Kyst og Fjord

- Viktig å få ordnet papirene fort

- Det er veldig viktig at de som ikke har ordnet seg sertifikat Fiskeskipper klasse C, gjør det fort, sier daglig leder Hilde Rødås Johnsen i Norges Kystfiskarlag.

- Det stilles ikke krav om helseattest fra sjømannslege, men legeerklæring om tilfredstillende helse, syn, hørsel og fargesyn, sier Hilde Rødås Johnsen i kystfiskarlaget.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Hun viser til Kyst og Fjords oppslag og sier at kystfiskarlaget jobber med problemstillingen omkring fargesyn.

Rammer mange

- Kravet om fargesyn er et reelt problem som rammer mange, og med tilbakevirkende kraft.

Norges Kystfiskarlag er opptatt at det må komme en løsning for de som rammes av dette forholdet, og vil fortsette å ta denne problemstilingen opp med ansvarlige myndigheter, sier hun.

Hun sier at dessverre er det noen fiskere som feilaktig er blitt møtt med krav om sjømannslegeattest. Imidlertid stilles det ikke krav om helseattest fra sjømannslege for fiskere som skal ha Fiskeskipper klasse C sertifikat.

I tillegg

Men det stilles krav om legeerklæring om tilfredstillende helse, syn, hørsel og fargesyn.

- I utgangspunktet er dette samme krav som gjelder for bilførere – men der altså fargesyn kommer i tillegg og rammer mange som tidligere har måttet posisjonere seg i nettopp denne fartøystørrelsene fordi de ikke har tilfredsstilt sertifikatkravene for større fartøy, sier Hilde Rødås Johnsen.

I fiske før -99

Ellers er det også viktig å få frem at fiskere som kan dokumentere å ha vært i erversmessig fiske før 01.01 1999, og å ha ført fiskefartøy mellom 10,67 og15 meter innen 1. januar 2012  anses å tilfredsstille kravene til fartstid og utdanning til fiskeskippersertifikat klasse C, og kan få dette utstedt på grunnlag av tidligere praksis – forutsatt at søknad med dokumentasjon fremmes for Sjøfartsdirektoratet innen 1. januar 2013.

Opprettet 10.09.2012 13:21. Sist oppdatert 10.09.2012 13:30

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS