Kyst og Fjord

Vil begrense seifisket

De større kystfiskefartøyene i lukket gruppe har overfisket sin gruppekvote etter sei. Fylkesfiskarlag har forslag om hvordan dette kan løses.

Vil forhindre at man går på maksimalkvotene i seifisket.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag avholdt møte den 3. juli 2018, og det ble gjort slikt vedtak i ovennevnte sak:

- Vi viser til utviklingen i fisket etter sei nord for 62° N for lukket kystgruppe der gruppen over 21 meter allerede har overfisket sin gruppekvote, mens det i gruppen 15 – 21,99 meter pr uke 25 gjenstår 1.860 tonn.

Fra dette tidspunkt i fjor og ut året fisket den største gruppen knappe 3.000 tonn, mens gruppen 15 – 21,99 meter fisket over 5.000 tonn. Etter Arbeidsutvalgets mening indikerer dette meget sterkt at en ikke kan videreføre den høye overreguleringen i disse gruppene ut året uten at gruppekvotene i betydelig grad overfiskes.

Med bakgrunn i foranstående foreslår Arbeidsutvalget at det så snart som mulig, og for å forhindre at en på et tidspunkt til høsten plutselig må ned på maksimalkvotene foretas en reduksjon i overreguleringen for de to største lengdegruppene.

Etter en totalvurdering foreslår Arbeidsutvalget at overreguleringen i begge gruppene reduseres slik at den i gruppen 15 – 20,99 meter settes til 150 prosent  for fartøy med faktisk lengde under 21 meter og til 75 prosent for fartøy med faktisk lengde over 21 meter.

For fartøy i den største gruppen over 21 meter foreslås en reduksjon av overreguleringen til 50 prosent.

Arbeidsutvalget ber Norges Fiskarlag om og snarest legge dette forslaget frem for Fiskeridirektoratet, heter det i vedtaket fra Nordland fylkes fiskarlag.

Opprettet 05.07.2018 07:57. Sist oppdatert 05.07.2018 07:57

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS