Kyst og Fjord

Vil ha mer hval til Japan

Fiskeriminister Harald T. Nesvik vil gjøre det enklere å selge norsk hval til Japan.

Harald Tom Nesvik har håp om at mer hvalkjøtt fra Norge ender opp i Japan.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

– Norge ønsker bedre markedsadgang for hval til Japan. Dagens importregler er mange og kompliserte. Dette har vi tatt opp med japanske myndigheter mange ganger de siste årene. Hval har også vært et tema i mine politiske møter denne uken, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Nesvik er i Japan denne uka. Her har han blant annet møtt sin japanske kollega, fiskeriminister Takamori Yoshikawa.

Japan er Norges viktigste marked for sjømat i Asia, og det er i praksis vårt eneste marked for hvalkjøtt. I fjor ble det eksportert 153 tonn hval til Japan, til en verdi av 8,8 millioner kroner. Det var en nedgang fra året før, da det ble solgt 202 tonn hvalkjøtt til 13,3 millioner kroner.

Strenge regler

Det er strenge regler for eksport av hvalkjøtt. Reglene skal sikre at hvalene er lovlig fanget, og at kjøttet er trygt å spise. Tilbakemeldinger fra eksportørene er at grensekontrollen tar for lang tid.

– Dette jobber vi med å forenkle. I tillegg ønsker vi å få på plass en løsning som skal gjøre det mulig å eksportere ferskt hvalkjøtt til Japan, og ikke bare frossent kjøtt. Det går ikke fort fremover, men vi har i løpet av vinteren fått svært positive signaler om bedre markedsadgang for hvalprodukter. Vi vil jobbe videre med dette, og jeg har god tro på at vi skal lykkes i løpet av sesongene 2019 og 2020, sier fiskeriministeren.

Norge styrker også samarbeidet med Japan gjennom en nyopprettet arbeidsgruppe som skal jobbe med forvaltningsspørsmål. 

Bærekraftig fangst

Vågehvalen er den eneste hvalen det blir drevet fangst på i Norge. Det finnes mer enn 100 000 vågehval i norske farvann. Årets kvote er på 1278 dyr.

– Norsk hvalfangst er bærekraftig, og følger strenge regler. Vi skal ha en beskatning som sikrer bestanden, næringen og økosystemet, sier Nesvik.

I fjor var det 11 båter som deltok, som til sammen tok ut totalt 454 vågehval.

Opprettet 15.03.2019 07:24. Sist oppdatert 15.03.2019 07:24

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS