Kyst og Fjord

Vil forby torskefiske i Oslofjorden

Fiskeridirektoratet foreslår at det iverksettes et forbud mot fiske av torsk i hele Oslofjorden og at flere gytefelt for torsk på Skagerrakkysten blir beskyttet.

Fiskeridirektøren med kraftig lut for å berge Oslo-torsken. 

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Tidligere i år sendte Fiskeridirektoratet et forslag til vern av fjord- og kysttorsk i sør på høring.

Det kom inn 30 høringsuttalelser fra alle berørte interesser i området. Alle er enige om at det må iverksettes tiltak for å beskytte de lokale torskestammene, mens det er ulike syn på hva slags tiltak som bør gjennomføres.

Fiskeridirektoratet foreslår at det blir innført et forbud mot å fiske torsk fra Telemark til svenskegrensen, noe som betyr at hele Oslofjorden får et slikt forbud. I tillegg opprettholder direktoratet forslaget om å innføre forbud mot å fiske torsk i gytefelt på Skagerrakkysten i perioden 1. januar til og med 30. april.

Det betyr at det blir et generelt forbud mot å fiske torsk, men direktoratet velger å ta hensyn til et noe begrenset yrkesfiske i Oslofjorden og vil tilpasse forbudet slik at dette kan fortsette. Tilpasningene skal også ta hensyn til at omsetting av fisk, for eksempel ved direkte kaisalg, også kan fortsette med små justeringer og dispensasjoner.

 

- Fiskeridirektoratet er enig i at det er viktig å ta vare på yrkesfisket og den omsetningsformen som i dag foregår i Oslofjorden, men da må bifangst av torsk i fisket etter andre arter reduseres. Det håper vi å få til ved tilpasninger og at fangstkapasiteten ikke øker. Vi foreslår at etablerte yrkesfiskere, under visse vilkår, kan søke Fiskeridirektoratets regionkontor om dispensasjon fra forbudet, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord i en pressemelding.

Vernetiltakene for å beskytte fjord- og kysttorsk vil ha størst konsekvenser for fritidsfiskere i og med at det vil bli forbudt å fiske torsk med alle typer redskap fra fylkesgrensen mellom Aust-Agder og Telemark til grensen mot Sverige.

 

I tillegg til at det innføres et generelt forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden foreslår Fiskeridirektoratet å innføre et forbud mot alt fiske i gyteperioden i 14 definerte områder på Skagerrakkysten og i Oslofjorden. Kun et gytefelt i Oslofjorden forslås noe endret etter høringsrunden sammenlignet med forslaget i høringen.

Et fiskeforbud betyr at det ikke er tillatt med noen form for fiske i de beskyttede områdene i perioden 1. januar – 30. april, bortsett fra dykking og undervannsjakt på andre arter enn torsk. Fiskeridirektøren påpeker at et totalforbud i gyteperioden er mest effektivt.

- Det vil være umulig å kontrollere fisket i området hvis det skulle være tillatt å fiske etter andre arter enn torsk i gytefeltene. Derfor er det mest hensiktsmessig og effektivt for vernet at det innføres et forbud mot alt fiske i gyteperioden, sier Holmefjord.

 

I høringsforslaget som ble sendt ut tidligere i år tok Fiskeridirektoratet til orde for å innføre påbud om bruk av sorteringsrist i reke- og krepsetråling innenfor 4 nautiske mil.

Fiskeridirektøren besluttet på høstens reguleringsmøte å utvide virkeområdet om bruk av sorteringsrist i Nordsjøen og Skagerrak til også å gjelde områdene innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene fra og med 1. januar 2019, etter samme retningslinjer som gjelder for rekefisket utenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene.

Opprettet 05.12.2018 07:58. Sist oppdatert 05.12.2018 09:24

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS