Kyst og Fjord

Varsler kraftige tiltak

Årets overfiske i åpen gruppe nærmer seg 9000 tonn. Fiskeridirektør Liv Holmefjord varsler kraftige tiltak neste år.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord varsler kraftigere lut i åpen gruppe.

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Overreguleringen må reduseres kraftig fra årets begynnelse, skriver Holmefjord, som åpner sommerens reguleringsmøte i dag.

Virker ikke
Allerede i fjor høst strammet direktoratet kraftig inn, med lavere fartøykvoter og mindre overregulering for 2018. Likevel ble gruppekvota oppfisket tidligere enn noen gang, og allerede 12. mars var det stopp for maksimalkvotetillegget. Kun de garanterte kvotene gjenstod.

- Det er lite som tyder på at innstrammingen i deltagerreguleringen har gitt særlig effekt. Fiskeridirektøren varsler at reguleringene for 2019 må justeres for å begrense det høye fiskepresset i åpen gruppe. Overreguleringen må reduseres kraftig fra årets begynnelse og så kan man eventuelt refordele i løpet av året dersom det er behov for det, heter det i Holmefjords oppsummering til dagens møte.

19.000 tonn over
Siden 2001 har torsken vært lett tilgjengelig for den minste flåten, med unntak av 2009 og 2013. Samtidig har mottakssituasjonen vært god de siste årene, og ikke minst prisene.

Dermed har det gått unna i torskefiskeriet, der kvoten i åpen gruppe er overfisket med mer enn 10 prosent i flere år. Etter innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår, har overfisket fått konsekvenser for neste års justerte gruppekvote, som er blitt stadig lavere.

Siden 2013, da det det stod igjen 8000 tonn, har det samlede overfisket vært på 10.000 tonn, pluss altså 9000 tonn for inneværende år.

Rammer geografien
Men å redusere maksimalkvoten har sine sider. Holmefjord påpeker at «en tidlig stopp på maksimalkvotetillegget vil kunne ha betydning for den geografiske fordelingen av fangsten. En slik omfordeling geografisk på fartøy og mottak kan av ulike grunner være lite ønskelig». Fiskeridirektøren ønsker å ta inn slakken og heller ha et underfiske, der den innførte kvotefleksibiliteten mellom kvoteår kan benyttes ved at inntil 10 prosent av gruppekvoten kan overføres til neste år.

- En overføring av kvote fra ett år til det neste har også den fordelen at da får hele fartøygruppen ta del i en restkvote da den kan deles ut ved årets begynnelse, bemerker hun.

Opprettet 07.06.2018 09:42. Sist oppdatert 07.06.2018 09:42

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS