Kyst og Fjord

Ut mot påstander om ulovligheter

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen imøtegår påstander fra Økokrim om stort omfang av ulovligheter i fiskeriene.

Antallet anmeldelser i fiskeriene går ned. Jeg mener at det gjenspeiler en positiv utvikling, sier Kjell Ingebrigtsen.

Foto: Norges Fiskarlag
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

På Norges Fiskarlags nettsider har han publisert følgende innlegg:

Nok en gang ser jeg at det framsettes påstander som mer enn antyder at det er stort omfang av ulovligheter i fiskeriene. Denne gangen er det Økokrim og en tidligere ansatt i Fiskeridirektoratet som står fram, men jeg må minne om at dette står i stor kontrast til det vi opplever i næringen og det som framkommer av Fiskeridirektoratet sin statistikk over anmeldelser, advarsler og gebyr i fiskeriene.

Jeg er grunnleggende naiv – det vil si at jeg tror godt om folk og så tror jeg på at moralsk lederskap er viktigere enn rapporter. Jeg betviler ikke at det finnes muligheter for å begå ulovligheter heller ikke at det finnes fristelser, men det kan da ikke utelukkes at ting faktisk er slik som de er rapportert.

Jeg er imidlertid ikke så naiv at jeg tror at omgåelser ikke forekommer, men jeg mener at det er umulig å legge til grunn at en hel næring med et omfattende rapporteringsansvar, som hovedregel ikke er lovlydige. Det kan ikke være slik at mangelen på fysisk kontroll av hva som er rapportert i seg selv er en indikasjon på at ulovligheter har funnet sted.

Ofte er det mediene som nøster opp i kritikkverdige forhold i alle næringer og det skal de ha all mulig ære for, men hvor glipper det egentlig? Tillit får man gjennom at man viser at man tar ansvar, men spørsmålet blir da hva skal til for at vi er ansvarlige borgere.

Fiskeflåten er pålagt omfattende rapporteringsplikter på havet knyttet til fangstmengde og fiskeslag. Når vi har rapportert – har vi da vist ansvar? Eller er det slik at ansvar gjennom vår rapportering, i det samme øyeblikket, ble overført til den som mottok rapporten? Den som mottok rapporten har nå fått et kontrollansvar som han eller hun i de fleste tilfeller ikke har noen som helst mulighet til å følge opp.

Nå oppstår det en ny problemstilling, det er nemlig et problem at vi ikke kan utføre alle de kontroller som vi skulle ha gjort, basert på de rapporter som vi har mottatt. Da har vi utgangspunktet to mulige teorier. Den ene er at rapporteringen i seg selv er en dokumentasjon på at virksomheten foregår i lovlige former. Den andre muligheten er at når vi ikke kan kontrollere, da må vi anta at det foregår ulovligheter. Hvis det siste er tilfellet, så hadde altså rapporteringen ingen hensikt.

Mitt svar må bli at den som har rapportert har vist ansvar. For fiskerienes vedkommende har til og med myndighetene sørget for at fangst rapporteres når den fanges og kontrolleres ved landing. Dersom det er store avvik mellom det som rapporteres og det som registreres ved landing, så trekkes fangstverdi inn.

Antallet anmeldelser i fiskeriene går som nevnt ned og da må det være rimelig å legge til grunn at det gjenspeiler en positiv utvikling.

Vi er selvsagt av den oppfatning at fiskerikriminalitet er fullstendig uakseptabelt og Norges Fiskarlag stiller gjerne i den dialog med økokrim eller andre for å diskutere så vel status som tiltak.

Opprettet 05.07.2018 12:42. Sist oppdatert 05.07.2018 12:42

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS