Kyst og Fjord

Vi ha mer hvalfangst

Nestleder i Senterpartiet Ola Borten Moe vil skru opp takten både på hval- og selfangst. Det får motstanderne til å se rødt, mens fiskeriministeren gir sin fulle tilslutning.

Ola Borten Moe sammenligner hvalfangsten med hvilken som helst annen jakt.

Foto: Scanfishphoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

– Jeg er langt på vei enig med Ola Borten Moe. Fangst av sjøpattedyr, både på sel og hval, er bærekraftig og nyttig – og det er en legitim matressurs, på lik linje med andre marine ressurser, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik til vg.no som har laget en omfattende sak om Borten Moes hvalfangstsynspunkt.

Borten Moe framholder overfor VG at det ikke burde være forskjell på hval- og seljakt ett opp mot andre dyr det er lov å jakte på. Særlig ikke når bestandene er på et så høyt nivå at de konkurrerer om fiskeressursene som kunne vært brukt til menneskeføde.

Dyrebeskyttelsen NOAH, går på sin side i strupen på nestlederen i Senterpartiet og lover full kamp, men han vil få full støtte fra regjeringen.,

- Som Borten Moe også er inne på er det mer enn nok tilgjengelig kvote. Utfordringen er å få flere til å se sin nytte i å drive mer fangst. Som Borten Moe nok også vet godt skyldes mye at tilgangen til markedene er svært snever. Og la det ikke være tvil om at jeg vil legge til rette for at fangsten av sjøpattedyr forblir liv laga, sier fiskeriministeren til VG.no.

Opprettet 10.09.2018 07:42. Sist oppdatert 10.09.2018 08:08

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS