×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Tok opp fiskernes havmøllebekymring med Erna

Under dagens møte mellom statsministeren og partene i arbeidslivet, påpekte fiskarlagslederen blant annet behovet for å utarbeide en stortingsmelding om hvordan havet skal deles mellom fisk, olje, havmøller og andre formål.

Man kan ikke løse problemer på land ved å sette dem på havet, mener Fiskarlaget. Foto: Statkraft

Statsministerens kontaktutvalg har siden 1962 vært en fast møteplass der partene i arbeidslivet får møtt statens fremste representant. Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen påpekte under sitt møte svakhetene ved årets forslag til statsbudsjett.

En liten post med stor betydning
Ingebrigtsen viste ifølge en melding på Fiskarlagets nettsider https://www.fiskarlaget.no/index.php/details/104/3081-tydelig-til-solberg til at særlig de minste fartøyene og de minste kystsamfunnene blir skadelidende om ikke føringstilskuddet tas inn igjen i budsjettet. 

Også det foreslåtte kuttet til velferden ble tatt opp. Han påpekte overfor statsministeren at tilskuddet er en liten post som har betydd mye for mange fiskere. 

– Dette gjelder for alle fiskere, ikke bare de som er medlemmer i Fiskarlaget, sa han.

Klima-og søppelros
Men ikke ris uten ros. Det ble fra Fiskarlagets side uttrykt tilfredshet med at man holder et stramt budsjett som ikke påvirker valutasituasjonen negativt.

– Regjeringens forslag til statsbudsjett er etter vår oppfatning et viktig bidrag til å sikre stabilitet og forutsigbarhet for næringa.

Ingebrigtsen uttrykte også tilfredshet med hvordan regjeringen innretter klimatiltakene.
– Norges Fiskarlag har merket seg omlegging av inndekningen på CO2-avgiften, og ser at den i stor grad er i tråd med næringens innspill. Vi ser imidlertid at det er behov for å se nærmere på hvordan dette slår ut for enkelte grupper fartøyer, påpekte Kjell Ingebrigtsen.

Fiskarlaget mener også det er gledelig at regjeringen bevilger mer til å arbeide med marin forsøpling. 

– Norges Fiskarlag er klar på det ansvaret vi alle har for miljøet, og vi må alle være oss bevisste våre ansvarsområder. Senere denne måneden er for øvrig Norge vertskap for «Our Ocean», en global konferanse som tar for seg utfordringene på klima- og miljøsiden.

Ønsker samlet plan
Fiskarlagslederen gjentok også budskapet om hvor viktig Fiskarlaget mener det er at staten kommer med en samlet plan for hvordan havet i framtida skal deles mellom alle de som har interesser for å drive næringsvirksomhet i havet eller på havbunnen. Ingebrigtsen mener det ikke må bli slik at et problem på land blir løst ved å forflytte det til havet. 

– Det vil derfor være av stor viktighet at vårt forslag til regjeringen om at det blir utarbeidet en egen Stortingsmelding for arealbruken av havet må få stor prioritet, sa han.

På forsiden nå