielt på kysten.

– De bruker fortsatt 16 prosent, det vil si tallene fra 2011. Men dette er knapt mulig all den tid det er så liten fisketid. Og i år blir det riktig ille med bare to dager i uka. I praksis kan det fort bli null dager på grunn av været, sier Bjarne Johansen til Finnmarken.

Opprettet 23.02.2018 07:14. Sist oppdatert 23.02.2018 07:14

Kommenter via Facebook

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

Stopp i fiske Melding fra Fiskeridirektøren om seifiske.

Stenging av et område Området Opnan i Finnmark er stengt for fiske med snurrevad

PDF-avis

Levert av Open Concept AS