×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

- Vi er svært frustrert over raudåtetrålinga

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag reagerer på at det har foregått raudåtetråling inne i fjordsystemene på Helgeland. 

Raudåtefisket er i gang igjen, etter et års opphold. Det skaper kontroverser.  Foto: Calanus

Kyst og Fjord omtalte onsdag lokale reaksjoner etter at det har foregått raudåtetråling tett ved land inne i fjordsystemer på Helgeland. 

- Jeg forstår at de har lov til dette, men de trenger jo ikke å tøye strikken helt ut. De må jo forstå at fiskerne som ligger her og fisker sei med snik, reagerer. Det er jo så vidt de har plass til å snu her inne på Torgfjorden, rett innenfor Torghatten. Vi hadde møte i Brønnøy fiskarlag på mandag, og der ble problematikken tatt opp. Hele Fiskarlaget støttet meg i dette, sa rekefisker Tor Inge Larsen til Kyst og Fjord.

Les også: De trenger ikke tøye strikken helt ut 

Et styrevedtak fra Nordland Fylkes Fiskarlag fra 07. juni backer tydelig opp. Laget er svært bekymret, blant annet for kysttorsken:

«Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag er svært frustrert over at det i nå i vår har vært drevet tråling etter raudåte inne på fjordene på Helgeland. Siste rapport tyder på at slik aktivitet har vært drevet i området Herøy og Dønna. Trålingen har vært drevet i kjente gyteområder for kysttorsk, reker og andre arter. Styret klarer ikke å se at denne aktiviteten kan foregå uten en betydelig bifangst av fiskeegg og larver som på denne tiden beiter på bl. a raudåta. Det er heller ikke kontrollør om bord i de fartøyene som driver denne fangsten noe en finner meget merkelig.

Styret antar at en meget stor andel av de fiskeeggene og larvene som tas som bifangst er kysttorsk. Forvaltningen har konkludert med at gjenoppbyggingsplanen for kysttorsk har feilet og at dette er årsaken til at en er i ferd med å miste MSC – sertifiseringen av all torsk innenfor 12 – mila. Dersom dette blir en realitet så kan det bli katastrofalt for kystfiskerne, fiskeindustrien og avledet virksomhet. På det grunnlag er det totalt uakseptabelt at myndighetene tillater et fjordfiske av raudåte med neddreping av torskeegg og larver når det bidrar til å svekke gjenoppbyggingen av bestanden av kysttorsk.

Tråling etter raudåte har vakt svært sterke reaksjoner blant fiskerne på Helgeland, også på grunn av at fangstinnsatsen rettes inn mot matgrunnlaget for lokale fiskebestander. Det har kommet frem at fiskere som lå i et godt seifiske opplevde å miste driftsgrunnlaget etter at det hadde vært trålt raudåte i området. Årsaken til det er mest sannsynlig at raudåtetrålingen tok med seg den maten som seien beitet på og dermed søkte den ut av området på jakt etter føde.

Styret mener raudåtefisket med bakgrunn i forannevnte er svært ødeleggende for kystmiljøet der bl. a driftsgrunnlaget for lokale fiskere både på kort og lang sikt svekkes. Dette vil igjen få store negative konsekvenser for de ulike kystsamfunnene.

Nordland Fylkes Fiskarlag og også Norges Fiskarlag har ved gjentatte anledninger krevd en generell stans i all fangst av raudåte. Beklageligvis har en ikke fått gjennomslag for det. Myndighetene vedtok for et par år siden en forvaltningsplan for raudåte der en hovedsakelig skulle drive slik fangst utenfor 1000 – meterskoten, men med et begrenset kvantum som skal kunne fiskes inntil grunnlinja. Når det nå drives et forsøksfiske inne på fjordene er det et forsøksfiske som myndighetene i flere år dessverre har gitt tillatelse til.

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag krever at fiskeriministeren øyeblikkelig tar ansvar for at fangst av raudåte innenfor grunnlinjene stanses med umiddelbar virkning.»

På forsiden nå