Kyst og Fjord

Vil ha kontroll på kveisen

Forskerne vil nå se på hvordan man skal forutse kveisinnholdet i hel fisk uten å måtte filetere den.

Det er kveis i nesten all torsk, og det er viktig å ha kontroll med innholdet.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Fiskeri- og Havbruksnæringas Forskningsfond FHF melder at det er et økende krav fra kunder for fisk som selges hel i butikk til konsument om å ha kontroll på kveisinnholdet i torsken.

Kveis er en parasitt som man finner både på hinner og i fiskekjøttet hos torsk. I og med at mye av fisken selges hel så er det vanskelig å vurdere totalinnholdet av kveis, ettersom det kun er i buken det kan sjekkes uten å filetere fisken. Næringen har derfor bedt FHF om midler til å se på sammenhengen mellom antall kveis i buken og i resten av fisken. Før det eventuelt etableres et prosjekt på området ønsket FHF å gjennomføre et arbeidsmøte med næringsaktører og relevante FoU-institusjoner for å diskutere problemstillingen og å gjennomgå tilgjengelig kunnskap på området.

Arbeidsmøte ble gjennomført 13. november 2017, i lokalene til NIFES i Bergen. Første del av arrangementet var teoretisk rettet og besto av en gjennomgang av de vanligste kveistypene hos torsk, hvor i fisken de enkelte kveistypene primært sitter og hvordan man kan skille de ulike typene fra hverandre. Dette ble fulgt av en gjennomgang av eksisterende og publiserte data på kveisforekomst hos torsk, inkludert drøfting av spørsmålet om det er en sammenheng eller trend mellom antall kveis i innvollene og antall kveis i kjøttet hos torsk. Det var også satt av litt tid til en praktisk del på laboratoriet som innbefattet demonstrasjon av de mest brukte og effektive kveisinspeksjonsmetodene.
De presenterte data og erfaringene er sammenfattet i et faktaark produsert både på norsk og engelsk. I faktaarket fremkommer det at kveis er en fellesbetegnelse for larvene av flere typer parasittiske rundmark i fisk i havet. De to viktigste kveistypene i torsk er Anisakis som har hval som sluttvert, og Pseudoterranova som har sel som sluttvert. Praktisk talt all torsk (100 %) er infisert med en eller flere kveistyper. Anisakis er liten, gjerne oppkveilet og svært vanskelig å oppdage når den sitter i fiskekjøttet. Pseudoterranova er mye større, gjerne rødlig farget og lett å se i kjøttet og på leveren. Det er en tydelig sammenheng mellom fiskestørrelse og totalt antall kveis hos torsk. Mange kveis på innvollene betyr som regel også at det er mye kveis i fiskekjøttet. Kysttorsk kan ha mye Pseudoterranova spredt over store deler av filetene, mens skrei har lite Pseudoterranova i kjøttet. Nesten all anisakis sitter i buklappen og trimming av filetene kan dermed redusere sjansen for kveis i sluttproduktet vesentlig.

Opprettet 09.05.2018 09:07. Sist oppdatert 09.05.2018 09:07

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS