Kyst og Fjord

Vil ha slutt på overfiske

Etter avsløringene av enkeltfartøyers overfiske av egne kvoter i forbindelse med ferskfiskbonus, ber Norges Fiskarlag om innstramninger.

Landsstyret ser ikke mildt på saken om overfiske av egne kvoter i forbindelse med ferskfiskordninga.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

I en uttalelse fra Landsstyret i Norges Fiskarlag heter det:

Norges Fiskarlag er på nytt blitt gjort oppmerksom på at fiskeriadministrasjonen og salgslag, med bakgrunn i § 3 i forskrift om inndragning av fangst og bruk av inndregne midler, fortsatt har en praksis hvor det ytes økonomisak vederlag tilsvarende 20 % av fangstverdien, til fartøy som i lengre perioder systematisk har fisket torsk nord for 62°N (tilsiktet) som både innebærer overskridelser av fastsatte innblandingsnivåer i ferskfiskordningen og egen torskekvote. Konsekvensen av at enkeltfartøy har en slik handlemåte blir at påfølgende års gruppekvoter/ferskfiskavsetning blir tilsvarende kollektivt saldert for dette overfisket.

Norges Fiskarlag påpekte allerede i 2012 samme problemstilling overfor fiskerimyndighetene og anmodet om at praksis knyttet til 20 % vederlag for ulovlig fangst måtte justeres/skjerpes, slik at det ikke lenger ble et økonomisk motiv for fartøy og ha et driftsmønster som innebar fangst av fiskeslag som det ikke var kvotemessig dekning for. Fiskarlaget konstaterer at fiskerimyndighetene dessverre ikke har strammet til denne praksisen.

Det vises for øvrig til at vederlagsordningen ble avskaffet i pelagiske fiskerier nettopp ut fra at enkeltaktører ble fristet til å ta fangster ut over kvoterammer da dette likevel ga et rimelig greit økonomisk utbytte gjennom vederlagsordningen. Dersom ikke myndighetene er villig å stramme inn praksis slik Fiskarlaget har bedt om, må en seriøst vurdere om en skal avskaffe hele vederlagsordningen ut fra at enkeltaktører dessverre også utnytter ordningen i hvitfisksektoren. 

Norges Fiskarlag kan ikke støtte dagens praktisering av bestemmelsen i § 3 Vederlag ved ilandføring i forannevnte forskrift, og krever at fiskerimyndighetene snarest justerer praksis i samsvar med intensjonen med vederlagsordningen.»

Opprettet 05.02.2019 07:53. Sist oppdatert 05.02.2019 07:54

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS