Kyst og Fjord

Torskekvota 13 prosent ned

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen er enige om en total torskekvote på 775.000 tonn for 2018.

Norske fiskere får 49.364 tonn mindre torsk å fiske til neste år.

 • Tekst:
 • Standard tekst
 • Standard tekst
 • Standard tekst

Slik fastsatte kommisjonen totaluttaket for artene Norge og Russland forvalter sammen:

 • Torsk: 775.000 tonn
 • Lodde: 200.000 pluss 5000 til forskning
 • Blåkveite: 27.000 tonn
 • Hyse 202.000 tonn
 • Uer: 32.700 tonn

Havforskernes råd i forkant av årets forhandlinger lød på et totaluttak torsk på 712.000 tonn. Det ville innebåret en reduksjon på 20 prosent i forhold til de 890.000 som ble fastsatt som 2017-kvote. Men kommisjonen la seg også i år litt over forskernes anbefaling. 

 

Forhandlingslederne Ilja Sjestakov og Arne Benjaminsen signerte avtalen.

Forhandlingslederne Ilja Sjestakov og Arne Benjaminsen signerte avtalen.

Tredeling

Etter kvotetoppen i 2013 da det ble tillatt å fiske totalt 1.000.000 tonn, har torskekvotene krøpet nedover inntil den ble satt til 890.000 tonn for 2017 - bare 4.000 tonn lavere enn året før. Totalkvota fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland på den måten at det først settes av 14,5 prosent til tredjeland, og at Norge og Russland deler resten likt. 
I årets avtale har Russland avgitt 6.000 tonn ekstra til Norge, i tillegg til at Norge kan utføre forskningsfangst på 7.000 tonn.

Fordelingen av årets totalkvote blir derfor slik

 • Norge: 350.159 tonn
 • Russland: 331.159 tonn
 • Tredjeland: 107.000 tonn

Inneværende år kan Norge fiske 399.523 tonn torsk. Reduksjonen til neste år blir for Norges del på 49.364 tonn - eller 12,3 prosent. 

- Langsiktig

Kystfiskarlagets Arne Pedersen er fornøyd med utfallet av forhandlingene.

- Vi hadde forventet at kvota ville gå noe ned, men vi er fornøyd med at de legger seg på en langsiktig linje uten brå endringer som ingen er tjent med. Og vi er jo prinsipielt av det standpunkt at lodda bør forbeholdes som mat til torsken og andre. Men denne gangen hadde vi en ICES-anbefaling på å starte fangst. Det hadde vi ikke i fjor, og det gjør det lettere å godta at det nå blir fanget lodde, sier Kystfiskarlagets leder Arne Pedersen som har deltatt i forhandlingene i den russiske byen Kazan, ved Volga 70 mil øst for Moskva

- Jeg er glad for at det også for 2018 er enighet mellom Norge og Russland om en fiskeriavtale som sikrer en bærekraftig høsting av fiskeressursene i Barentshavet, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Langvarig samarbeid

I tillegg å utarbeide kvoteavtaler for torsk, hyse, uer og snabeluer, blåkveite, sild og sei, avtaler også den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen gjensidig fiskeadgang i hverandres økonomiske soner og bytter kvoter både innenfor fellesbestander og nasjonale bestander. Totalkvotene som Norge og Russland fastsetter i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon er basert på anbefalinger om beskatningsnivå utarbeidet av Det internasjonale havforskningsrådet (ICES), hvor både norske og russiske forskere er representert.

Fiskerikommisjonen hadde sitt første møte i 1976.

Opprettet 12.10.2017 18:40. Sist oppdatert 12.10.2017 20:16

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS