Kyst og Fjord

Ut mot påstander om ulovligheter

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen imøtegår påstander fra Økokrim om stort omfang av ulovligheter i fiskeriene.

Antallet anmeldelser i fiskeriene går ned. Jeg mener at det gjenspeiler en positiv utvikling, sier Kjell Ingebrigtsen.

Foto: Norges Fiskarlag
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

På Norges Fiskarlags nettsider har han publisert følgende innlegg:

Nok en gang ser jeg at det framsettes påstander som mer enn antyder at det er stort omfang av ulovligheter i fiskeriene. Denne gangen er det Økokrim og en tidligere ansatt i Fiskeridirektoratet som står fram, men jeg må minne om at dette står i stor kontrast til det vi opplever i næringen og det som framkommer av Fiskeridirektoratet sin statistikk over anmeldelser, advarsler og gebyr i fiskeriene.

Jeg er grunnleggende naiv – det vil si at jeg tror godt om folk og så tror jeg på at moralsk lederskap er viktigere enn rapporter. Jeg betviler ikke at det finnes muligheter for å begå ulovligheter heller ikke at det finnes fristelser, men det kan da ikke utelukkes at ting faktisk er slik som de er rapportert.

Jeg er imidlertid ikke så naiv at jeg tror at omgåelser ikke forekommer, men jeg mener at det er umulig å legge til grunn at en hel næring med et omfattende rapporteringsansvar, som hovedregel ikke er lovlydige. Det kan ikke være slik at mangelen på fysisk kontroll av hva som er rapportert i seg selv er en indikasjon på at ulovligheter har funnet sted.

Ofte er det mediene som nøster opp i kritikkverdige forhold i alle næringer og det skal de ha all mulig ære for, men hvor glipper det egentlig? Tillit får man gjennom at man viser at man tar ansvar, men spørsmålet blir da hva skal til for at vi er ansvarlige borgere.

Fiskeflåten er pålagt omfattende rapporteringsplikter på havet knyttet til fangstmengde og fiskeslag. Når vi har rapportert – har vi da vist ansvar? Eller er det slik at ansvar gjennom vår rapportering, i det samme øyeblikket, ble overført til den som mottok rapporten? Den som mottok rapporten har nå fått et kontrollansvar som han eller hun i de fleste tilfeller ikke har noen som helst mulighet til å følge opp.

Nå oppstår det en ny problemstilling, det er nemlig et problem at vi ikke kan utføre alle de kontroller som vi skulle ha gjort, basert på de rapporter som vi har mottatt. Da har vi utgangspunktet to mulige teorier. Den ene er at rapporteringen i seg selv er en dokumentasjon på at virksomheten foregår i lovlige former. Den andre muligheten er at når vi ikke kan kontrollere, da må vi anta at det foregår ulovligheter. Hvis det siste er tilfellet, så hadde altså rapporteringen ingen hensikt.

Mitt svar må bli at den som har rapportert har vist ansvar. For fiskerienes vedkommende har til og med myndighetene sørget for at fangst rapporteres når den fanges og kontrolleres ved landing. Dersom det er store avvik mellom det som rapporteres og det som registreres ved landing, så trekkes fangstverdi inn.

Antallet anmeldelser i fiskeriene går som nevnt ned og da må det være rimelig å legge til grunn at det gjenspeiler en positiv utvikling.

Vi er selvsagt av den oppfatning at fiskerikriminalitet er fullstendig uakseptabelt og Norges Fiskarlag stiller gjerne i den dialog med økokrim eller andre for å diskutere så vel status som tiltak.

Opprettet 05.07.2018 12:42. Sist oppdatert 05.07.2018 12:42

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS