×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Vil ha slutt på overfiske

Etter avsløringene av enkeltfartøyers overfiske av egne kvoter i forbindelse med ferskfiskbonus, ber Norges Fiskarlag om innstramninger.

Landsstyret ser ikke mildt på saken om overfiske av egne kvoter i forbindelse med ferskfiskordninga.

I en uttalelse fra Landsstyret i Norges Fiskarlag heter det:

Norges Fiskarlag er på nytt blitt gjort oppmerksom på at fiskeriadministrasjonen og salgslag, med bakgrunn i § 3 i forskrift om inndragning av fangst og bruk av inndregne midler, fortsatt har en praksis hvor det ytes økonomisak vederlag tilsvarende 20 % av fangstverdien, til fartøy som i lengre perioder systematisk har fisket torsk nord for 62°N (tilsiktet) som både innebærer overskridelser av fastsatte innblandingsnivåer i ferskfiskordningen og egen torskekvote. Konsekvensen av at enkeltfartøy har en slik handlemåte blir at påfølgende års gruppekvoter/ferskfiskavsetning blir tilsvarende kollektivt saldert for dette overfisket.

Norges Fiskarlag påpekte allerede i 2012 samme problemstilling overfor fiskerimyndighetene og anmodet om at praksis knyttet til 20 % vederlag for ulovlig fangst måtte justeres/skjerpes, slik at det ikke lenger ble et økonomisk motiv for fartøy og ha et driftsmønster som innebar fangst av fiskeslag som det ikke var kvotemessig dekning for. Fiskarlaget konstaterer at fiskerimyndighetene dessverre ikke har strammet til denne praksisen.

Det vises for øvrig til at vederlagsordningen ble avskaffet i pelagiske fiskerier nettopp ut fra at enkeltaktører ble fristet til å ta fangster ut over kvoterammer da dette likevel ga et rimelig greit økonomisk utbytte gjennom vederlagsordningen. Dersom ikke myndighetene er villig å stramme inn praksis slik Fiskarlaget har bedt om, må en seriøst vurdere om en skal avskaffe hele vederlagsordningen ut fra at enkeltaktører dessverre også utnytter ordningen i hvitfisksektoren. 

Norges Fiskarlag kan ikke støtte dagens praktisering av bestemmelsen i § 3 Vederlag ved ilandføring i forannevnte forskrift, og krever at fiskerimyndighetene snarest justerer praksis i samsvar med intensjonen med vederlagsordningen.»

På forsiden nå