Kyst og Fjord

Vil ha høyere smuglerbøter

NHO Reiseliv vil ha turister, ikke fiske-eksportører på besøk. De mener høyere smuglerbøter må til for å få bukt med fiskesmuglingen.

Økte bøter vil være effektivt mot smuglerne, mener NHO Reiseliv.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Boten for ulovlig utførsel av fisk er altfor lav, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold i en pressemelding.

NHO Reiseliv har denne uken sendt et brev til Justisdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og statsadvokatembetet, med krav om en betydelig økning av bøtesatsene for ulovlig utførsel av fisk. NHO Reiseliv får støtte av Sjømat Norge, landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringen.

 

- Hvis du tar med deg mer enn tillatte kvoter ut av landet, er dessverre straffen altfor lav. Du får cirka 100 kroner i bot per kilo fisk. Prisen du kan få for indrefilet av torsk er langt over dette, så gevinsten er potensielt svært stor, samtidig som straffen er lav, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

- Bøtesatsene for smugling og tyvfiske må være såpass høye at de virker avskrekkende. Bøtene for ulovlig fangst har stått på stedet hvil siden 2012. Nå mener vi at en betydelig økning er på sin plass, fortsetter Krohn Devold.

 

Med de nye reglene for utførsel av fisk når du reiser ut av Norge, kan du ta med deg 10 kilo fisk eller fiskevarer fra eget fiske. Dersom en har fisket i regi av en registrert fiskevirksomhet, er kvoten maksimalt 20 kilo. NHO Reiseliv støtter denne reguleringen, og ønsker å bidra til seriøsitet og vekst i havfisketurismen.

- Norske yrkesfiskere og turistfiskebedrifter jobber for samme mål; et bærekraftig og regulert fiske der regler respekteres. De ønsker en seriøs utvikling og har spilt på lag med staten i utviklingen av de nye reguleringene. Nå må staten følge opp og straffe dem som driver ulovlig virksomhet hardere. Da er økte bøtesatser et naturlig sted å begynne, sier Krohn Devold.

Opprettet 08.02.2018 07:53. Sist oppdatert 08.02.2018 07:53

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS