Kyst og Fjord

Vil begrense seifisket

De større kystfiskefartøyene i lukket gruppe har overfisket sin gruppekvote etter sei. Fylkesfiskarlag har forslag om hvordan dette kan løses.

Vil forhindre at man går på maksimalkvotene i seifisket.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag avholdt møte den 3. juli 2018, og det ble gjort slikt vedtak i ovennevnte sak:

- Vi viser til utviklingen i fisket etter sei nord for 62° N for lukket kystgruppe der gruppen over 21 meter allerede har overfisket sin gruppekvote, mens det i gruppen 15 – 21,99 meter pr uke 25 gjenstår 1.860 tonn.

Fra dette tidspunkt i fjor og ut året fisket den største gruppen knappe 3.000 tonn, mens gruppen 15 – 21,99 meter fisket over 5.000 tonn. Etter Arbeidsutvalgets mening indikerer dette meget sterkt at en ikke kan videreføre den høye overreguleringen i disse gruppene ut året uten at gruppekvotene i betydelig grad overfiskes.

Med bakgrunn i foranstående foreslår Arbeidsutvalget at det så snart som mulig, og for å forhindre at en på et tidspunkt til høsten plutselig må ned på maksimalkvotene foretas en reduksjon i overreguleringen for de to største lengdegruppene.

Etter en totalvurdering foreslår Arbeidsutvalget at overreguleringen i begge gruppene reduseres slik at den i gruppen 15 – 20,99 meter settes til 150 prosent  for fartøy med faktisk lengde under 21 meter og til 75 prosent for fartøy med faktisk lengde over 21 meter.

For fartøy i den største gruppen over 21 meter foreslås en reduksjon av overreguleringen til 50 prosent.

Arbeidsutvalget ber Norges Fiskarlag om og snarest legge dette forslaget frem for Fiskeridirektoratet, heter det i vedtaket fra Nordland fylkes fiskarlag.

Opprettet 05.07.2018 07:57. Sist oppdatert 05.07.2018 07:57

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS