Kyst og Fjord

To nye fiskerihavneprosjekter

Planlegging og igangsetting av fiskerihavneprosjekter lider for regionreformen. Det blir bare et nytt fiskerihavnprosjekt i nord i 2019.

Breivikbotn i Hasvik får bedre havn i 2019.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Som en del av regionreformen overføres ansvaret for fiskerihavnene til de nye fylkesregionene i 2020. For å sikre kontinuitet i planleggingen av fiskerihavneprosjekter er det foreslått å bevilge 10 millioner kroner til ferdigprosjektering av fylkeskommunale eller kommunale fiskerihavnetiltak som ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029. Midlene er rettet mot fylkeskommuner og kommuner, og kan tildeles etter søknad, skriver regjeringen på sine budsjettsider.

Under behandlingen av fjorårets budsjett ble det vedtatt at Samferdselsdepartementet kan inngå avtaler om forskuttering av fiskerihavne- og farledsprosjekter innenfor en ramme på 350 millioner kroner ut over gitt bevilgning. Ni av 20 fiskerihavn-relaterte prosjekter i Nasjonal transportplan 2018–2029 har søkt på ordningen.

Ifølge Kystverket er dette de konkrete prosjektene som blir utført innen havner og farleder i 2019:

 

Pågående prosjekter, fiskerihavner

Breivikbotn fiskerihavn, Hasvik kommune i Finnmark fylke. Prosjektet fikk oppstartsbevilgning i 2018, tiltaket omhandler utdyping og utvidelse av havna, samt etablering av molo. Beregnet totalkostnad på 36 mill. kroner. Sluttføring i 2019.

Gjerdsvika fiskerihavn, Sande kommune i Møre og Romsdal fylke. I prosjektet vil det bli foretatt utdypinger i havna samt etableringer av sjeteer til en samlet beregnet kostnad på 71 mill. kroner. Sluttføring i 2019.

 

Pågående prosjekter, farleder

Innseiling Bodø, Bodø kommune i Nordland fylke. Første del av prosjektet omhandlet utdyping inn langs kai og ble ferdigstilt i 2017. Siste del av prosjektet omhandler utdyping i innseilingen til havnen og er planlagt ferdigstilt i 2020. Prosjektet gir økt sikkerhet og fremkommelighet for fremtidig trafikk. Oppgraderingen er beregnet til totalt 175 mill. kroner.

Innseiling Grenland, Porsgrunn og Bamble kommuner i Telemark fylke. Utdypinger, omlegginger og ny-merking av farledene vil gi sikrere og mer effektiv bruk av farvannet. Viktig for terminalene i Brevik, Herøya og Rafnes. Beregnet kostnad på 79 mill. kroner. Sluttføring i 2020.

Innseiling Sandnessjøen, Alstadhaug kommune i Nordland fylke. Utdyping av innseilingen til havnen. Beregnet kostnad på 15 mill. kroner. Sluttføring i 2019.

 

Prosjekter som startes opp i 2019, farleder

Innseiling Vannavalen, Karlsøy kommune i Troms fylke. Utdyping av innseilingen til havnen. Beregnet kostnad på 22 mill. kroner. Gjennomføres i 2019.

Innseiling Ålesund indre havn, Ålesund kommune i Møre & Romsdal fylke. Utdyping av innseilingen til indre havn. Beregnet kostnad på 41 mill. kroner. Sluttføring i 2020.

Opprettet 08.10.2018 10:43. Sist oppdatert 08.10.2018 12:06

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS