Kyst og Fjord

Tiltaksplan for Senja-veger til våren

Samferdselsdepartementet erkjenner at vegstandarden på Senja ikke matcher fiskerinæringas ambisjoner for vekst.

Vegstandarden på Senja oppleves som hinder for vekst. 

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Etter flere politikerbefaringer på Senja, der behovet for utbedring av vegstandarden har vært i fokus kommer nå meldingen om at regjeringen vil legge frem en tiltaksplan.

- Vegnettet på Senja har store utfordringer og behov for utbedringer. Det er behov for skredsikring og flere strekninger har svært trange og uoversiktlige partier. Fokk og drivsnø fører ofte til at vegene må stenges om vinteren. Samtidig blir mye av sjømaten fra Troms og Finnmark frakta på de smale vegene på yttersida av Senja. Vi må derfor legge til rette for at vegene er i best mulig stand for de som bruker dem, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

 

Det meste av vegnettet på Senja er fylkeskommunalt og dermed fylkets ansvar. Statens vegvesen Region nord har satt i gang et arbeid sammen med blant annet fylkeskommunen og næringslivet for å se på mulige tiltak som kan bedre standarden på vegnettet. I samarbeidet inngår også næringslivet.

- Prosjektet skal skaffe oversikt over de vanskelige tunellene og strekningene. Gjennom god kartlegging, vil de kunne vurdere hvilke forbedringstiltak som kan være aktuelle. Slikt lokalt samarbeid er med på å gjøre vegene i Norge sikrere og bedre, uten at det nødvendigvis koster så mye, sier Dale.

 

Prosjektet vil vurdere tiltak som bruk av intelligente trafikksystem (ITS), mindre ombygginger av vegen og større utbedringer av flaskehalser eller endringer i drift og vedlikehold.

Det er gjennomført møte mellom de ulike aktørene, og et forprosjekt blei starta opp i september. Målet er å legge fram en detaljert tiltaksplan våren 2019, skriver Samferdselsdepartementet.

Opprettet 19.10.2018 07:35. Sist oppdatert 19.10.2018 07:35

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS