Kyst og Fjord

Vil ha ny runde om kvotefleks

Fiskarlaget Nord mener landsstyret i Fiskarlaget bør gjøre en ny anbefaling om hvordan ufisket kvantum skal refordeles.

Roger Hansen og styret i Fiskarlaget Nord ber landsstyret tenke seg om en gang til. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Diskusjonen om hvordan myndighetene skal refordele ufiskede kvantum gjennom såkalt kvotefleks, skapte store bølger før jul. Fiskarlaget Nord mente landstyrets vedtak innebar en overføring av fisk fra kyst til hav som er i strid med de etablerte fordelingsnøklene i fiskerinæringa. Fiskebåt og Fiskarlaget Nord sto på hver sin side av debatten, men Fiskeridirektoratet ga Fiskarlaget Nord rett matematikken rundt sin bekymring.

Søndag møttes arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord, og vedtok en anmodning til landsstyret der de ber om ny behandling og korrigering av kvotefleksvedtaket som ble gjort i høst.  

- Arbeidsutvalget ber om at det rettes opp i det som fremstår å være en feil og villedende opplysning i Landsstyrets vedtak, skriver Fiskarlaget Nord i en pressemelding,
De mener landsstyret tar feil når de viser til at endringene i kvotefleksbestemmelsene som er foreslått bidrar til å sikre at landsmøtets fordelingsvedtak opprettholdes.
- Landsstyret anmodes om å ta stilling til betydningen av at det aktuelle vedtaket innebærer en bevegelse bort fra etablerte fordelingsnøkler. Landsstyret bes videre om og vurderer å korrigere sin tilnærming til det aktuelle tema. Arbeidsutvalget foreslår at det heller jobbes for en løsning på de problemstillinger Fiskebåt har tatt opp som ikke utfordrer de omforente fordelingsnøkler. Dersom det skal gjøres endringer så ønsker arbeidsutvalget at disse skal bidra til forutsigbarhet og sikkerhet for inntektsgrunnlag for alle flåtegrupper, skriver styret i pressemeldingen.

 

Dette er arbeidsutvalgets vedtak i sin helhet:

«Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord viser til Landsstyrets vedtak i «kvoteflekssaken» fra møte den 30.31. oktober 2018. I referat fra reguleringsmøtet i november 2018 er det uttalt at den modell for kvotefleksibilitet som er vedtatt å jobbe for i Norges Fiskarlag, vil medføre betydelig fordelingsmessig effekt og være en bevegelse bort i fra de etablerte fordelingsnøklene. Som eksempel er det presentert beregninger fra overgangen mellom 2017-2018, der forskjellen på gjeldende modell for fordeling og den modell Norges Fiskarlag har foreslått, illustreres. Med utgangspunkt i Fiskeridirektoratets beregninger og bemerkninger oppfattes Landsstyrets vedtak å bygge på en misforståelse når det uttales at den foreslåtte endringen av avregningsprinsipp vil bidra til å sikre at Landsmøtets fordelingsvedtak opprettholdes. Det anmodes om at det rettes opp i det som fremstår å være en feil og villedende opplysning i vedtaket. Det bes og om at Landsstyret tar stilling til betydningen av at det aktuelle vedtaket innebærer en bevegelse bort fra etablerte fordelingsnøkler. Fiskarlaget Nord har før disse tallene ble gjort kjent reist spørsmål ved om den aktuelle saken er av en slik karakter at den skulle vært handtert i Landsmøtet.

 

For i all hovedsak kystflåten, vil vedtaket fra Landsstyret som det står, innebære en ugunstig bevegelse bort fra etablerte og omforente fordelingsnøkler. For en kystflåte som har samme behov for forutberegnelighet med hensyn til inntektsgrunnlag som havfiskeflåten, vil det være liten verdi i den forutsigbarhet det gir og vite at et dårlig fiskeri regelmessig skal følges opp påfølgende år med en avkortet kvotetilgang. Når for eksempel hysen kommer tilbake til kysten vil det naturligvis oppleves urimelig for kystfiskeren, som har slitt med dårlig tilgjengelighet foregående sesonger, om han må se havfiskeflåten ta større andel av kvoten enda en sesong, på grunn av at refordelingen er forhåndsavtalt. Dersom det finnes alternative måter å løse situasjon på, som kan gi ønsket forutberegnelighet for alle flåtegrupper, må disse være å foretrekke. 

 

Med det som utgangspunkt bes det om at Landsstyret vurderer å gjøre korrigeringer i sin tilnærming til det aktuelle tema. 

 

Det bes om at det beregnede kvantum som utgjør forskjellen på dagens fordelingsmodell og den modell Norges Fiskarlag har foreslått, blir brukt som utgangspunkt for kvotebytte mellom de respektive grupper. Dette heller enn å overføres ensidig til de flåtegrupper som har fisket på refordelt kvantum. Et kvotebytte mellom gruppene må ha som formål og beholde verdiene i gruppene. Det må byttes i arter som gjør at de respektive flåtegruppene i så stor grad som mulig kan få tatt sine tildelte kvoter og dermed ha størst mulig grad av forutsigbarhet for sitt inntektsgrunnlag.

 

Ved å bruke avviket mellom gjeldende reguleringsmodell for kvotefleks og den modell Norges Fiskarlag har foreslått, til kvotebytte ved årets start, er oppfatningen at man i størst mulig grad kan oppnå de ønskede hensikter på vegne av alle flåtegrupper. Det vil med det oppnås en kvotefordeling som er nærmest mulig de omforente fordelingsnøkler. Dagens regulering, som er nærmest de omforente fordelingsnøkler, må ligge i bunnen. Videre kan man anvende Fiskeridirektoratets beregningsgrunnlag, som er brukt i forbindelse med synliggjøring av Norges Fiskarlags foreslåtte modell, for å beregne kvantum og verdi for kvotebytte. Man vil da i samme grad som etter vedtatt modell fra Landsstyret kunne begrense bruk av refordeling, og med det gi nødvendig forutberegnelighet for havfiskeflåten. Samtidig, når det legges til grunn et prinsipp som bidrar til å sikre verdier i de respektive gruppene, oppnås det at alle flåtegrupper i større grad sikres sitt inntektsgrunnlag.  

 

En tilnærming som foreslått vil være et svært viktig tiltak for kystflåten, og da særlig de mest sårbare flåtegruppene som i dag har de minste forutsetningene for å effektivisere og imøtekomme utfordringer med tilgjengelighet. Ikke minst vil en tilnærming som skissert være et viktig signal om at alle medlemmer ivaretas i Norges Fiskarlag.»

Opprettet 07.01.2019 09:34. Sist oppdatert 07.01.2019 09:34

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS