Kyst og Fjord

Viderefører levendesatsingen

Torskejubel på Myre etter at tre offentlige instanser gir støtte til to nye års innovasjonsarbeid for levendetorsken. 

Lisbeth Reinholdtsen (th) og Beate Solvoll i Fiskeriparken Egga Utvikling jubler over støtten.

Foto: Silje Nilsen, Fiskeribladet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Innovasjon Norge, Siva og Norges Forskningsråd satser videre på Arena Torsk. Prosjektet er en såkalt klyngesatsing, der en rekke bedrifter på både sjø- og landsida har gått sammen om å utvikle teknikker og kunnskap.

- Dette er fantastisk  dag for torskenæringa og for oss i Arena Torsk, sier klyngeleder Lisbeth Reinholdtsen i en pressemelding etter at Innvasjon Norge vedtok to nye års støtte.

- Vi er stolte over å ha passert et smalt nåløye med mange kvalifiserte søkere. Hittil har vi bygd grunnmuren sammen med næringa. Nå er vi klare til å bygge videre på eksisterende prosjekter, som med denne tildelingen kan driftes videre. Vi er også godt i gang med planlegging av nye viktige prosjekter, blant annet innen teknologiutvikling,  kvalitet, merkevarebygging og markedskompetanse, sier klyngeleder Lisbeth Reinholdtsen. Reinholdtsen er ansatt i Fiskeriparken Egga Utvikling og har rollen som tilrettelegger og leder av Arena-prosjektet.

33 medlemsbedrifter investerer 4,5 millioner kroner årlig i satsingen, som skal bidra til økt verdiskaping og tilgjengelighet av fersk torsk hele året. Hele verdikjeden for torskefisk, fra fangst og lagring til mottak og salg er med i klyngen, i tillegg til bedrifter fra leverandørindustrien og forskning- og utviklingsmiljøer. Klyngens geografiske tyngdepunkt er i Nordland, men medlemsbedrifter fra Trøndelag til Finnmark er også med på satsingen. I tre år har de samarbeidet om utvikling av systemer for levendelagring, restråstoff, økt kompetanse og forutsigbare industrielle vilkår.

Arena Torsk har ifølge styreleder Arne E. Karlsen blitt et faglig tyngdepunkt innen levendelagring og fangstbasert akvakultur. Utstrakt dialog, samarbeid og kunnskap med fiskeriforvaltningen har også vært viktig, og blir fortsatt viktig, i arbeidet med å videreutvikle næringen.

- Vi har skapt et velfungerende innovasjonssystem som vi nå får videreføre. Vi har gode resultater å vise til gjennom første periode, prosjekter og resultater som kun har vært oppnåelige på grunn av den store drivkraften, engasjementet og viljen til å satse som medlemsbedriftene og næringen for øvrig har vist, sier styringsgruppeleder Arne E. Karlsen i Gunnar Klo AS.

Fangstbasert akvakultur er nå inne i læreplanene på videregående skole, og flere konkrete prosjekter for bedriftssamarbeid er gjennomført.

-Spesielt banebrytende har fôrprosjektet vært, hvor vi nå har kommet nærmere en løsning på den store utfordringen med å få lagd et fôr som den villfangede torsken vil spise. Utviklingen av et vanntilsatt tørrfôr ble løsningen  i samarbeidet mellom fôrprodusent Biomar, næringa og forsknings- og utviklingsmiljøer. Et eget hygienisert fôr til torsken reduserer smitteproblematikk og er viktig i et bærekraftperspektiv, sier Lisbeth Reinholdtsen. 

I neste periode skal Arena Torsk jobbe med økt lønnsomhet gjennom fokus på kvalitet og levende levering, i tillegg til lagring og sesongutvidelse. Vi vil også igangsette flere prosjekter som skal øke markedskompetansen gjennom hele verdinæringen.

- Det vil danne grunnlaget for en helårig tilgang på ferskt råstoff, og derved helårig virksomhet i fiskerinæringen, som er helt i tråd med regjeringens visjon for å skape økte verdier i hvitfisknæringen. Medlemmene skal utvikle ny teknologi og kompetanse, og kunnskap om marked og merkevarer som er nødvendig for å lykkes med visjonen. På denne måten kobler vi sammen det beste fra fiskeri med det beste fra havbruk, legger Reinholdtsen til.  

Levendelagring har det siste året hatt en økning på hele 44% og stadig flere fartøy rigges for å holde fisken levende ombord. Hvitfisknæringen er betydelig i nord. Det ble i 2017 landet 235 000 tonn fersk torsk fra kystflåten til en verdi av 4 200 millioner kroner i Norges Råfisklags distrikt, 99% av dette i Nord-Norge. Norge eksporterer sjømat for 96 milliarder kroner, og fiskeriene bidrar med 60 prosent av volumet, men bare 28 prosent av den totale verdien.

- Arena Torsk ønsker å realisere Norges potensial med å bidra til økt verdiskaping og helårlig sysselsetting. Vi mener at det er store muligheter for økt lønnsomhet. Vi er nytenkende og  med på å utvikle en ny næring innen hvitfiskindustrien, sier Karlsen.

Opprettet 09.11.2018 08:04. Sist oppdatert 09.11.2018 08:04

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS