×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Vil ikke gi fra seg kontrollfunksjon

Fiskesalgslagenes samarbeidsorgan «Norsk villfisk» retter tommelen opp for forslagene om nye kontrolltiltak, men påpeker også at man i jakten på forbedringer ikke må skrote ordninger som fungerer.

Råfisklagets kvalitetskontrollører på jobb. Salgslagene påpeket at deres kontrollinnsats er et viktig bidrag for å få opp kontrollfrekvensen på kaier og fartøy.  Foto: Råfisklaget

Et av forslagene fra Fiskerikontrollutvalget som la frem sin innstilling fredag, er å samle alle oppgaver tilknyttet ressurskontroll i Fiskeridirektoratet. Det innebærer at fiskesalgslagene får litt mindre å gjøre i fremtiden.

Viktig bidrag
Salgslagenes samarbeidsorgan «Norsk villfisk» peker i en pressemelding på det utstrakte kontroll- og tilsynsarbeidet som i dag ligger i salgslagene. Dette arbeidet har vært trappet opp de siste årene og er et viktig bidrag til det øvrige kontrollarbeidet som utføres av ulike myndighetsaktører, mener salgslagene.

Hånd i hanske
Fiskesalgslagene har blant annet en plikt til å sørge for like konkurransevilkår. Det krever at vi må påse at aktørene i bransjen følger forretningsreglene. Kontroll av sluttsedlene som det vitale dokumentet i førstehåndsomsetningen, er og vil fortsatt være avgjørende viktig.
- Denne kontrollen går hånd i hanske med ressurskontrollen. Den krever også at vi har kontroll-kompetanse i salgslagene. Organiseringen av det samlede kontrollarbeidet må ta hensyn til denne ressursen, og fortrinnsvis bygge på den, skriver Norsk villfisk.
Undrende 
Norsk villfisk sier seg enig i at ressurskontrollen har et forbedringspotensial, og forslaget om større tverr-etatlighet mellom fiskerinæringen og myndighetene for å forebygge og etterforske fiskerikriminalitet trekkes i så måte frem som et godt forslag.
- Men sett i lys av at vi har økt innsatsen de siste årene, stiller vi oss undrende til at utvalget foreslår å redusere salgslagenes rolle. Vi ønsker tvert imot å bidra i prosessen for å styrke og bedre kontrollarbeidet. Salgslagenes sluttseddelsystem kan ikke vurderes uavhengig av øvrig kontrollarbeid. Landings- og sluttseddelkontroll vil med andre ord fortsatt være viktig, og salgslagene er nærmest til forestå denne kontrollen på en god måte

Dobler kontrolltallet
Fiskerikontrollutvalgets innstilling viser til at det av totalt 240 398 landinger kun ble gjennomført 1 297 full- og mottakskontroller i Fiskeridirektoratets regi.
- Norsk Villfisk vil peke på at det i tillegg til disse kontrollene, i 2019 vil bli gjennomført mer enn 1.000 landings- og fartøykontroller i regi av salgslagene. I tillegg kommer mer enn 500 kvalitetskontroller og -tilsyn også utført av salgslagene, skriver Norsk villfisk.
Kvalitetstilsyn
- Kvalitetskontrollen som gjennomføres av salgslagene er viktig for å forhindre kriminalitet og sikre at sentrale forretningsregler ikke omgås. I dag henger denne kontrollen tett sammen med salgslagenes øvrige virksomhet. Norsk Villfisk mener dagens prøveordning med kvalitetstilsyn i Råfisklagets distrikt må gjøres permanent, og utvides til å omfatte hele landet og alle salgslag. Kvalitetskontrollen må betraktes og gjennomføres som en integrert del av arbeidet med å forebygge fiskerikriminalitet.

Salgslagene varsler at de vil komme tilbake med mer utfyllende uttalelser senere i høringen. Fiskerikontrollutvalgets rapport er sendt på en tre måneders høring.

På forsiden nå