Kyst og Fjord

Viderefører dagens satsing

Norges Sjømatråd vil fortsatt ha fiskeriutsendinger i de markedene de er i nå.

Prosjektleder Melissa Gotliebsen og fiskeriutsending Gunvar Wie viser frem norsk makrell i Sør-Korea.

Foto: Norges sjømatråd.
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Sjømatrådet vurderer jevnlig hvordan vår virksomhet skal organiseres. Vi har det siste halvannet året vært gjennom en omstillingsperiode hvor alle deler av virksomheten evalueres for å sikre mest mulig effektiv drift og hensiktsmessig struktur for fremtiden.

- Sjømatrådet har fått mange gode innspill fra enkelteksportører, bransjeorganisasjoner og Utenrikstjenesten. Utekontorstrukturen og innretningen er også grundig behandlet av våre rådgivende markedsgrupper. Oppsummert vektlegges behovet for tilstedeværelse sterkt, og det er et generelt ønske om at Sjømatrådet er til stede i flere markeder – ikke færre. Ikke overraskende vektlegger de ulike bransjene i sjømatnæringen viktigheten av markedene forskjellig, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.
Sjømatrådet har bedt om innspill fra de ulike bransjene og andre samarbeidspartnere for å sikre et helhetlig vurderingsgrunnlag for fremtidig organisering av uteoperasjonene.

I vurderingen har vi tatt hensyn til markedenes utviklingstrekk, bransjenes innspill og Sjømatrådets finansielle plattform.

Sjømatrådets årlige markedsinvesteringer har siden 1.1.2017 blitt redusert som følge av kutt i markedsavgiften på laks/ørret og pelagisk fra 0,75 prosent til 0,3 prosent.

Markedsavgiften for konvensjonell, naturell og reker og skalldyr er uendret på 0,75 prosent.

- Etter en helhetsvurdering av alle innspill har Sjømatrådet besluttet å videreføre dagens utekontorstruktur. Vi vil kontinuerlig vurdere tilstedeværelsen i markedene i henhold til fremtidig budsjettramme og en mer langsiktig retning fremover. Vi skal kontinuerlig jobbe for å sikre en mest mulig effektiv drift, sier Larsen.

Sjømatrådet har i dag fiskeriutsendinger i 13 land og utfører markedsaktiviteter i ytterligere 15 markeder.

Markedene med fiskeriutsendinger er:

Japan (inkl. Sør-Korea)
Kina (inkl. Hong Kong)
Singapore (Sørøst Asia)
Brasil (inkl. Dom. Rep.)
USA
Frankrike
Italia
Portugal
Spania
Sverige
Tyskland (inkl. Polen)
UK
Vest-Afrika

I tillegg arbeider vi med Nye Markeder (Mexico, Midt-Østen og India) og Tyrkia fra hovedkontoret i Norge.

Opprettet 21.06.2018 08:05. Sist oppdatert 21.06.2018 08:05

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS