Kyst og Fjord

Vil ha tørrfiskbonus

Røst får ikke nytte av verken ferskfiskordninga, maksimalkvotetillegget, levendefiskbonusen, distriktskvota eller kystfiskekvota. Nå vil tørrfiskøya ha en egen tørrfiskbonus.

- Vi ber om bedre rammebetingelser, sier (fv) Gøran Greger i John Greger AS, Tore Johansen i Røst Sjømat og Olaf Pedersen i Glea AS.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

- Vi taper hele veien. Torskefisket flyttes gradvis nordover, og vi har ingen ting å stille opp med, sier fiskekjøper Olaf Pedersen til Kyst og Fjord.

Prioriterer Finnmark

Landets fiskerireguleringer har fått en rekke spesialbestemmelser de siste årene, for å øke verdiskapinga og prioritere distriktene. De har stort sett hatt én ting til felles: De prioriterer Troms og Finnmark.

• Distriktskvota, «Hjeltnes-kvota», skal landes på Nordkyn.

• Kystfiskekvota gir kvotetillegg til fiskere fra kommuner innen det samiske virkemiddelområdet. Røst er ikke omfattet av ordninga.

• Maksimalkvotetillegget i åpen gruppe er en kappfiskeordning som stoppes når kvota er oppfisket. Årets maksimalkvotefiske ble stoppet allerede 12. mars. Da var fisket på Røst bare så vidt kommet i gang. De som fikk full utnyttelse av ordninga, fisket atskillige mil nord for Røst, og produsentene på tørrfiskøya frykter at fiskerne i åpen gruppe vil sky Røst i framtida.

• Ferskfiskordninga trer i kraft i mai. Da har både fisk og fiskere forlatt Røst.

• Den fangstbaserte akvakulturen, levendefangsten, har vist seg best egnet under vårtorskefisket. Det foregår i Finnmark. I disse dager fylles torskemerder i Havøysund, Nordkapp og Båtsfjord.

• Også de ulike strukturtiltakene innebærer at fisket forflytter seg nordover, der båtene blir større og mer effektive, og der det blir stadig viktigere å komme i gang tidlig på vinteren. Blir det strukturering under 11 meter, vil denne tendensen forsterke seg ytterligere.

40.000 tonn

Olaf Pedersen anslår at de ulike ordningene representerer anslagsvis 40.000 tonn torsk. Det er nesten 25 prosent av den totale torskekvota i kystflåten, åpen og lukket gruppe.

- Det er klart at dette merkes. 80 prosent av fisken vi får på land kommer fra fremmedfiskere, sier han. Tallene viser sårbarheten: I uke 12 i fjor var det 122 juksabåter som leverte på Røst. Samme uke i år var tallet sunket med 40 båter.

Les hele saken her.

Opprettet 20.04.2018 07:59. Sist oppdatert 20.04.2018 07:59

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS