Kyst og Fjord

- Viktig avklaring om lasterom

Septiktanker og ferskvannstanker skal ikke renges med som lastevolum på kystfartøy. - Dette er en viktig avklaring for næringen, sier Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt.

Septiktanken blir ikke regnet som lasterom for kystflåten.

Foto: Fiskebåt
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Fiskebåt er tilfreds med at Nærings- og fiskeridepartementet har avklart at det er lasteromsvolum som kan benyttes til føring av fangst, som skal medregnes når kystfartøys lasteromsvolum på 500 kubikk beregnes. 

Fiskebåt ba om en presisering av regelverket fordi det er forskjellig oppfatning ved Fiskeridirektoratets regionkontorer om hvilke tanker/rom som skal medregnes. Fiskebåt noterer seg at også opposisjonen på Stortinget har etterlyst likebehandling av næringsaktørene. 

Forskjellsbehandlingen av næringsaktørene skaper en uholdbar situasjon som gir rederiene ulike forutsetninger for lønnsom drift.

- Avklaringen av hvilke rom/eller tanker som skal inngå i lasteromsvolumet på 500 kubikk, er positivt for næringsaktørene som likebehandles. Det er også positivt for miljøet, for kvalitet og helårige leveranser til norsk sjømatindustri. Videre vil endringen legge til rette for en nødvendig fornying av fiskeflåten og en fremtidsrettet fartøyutforming med bedre og sikrere arbeidsforhold for fiskerne, samt økt verdiskapning og lønnsomhet, sier adm.dir. Audun Maråk i Fiskebåt.

Opprettet 28.05.2018 12:42. Sist oppdatert 28.05.2018 12:42

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS