Kyst og Fjord

Vil kun tillate rekefiske med passive redskaper

Fjordfiskenemnda er positive til rekefiske på Tanafjorden og Porsangerfjorden, men ikke med trål.

Fjordfiskenemda mener rekefisket i fjordene må utvikles på en annen måte enn tradisjonell tråling.

Foto: Lyngenreker
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Forslaget om å åpne Tanafjorden og Porsangerfjorden for reketråling er til behandling hos en rekke instanser for tiden, og mandag var saken innom Fjordfiskenemnda for behandling.

Nemnda viser i sin uttalelse til at forslaget om gjenåpning etter 40 års fredning mot trål har vakt bekymring og motstand blant lokale fiskere:

«Fjordfiskenemnda ser positivt på at Havforskningsinstituttet i løpet av 2018 og 2019 skal undersøke bestandssituasjonen for reke i de to fjordene. Fjordfiskenemda er også positive til at et nytt rekefiske kan bidra til økt lønnsomhet og nye arbeidsplasser i fjordfiskeriene. Nemda vil imidlertid understreke at dette må skje på en ansvarlig måte, og vil anmode om at følgende forutsetninger legges til grunn:

Det åpnes ikke for bruk av reketrål i Porsangerfjorden og Tanafjorden. De to fjordene det er snakk om har vært gjenstand for en rekke økologiske endringer i løpet av de siste 40 årene. Kråkebolleinvasjon og reduksjon av tareskogen har hatt svært negativ innvirkning på de lokale fiskeriene. Kongekrabbens etablering har både medført plager og merarbeid, men også gitt et oppsving i antall fiskere og tilknyttet næringsvirksomhet. Gitt den avhengigheten fjordfiskeriene har av naturgrunnlaget, så må føre var-prinsippet legges til grunn og forbudet mot reketråling opprettholdes. Et framtidig rekefiske må utøves ved hjelp av passive redskaper. Havforskningsinstituttet må overvåke fjordøkologien nøye i årene som kommer.

Fjordfiskenemda viser til at det i Varangerfjorden er lagt ned et stort arbeid med å utvikle teinefiske på reker, samtidig med at man har arbeidet med å få inn varangerrekene i godt betalende markeder. Det hersker nå bekymring for at dette arbeidet vil stoppe opp, på grunn av at man har sluppet til for mange større fartøy utenfra som ikke deltar i arbeidet med høyere pris og kvalitet. Fjordfiskenemda ber derfor om at Fiskeridepartementet foretar en gjennomgang av reguleringene av rekefisket i Varangerfjorden, med sikte på at varangerrekene kan oppnå høyest mulig kvalitet og pris i markedet, og slik at fisket forbeholdes fartøy under 15 meter i tråd med de alminnelige fjordlinjebestemmelsene.

De alminnelige fjordlinjebestemmelsene respekteres, slik at også rekefisket i fjordene forbeholdes den minste flåten.»

Opprettet 25.09.2018 08:32. Sist oppdatert 25.09.2018 08:32

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS