Kyst og Fjord

Vil ha tørrfiskbonus

Røst får ikke nytte av verken ferskfiskordninga, maksimalkvotetillegget, levendefiskbonusen, distriktskvota eller kystfiskekvota. Nå vil tørrfiskøya ha en egen tørrfiskbonus.

- Vi ber om bedre rammebetingelser, sier (fv) Gøran Greger i John Greger AS, Tore Johansen i Røst Sjømat og Olaf Pedersen i Glea AS.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

- Vi taper hele veien. Torskefisket flyttes gradvis nordover, og vi har ingen ting å stille opp med, sier fiskekjøper Olaf Pedersen til Kyst og Fjord.

Prioriterer Finnmark

Landets fiskerireguleringer har fått en rekke spesialbestemmelser de siste årene, for å øke verdiskapinga og prioritere distriktene. De har stort sett hatt én ting til felles: De prioriterer Troms og Finnmark.

• Distriktskvota, «Hjeltnes-kvota», skal landes på Nordkyn.

• Kystfiskekvota gir kvotetillegg til fiskere fra kommuner innen det samiske virkemiddelområdet. Røst er ikke omfattet av ordninga.

• Maksimalkvotetillegget i åpen gruppe er en kappfiskeordning som stoppes når kvota er oppfisket. Årets maksimalkvotefiske ble stoppet allerede 12. mars. Da var fisket på Røst bare så vidt kommet i gang. De som fikk full utnyttelse av ordninga, fisket atskillige mil nord for Røst, og produsentene på tørrfiskøya frykter at fiskerne i åpen gruppe vil sky Røst i framtida.

• Ferskfiskordninga trer i kraft i mai. Da har både fisk og fiskere forlatt Røst.

• Den fangstbaserte akvakulturen, levendefangsten, har vist seg best egnet under vårtorskefisket. Det foregår i Finnmark. I disse dager fylles torskemerder i Havøysund, Nordkapp og Båtsfjord.

• Også de ulike strukturtiltakene innebærer at fisket forflytter seg nordover, der båtene blir større og mer effektive, og der det blir stadig viktigere å komme i gang tidlig på vinteren. Blir det strukturering under 11 meter, vil denne tendensen forsterke seg ytterligere.

40.000 tonn

Olaf Pedersen anslår at de ulike ordningene representerer anslagsvis 40.000 tonn torsk. Det er nesten 25 prosent av den totale torskekvota i kystflåten, åpen og lukket gruppe.

- Det er klart at dette merkes. 80 prosent av fisken vi får på land kommer fra fremmedfiskere, sier han. Tallene viser sårbarheten: I uke 12 i fjor var det 122 juksabåter som leverte på Røst. Samme uke i år var tallet sunket med 40 båter.

Les hele saken her.

Opprettet 20.04.2018 07:59. Sist oppdatert 20.04.2018 07:59

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS