Kyst og Fjord

Vil ha kontroll på kveisen

Forskerne vil nå se på hvordan man skal forutse kveisinnholdet i hel fisk uten å måtte filetere den.

Det er kveis i nesten all torsk, og det er viktig å ha kontroll med innholdet.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Fiskeri- og Havbruksnæringas Forskningsfond FHF melder at det er et økende krav fra kunder for fisk som selges hel i butikk til konsument om å ha kontroll på kveisinnholdet i torsken.

Kveis er en parasitt som man finner både på hinner og i fiskekjøttet hos torsk. I og med at mye av fisken selges hel så er det vanskelig å vurdere totalinnholdet av kveis, ettersom det kun er i buken det kan sjekkes uten å filetere fisken. Næringen har derfor bedt FHF om midler til å se på sammenhengen mellom antall kveis i buken og i resten av fisken. Før det eventuelt etableres et prosjekt på området ønsket FHF å gjennomføre et arbeidsmøte med næringsaktører og relevante FoU-institusjoner for å diskutere problemstillingen og å gjennomgå tilgjengelig kunnskap på området.

Arbeidsmøte ble gjennomført 13. november 2017, i lokalene til NIFES i Bergen. Første del av arrangementet var teoretisk rettet og besto av en gjennomgang av de vanligste kveistypene hos torsk, hvor i fisken de enkelte kveistypene primært sitter og hvordan man kan skille de ulike typene fra hverandre. Dette ble fulgt av en gjennomgang av eksisterende og publiserte data på kveisforekomst hos torsk, inkludert drøfting av spørsmålet om det er en sammenheng eller trend mellom antall kveis i innvollene og antall kveis i kjøttet hos torsk. Det var også satt av litt tid til en praktisk del på laboratoriet som innbefattet demonstrasjon av de mest brukte og effektive kveisinspeksjonsmetodene.
De presenterte data og erfaringene er sammenfattet i et faktaark produsert både på norsk og engelsk. I faktaarket fremkommer det at kveis er en fellesbetegnelse for larvene av flere typer parasittiske rundmark i fisk i havet. De to viktigste kveistypene i torsk er Anisakis som har hval som sluttvert, og Pseudoterranova som har sel som sluttvert. Praktisk talt all torsk (100 %) er infisert med en eller flere kveistyper. Anisakis er liten, gjerne oppkveilet og svært vanskelig å oppdage når den sitter i fiskekjøttet. Pseudoterranova er mye større, gjerne rødlig farget og lett å se i kjøttet og på leveren. Det er en tydelig sammenheng mellom fiskestørrelse og totalt antall kveis hos torsk. Mange kveis på innvollene betyr som regel også at det er mye kveis i fiskekjøttet. Kysttorsk kan ha mye Pseudoterranova spredt over store deler av filetene, mens skrei har lite Pseudoterranova i kjøttet. Nesten all anisakis sitter i buklappen og trimming av filetene kan dermed redusere sjansen for kveis i sluttproduktet vesentlig.

Opprettet 09.05.2018 09:07. Sist oppdatert 09.05.2018 09:07

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS