Kyst og Fjord

Vil at også lærlinger skal ha trygderett

Norges Fiskarlag har bedt departementet vurdere å endre regelverket slik at også lærlinger får mulighet for å søke om arbeidsledighetstrygd.

Fiskarlaget mener også de yngste må ha rettigheter.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Bakgrunnen er at dagens regelverk kan slå uheldig ut. Fiskarlaget har sendt sin henvendelse til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Saksbehandler Knut Eriksen opplyser at Norges Fiskarlag ikke har innvendinger til det generelle innholdet i forskriften for arbeidsledighetstrygd for fiskere.

- Imidlertid er det slik at formuleringene i dagens paragraf 8 i forskriften kan slå uheldig ut for ungdommer som går i lære, sier han. Henvendelsen til NFD skjer med bakgrunn i at en lærling som er medlem i Fiskarlaget har kommet i en uheldig situasjon, sier han i en pressemelding.

 

For det første har disse lærlingene ikke hatt muligheter for å tilegne seg inntekter som oppfyller kravene til minsteinntekt. Lærlingene kommer jo som oftest direkte fra skolebenken. For det andre er lønna til en lærling oftest svært lav og ofte lavere enn minsteinntekten. I overenskomsten mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag går det fram at lærlingen skal ha 40 prosent av lott det første året og 60 prosent lott det andre året.

 

I brevet understreker Fiskarlaget at man som læring er opptatt i fiskarmanntallet og at både fiskerinæringen og myndighetene har oppfordret fiskere til å ta fagbrev for på den måten øke sin kompetanse. Samtidig oppfordres rederiene til å ta inn lærlinger slik at fagbrevutdannelsen kan gjennomføres.

Norges Fiskarlag er kjent med at Garantikassen for fiskere i 2016 også påpekte denne problemstillingen.

- Med dagens regelverk vil ikke lærlinger kunne benytte seg av ordningen, noe vi synes er svært uheldig, understreker Knut Eriksen.

 

I § 8 i forskriften for arbeidsledighetstrygd for fiskere står det følgende:

Krav til minsteinntekt

For å få rett til dagpenger må fiskere og fangstfolk:

a) i det siste ferdiglignede kalenderåret før det søkes om stønad, ha hatt inntekt fra fiske eller fangst som minst svarer til 1,5 ganger grunnbeløpet på søknadstidspunktet, eller

b) i løpet av de siste tre ferdiglignede kalenderårene før det søkes om stønad, ha hatt inntekt fra fiske eller fangst som minst svarer til 3 ganger grunnbeløpet på søknadstidspunktet.

For fiskere og fangstfolk som ikke fyller vilkårene i første ledd, skal annen arbeidsinntekt likestilles med inntekt fra fiske og fangst i grunnlaget for minsteinntekt, dersom:

a) vedkommende har arbeidet i fiske og fangst i de foregående 12 uker, og

b) vedkommende i kalenderårene som ligger til grunn for beregningene i første ledd ikke var oppført, eller oppfylte betingelsene for opptak, på blad B i fiskermanntallet.

Biinntekt fra et arbeidsforhold som vedkommende fortsatt står i inngår ikke i grunnlaget for minsteinntekt.

Inntekt fra deltakelse i arbeidsmarkedstiltak inngår ikke i grunnlaget for minsteinntekt.

Opprettet 06.12.2018 08:54. Sist oppdatert 06.12.2018 08:54

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS