Kyst og Fjord

Viderefører dagens satsing

Norges Sjømatråd vil fortsatt ha fiskeriutsendinger i de markedene de er i nå.

Prosjektleder Melissa Gotliebsen og fiskeriutsending Gunvar Wie viser frem norsk makrell i Sør-Korea.

Foto: Norges sjømatråd.
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Sjømatrådet vurderer jevnlig hvordan vår virksomhet skal organiseres. Vi har det siste halvannet året vært gjennom en omstillingsperiode hvor alle deler av virksomheten evalueres for å sikre mest mulig effektiv drift og hensiktsmessig struktur for fremtiden.

- Sjømatrådet har fått mange gode innspill fra enkelteksportører, bransjeorganisasjoner og Utenrikstjenesten. Utekontorstrukturen og innretningen er også grundig behandlet av våre rådgivende markedsgrupper. Oppsummert vektlegges behovet for tilstedeværelse sterkt, og det er et generelt ønske om at Sjømatrådet er til stede i flere markeder – ikke færre. Ikke overraskende vektlegger de ulike bransjene i sjømatnæringen viktigheten av markedene forskjellig, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.
Sjømatrådet har bedt om innspill fra de ulike bransjene og andre samarbeidspartnere for å sikre et helhetlig vurderingsgrunnlag for fremtidig organisering av uteoperasjonene.

I vurderingen har vi tatt hensyn til markedenes utviklingstrekk, bransjenes innspill og Sjømatrådets finansielle plattform.

Sjømatrådets årlige markedsinvesteringer har siden 1.1.2017 blitt redusert som følge av kutt i markedsavgiften på laks/ørret og pelagisk fra 0,75 prosent til 0,3 prosent.

Markedsavgiften for konvensjonell, naturell og reker og skalldyr er uendret på 0,75 prosent.

- Etter en helhetsvurdering av alle innspill har Sjømatrådet besluttet å videreføre dagens utekontorstruktur. Vi vil kontinuerlig vurdere tilstedeværelsen i markedene i henhold til fremtidig budsjettramme og en mer langsiktig retning fremover. Vi skal kontinuerlig jobbe for å sikre en mest mulig effektiv drift, sier Larsen.

Sjømatrådet har i dag fiskeriutsendinger i 13 land og utfører markedsaktiviteter i ytterligere 15 markeder.

Markedene med fiskeriutsendinger er:

Japan (inkl. Sør-Korea)
Kina (inkl. Hong Kong)
Singapore (Sørøst Asia)
Brasil (inkl. Dom. Rep.)
USA
Frankrike
Italia
Portugal
Spania
Sverige
Tyskland (inkl. Polen)
UK
Vest-Afrika

I tillegg arbeider vi med Nye Markeder (Mexico, Midt-Østen og India) og Tyrkia fra hovedkontoret i Norge.

Opprettet 21.06.2018 08:05. Sist oppdatert 21.06.2018 08:05

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS