×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Vil finne en løsning

Foran morgendagens reguleringsmøte foreligger seks ulike oppskrifter på hvordan deltakerne i åpen gruppe skal sikres overlevelse.

Åpen gruppe skal ikke bære overfisket alene. 

Erik Jenssen 
erik@kystogfjord.no

Årets overfiske i åpen gruppe har voldt saksbehandlerne i Fiskeridirektoratet adskillig hodebry. Mens forslaget til de andre gruppene lar seg formulere i et par korte avsnitt, fyller utredningen om åpen gruppe hele fem sider. Årsaken til hodebryet er nettopp at gruppen er åpen. For mens deltakere i lukkede fiskerier har betalt dyre penger for kvotene sine, og kan forventes å utnytte dem fullt ut, er bildet et annet i åpen gruppe.

Her er hverken antallet deltakere eller fiskeplanene deres kjent på forhånd. Direktoratet må rett og slett holde en finger i været og gjette hva som blir det korrekte garantertkvantum per båt, og hvor mye de skal få i tillegg til dette for å sikre at gruppa utnytter sin tildelte kvote. I fjor ble fisketakten langt over det direktoratet forventet, og gruppa overfisker i 2018 sin kvote med cirka 11.000 tonn. Med tanke på at gruppa i utgangspunktet skal tildeles 19.733 tonn i 2019, er det et betydelig overfiske.

Fiskeridirektøren er ikke i tvil om at åpen gruppe på en eller annen måte må ta ansvaret for overfisket selv. Hun legger i morgendagens møte frem seks ulike modeller for hvordan det kan skje:

Modell 1: - Åpen gruppe belastes for hele overfisket i 2018.
Modell 2: - Åpen gruppe belastes for halve overfisket i 2018.
Modell 3: - Hele overfisket i åpen gruppe 2018 belastes «toppen» av totalkvoten i 2019
Modell 4: - Åpen gruppe belastes for hele overfisket i 2018 samtidig som det forskutteres kvote fra 2020. Modell 5: - Åpen gruppe gis anledning til å bytte hyse mot torsk fra hele/deler av havfiskeflåten i 2019. Modell 6: - Kombinasjonsløsning av modell 2, 4 og 5.

Alle modellene forutsetter en deltakelse på 2.400 fartøyer.

I den mest radikale modellen, der hele overfisket i 2018 belastes kvota for neste år, vil hvert enkelt fartøy få mellom 4 og 6,4 tonn hver avhengig av størrelsen, hvorav mellom 2 og 3,2 er garantert kvantum.

I modell nummer 2 tenker man at åpen gruppe bare belastes halve overfisket, og resten dekkes inn «fra toppen», det vil si fra både trål og kyst. Det vil gi hver båt mellom 5,5 og 8,8 tonn torsk, hvorav den garanterte andelen blir mellom 3,5 og 5,6 tonn.

I modell nummer 3, der hele overfisket dekkes «fra toppen» vil hvert fartøy få mellom 7,1 og 11,4 tonn, hvorav mellom 5,1 og 8,2 tonn er garantert kvantum.

I modell nummer fire, med forskuttering av 2020-kvantum, får hver båt mellom 5,6 og 9 tonn, hvorav mellom 3,6 og 5,8 tonn er garantert.

Modell nummer  5, med kvotebytte hyse mot torsk med havflåten vil gi mellom 4,6 og 7,4 tonn per båt, med mellom 2,6 og 4,2 tonn garantert.

Fiskeridirektøren anbefaler den kombinerte modell 6, der åpen gruppe betaler noe av overfisket selv fra 2019- kvoten, en andel tas fra «toppen», en andel forskutteres fra 2020 og en andel byttes mot hyse til havfiskeflåten. Dette vil gi hver båt mellom 7,7 og 12,3 tonn hvorav mellom 5,7 og 9 tonn blir garantert.

Fiskeridirektørens forslag for åpen gruppe 2019.

Fiskeridirektørens forslag for åpen gruppe 2019.

- Fiskeridirektøren mener at åpen gruppe må belastes for deler av det overfisket som har funnet sted de siste årene. Fartøy i åpen gruppe har hatt historisk høy fangst, og inntektene per fartøy har vært svært gode sammenlignet med tidligere år. Men dersom åpen gruppe alene skal betale for overfisket, mener Fiskeridirektøren at dette vil innebære for drastiske kutt i kvotenivå for 2019, skriver fiskeridirektør Liv Holmefjord i sin anbefaling til reguleringsmøtet.

For åpen gruppe-båter med adresse i det samiske virkemiddelområdet foreslår Fiskeridirektøren at det i 2019 kan tildeles 5 tonn ekstra.

- Det må forventes at interessen og kvoteutnyttelsen i dette fiskeriet blir minst like stor som i 2018 siden det forventes langt lavere kvoter i åpen gruppe. Gitt forventet deltakelse på om lag 550 fartøy, foreslår fiskeridirektøren en garantert tilleggskvote på 5 tonn. Kvotetillegget kommer i tillegg til garanterte kvoter og maksimalkvoter i åpen gruppe og kan fiskes i kombinasjon med ferskfiskordningen. Fiskeridirektoratet vil være i dialog med Sametinget vedrørende utøvelsen av fisket og justere kvoten dersom fartøy kommer i kvotetaket og det er kvotemessig dekning innenfor avsetningen. Fiskeridirektøren foreslår å videreføre kystfiskekvoten med tilleggskvoter på 5 tonn til alle fartøy i åpen gruppe i virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning.

På forsiden nå