Kyst og Fjord

Tilrår ikke loddekvote

Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) mener det ikke bør åpnes for loddefiske i Barentshavet til neste år. Havforsker Bjarte Bogstad understreker at det ikke er snakk om kollaps i bestanden denne gangen.

ICES tilrår ikke loddefiske i Barentshavet til neste år.

Foto: Scanfishphoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

– Den norsk-russiske fiskerikommisjonen har vedtatt en regel for hvordan loddebestanden skal forvaltes, og undersøkningene våre viser at det ikke bør fiskes lodde til neste år. Russland og Norge har som mål at lodda først og fremst skal fylle ei viktig rolle i økosystemet i Barentshavet – å være mat for andre. Dersom vi finner ut at det blir et overskudd av lodde etter at torsken og andre viktige arter har tatt sitt, kan det åpnes for fiske, forteller Bogstad.

Ikke kollaps

Under økosystemtoktet om høsten måler forskerne det som kalles «den modne bestanden», det vil si den voksne delen av loddebestanden. Den danner grunnlaget for det som skal bli gytebestand neste vår. Da må forskerne beregne hvor mye torsken og andre arter forsyner seg av lodda i løpet av vinteren. Under toktet i høst målte forskerne denne modne bestanden til å være på litt over en million tonn. Den nedre grensa for gytebestanden er på 200 000 tonn, og prognosen viser at det er stor sjanse for at gytebestanden kommer under dette – selv uten fiske. Gytebestanden består stort sett av tre og fire år gammel lodde.

– Loddebestanden er liten i år, men det er ikke snakk om at den har kollapset. Vi har opplevd fire kollapser tidligere, midt på 80-talet, midt på 90-talet, en rundt 2005 og en kortvarig for to-tre år siden. Denne gangen ligger vi tett under grensa for å tilrå kvote, men ICES har altså funnet ut at det likevel ikke bør fiskes lodde i Barentshavet til neste år.

God dekning

Data fra økosystemtoktet i Barentshavet gir forskerne den viktigste informasjonen om loddebestanden. ICES skriver at det har vært god dekning «der en venter å finne modende lodde».

– Det har vært tekniske problem med det russiske forskingsfartøyet «Vilnius». Dermed har de ikke dekt alt de skulle under økosystemtoktet, men det stemmer at det tradisjonelle området for voksen lodde er godt dekt. Riktignok har dekningen vært dårlig i den sørøstlige delen av Barentshavet der en noen år finner en del ettåringer, men det virker ikke inn på lodderådet, sier Bogstad.

Opprettet 12.10.2018 12:31. Sist oppdatert 12.10.2018 12:37

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS