Kyst og Fjord

Utfordringer, bekymringer og regionreformen

Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg pågår. Politikere, fagfolk og forskere på plass i Honningsvåg.

Ragnhild Vassvik sa at fylkeskommunen gjør seg klar til å overta fiskerihavnene.

Foto: Inge Bjørn Hansen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Inge Bjørn Hansen

ibh@kystogfjord.no

Hvordan blir fremtiden for dem som skal drive næringsvirksomhet langs kysten i nord, og hvordan legg best mulig til rette for alle aktørene. Og ikke minst, miljø og beredskap. Det var temaene som ble presentert og diskutert under første dag av havnekonferansen.

Som ventet fikk ble også regionreformen med sammenslåing av Troms og Finnmark stor plass. Ikke minst fordi det i reformens navn også skal overføre all makt rund fiskerihavner fra Kystverket til fylkespolitikerne. Her råder det ennå full forvirring, og ikke minst bekymring for at når slike avgjørelser og bevilgninger skal blandes sammen med en ellers elendig fylkesøkonomi og kjempe med skoler og veier om oppmerksomheten. Noe da også fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik understreket etter sitt innlegg.

Tross Vassviks skepsis kunne hun fortelle at både Finnmark og Troms er i full gang med arbeidet mot Kystverket slik at man er klar til å overta hvis den tid kommer. Hun ser for seg at både Kystverkets kompetanse og interkommunalt samarbeid kan fungere vel så godt som at arbeidet skal gjøres ut fra en storregion. Noe også Ivar B. Prestbakmo, fylkesråd for samferdsel i Troms, bekreftet i sitt innlegg.

Temaene ellers var beredskap og miljø. Her kom det vektige og informative, og kanskje også skremmende innlegg fra forskere og politikere. Kyst og fjord kommer med en fyldig vitnebeskrivelse og kommentarer fra havnekonferansen i neste papiravis.

Det anbefales at man kjøper ukens papiravis fra Kyst og Fjord. Her er det gode artikler om det meste som ble lagt frem i Honningsvåg i dag. Ikke minst hvilke havner som i dag tar mot mest fisk, og også en gladsak om storinvesteringer i Norges fiskerihovedstad Båtsfjord.

Opprettet 20.09.2018 07:48. Sist oppdatert 20.09.2018 07:51

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS