Kyst og Fjord

Vil ha høyere smuglerbøter

NHO Reiseliv vil ha turister, ikke fiske-eksportører på besøk. De mener høyere smuglerbøter må til for å få bukt med fiskesmuglingen.

Økte bøter vil være effektivt mot smuglerne, mener NHO Reiseliv.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Boten for ulovlig utførsel av fisk er altfor lav, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold i en pressemelding.

NHO Reiseliv har denne uken sendt et brev til Justisdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og statsadvokatembetet, med krav om en betydelig økning av bøtesatsene for ulovlig utførsel av fisk. NHO Reiseliv får støtte av Sjømat Norge, landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringen.

 

- Hvis du tar med deg mer enn tillatte kvoter ut av landet, er dessverre straffen altfor lav. Du får cirka 100 kroner i bot per kilo fisk. Prisen du kan få for indrefilet av torsk er langt over dette, så gevinsten er potensielt svært stor, samtidig som straffen er lav, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

- Bøtesatsene for smugling og tyvfiske må være såpass høye at de virker avskrekkende. Bøtene for ulovlig fangst har stått på stedet hvil siden 2012. Nå mener vi at en betydelig økning er på sin plass, fortsetter Krohn Devold.

 

Med de nye reglene for utførsel av fisk når du reiser ut av Norge, kan du ta med deg 10 kilo fisk eller fiskevarer fra eget fiske. Dersom en har fisket i regi av en registrert fiskevirksomhet, er kvoten maksimalt 20 kilo. NHO Reiseliv støtter denne reguleringen, og ønsker å bidra til seriøsitet og vekst i havfisketurismen.

- Norske yrkesfiskere og turistfiskebedrifter jobber for samme mål; et bærekraftig og regulert fiske der regler respekteres. De ønsker en seriøs utvikling og har spilt på lag med staten i utviklingen av de nye reguleringene. Nå må staten følge opp og straffe dem som driver ulovlig virksomhet hardere. Da er økte bøtesatser et naturlig sted å begynne, sier Krohn Devold.

Opprettet 08.02.2018 07:53. Sist oppdatert 08.02.2018 07:53

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS