×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Vil beholde dagens krabbesystem

Fylkesutvalget vedtok tirsdag at de vil beholde dagens forvaltningssystem for området for Øst-Finnmark og Måsøy.

Fylkesutvalget i Finnmark avviser forslaget om å slippe flere til i kongekrabbefisket. 

Fylkesutvalget i Finnmark behandlet tirsdag høringa om forslaget om å utvide deltakelsen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe til kommuner i Finnmark vest for 26 grader øst. Vedtaket om å la dagens ordning bestå slik det er ble enstemmig vedtatt, skriver Fylkesutvalget i en pressemelding.

«Denne aktuelle saken om kongekrabbefisket berører kun Finnmark fylke. Høringssvaret fra vår region bør vektlegges særlig i den videre behandling.»

Det uttaler politikerne enstemmig ved fylkesutvalget 17. september. Med det ønsker fylkesutvalget å tydeliggjøre Finnmarks rolle i saken kontra andre regioner.

Bakgrunnen for å beholde dagens forvaltningssystem gjenspeiler seg i tidligere høringsuttalelser hvor Finnmark fylkeskommune ønsker å beholde dagens ordning med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst for 26 grader øst. Denne politiske retningslinja om å sikre at gjeldende forvaltningsregime for kongekrabbe består, med kvoteregulert lønnsomt kommersielt fiske øst for 26°Ø og desimeringsfiske vest for 26°Ø, er forankret i «Sjømatstrategier for Finnmark 2019 – 2023 – Et hav av kvalitet».

Det er lagt til grunn at bestanden av kongekrabbe skal forvaltes på en måte som legger til rette for lønnsom næringsaktivitet og sysselsetting i det kvoteregulerte området. Kongekrabben skal i større grad fangstes av de som er negativt berørt av kongekrabben som bifangst i andre fiskerier, mener politikerne.

I tillegg viser Stortingsmelding nr. 17 (2014-2015) «Evaluering av forvaltningen av kongekrabbe», og i forkant av reguleringsåret 2016, at det frie fisket etter kongekrabbe i vest har ført til gode fangstinntekter for de som har satset på dette, og at det er en risiko for at økt deltakelse i det kvoteregulerte området ville føre til dårligere lønnsomhet.

Konsekvenser
I henhold til utredning som Fiskeridirektoratet har gjort for Stortinget vises det til at konsekvensen av utvidelse av adgangen til å delta i det kvoteregulerte vil blant annet medføre at stadig flere fartøy kvalifiserer seg til hel kvote og at relativt mange av de fartøyene fra Vest-Finnmark vil kvalifisere seg til hel kvote. Det vil kunne bli redusert fangstinnsats i det frie fisket, og det vises til at innsatsen i det frie fisket har vært en viktig faktor for å holde spredningen av kongekrabbe nede. Videre må det kunne påregnes større konkurranse/redskapskonflikter på gode fangstfelt i det kvoteregulerte området dersom nærmere 180 nye fartøy (i tillegg til 70 fartøy fra Måsøy) slippes inn i det kvoteregulerte fisket.

På forsiden nå