×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Vil nekte turistene å ta fisken heim

Fiskarlaget Nord mener det må innføres et forbud mot utførsel av turistfisk.

Turistene skal kun ha med seg opplevelsen hjem, mener fiskarlagene i Nord-Norge.  Foto: Erik Jenssen

Dermed er begge de nordnorske fiskarlagene på linje i spørsmålet om privatpersoners rett til utførsel av egenfanget fisk. Årsmøtet i Nordland fylkes fiskarlag vedtok nylig en uttalelse med en rekke tiltak for å begrense turistfisket, der utførselsforbud sto sentralt.

Styret i Fiskarlaget Nord har sendt ut følgende uttalelse:

«Turistfiskenæringen har ekspandert veldig og har nå et omfang som gir grunn til å tro at de kvoteandeler som avsettes til dette formålet overfiskes betydelig. Turistfisket forbindes samtidig med dårlig utnyttelse av fisken, og beklageligvis gjøres det avsløringer som viser at den enkle adgangen til norske fiskeressurser også utnyttes av organiserte kriminelle. Turistfisket foregår i tillegg til enhver tid kystnært, der det som et utgangspunkt er utfordringer knyttet til en truet kysttorskestamme. For kystfiskeren, som er avhengig av en bærekraftig forvaltning av fiskeressursene, oppfattes situasjonen uoversiktlig og uakseptabel. 

I årsmøtet i Fiskarlaget Nord 2019 ble turistfisket grundig debattert, som underbygger hvor alvorlig fiskerne ser på utviklingen. Følgende ble vedtatt:

«Med det omfang turistfiskenæringen har fått mener årsmøtet det må være et krav at det kommer på plass kontrollerbart regelverk som gir oversikt over ressursuttaket og trygghet for at ikke kvoteandelene som avsettes til dette formålet overfiskes». 

Styret mener diskusjoner om turistfiskenæringen må ta utgangspunkt i at næringen i sum er en profesjonalisert, fangsteffektiv og betydelig aktør i kystsonen. Dette på tross av at den enkelte turistfisker ikke kan sammenlignes med en profesjonell fisker, noe som gjerne gjenspeiler seg i både turistfiskerens opptreden på sjøen og handtering av fangst. Turistfiskenæringens totale omfang og ressursuttak oppfattes nå å være av en slik størrelse at det fremstår påkrevd med tilsvarende streng regulering og kontroll med ressursuttaket som det som gjelder for alminnelig yrkesfiske. Dette fremstår nødvendig både for å kunne sikre en bærekraftig beskatning av fiskeressursene, men ikke minst for å legge til rette for god sameksistens mellom yrkesfiskerne og turistfiskenæringen.

Det må videre kunne legges til grunn at dagens rapporteringskrav for turistfiskenæringen, og den utførselsbegrensning for fisk som gjelder, hverken hver for seg eller samlet er egnet til å kontrollere ressursuttaket fra turistfisket.

Relevante tiltak
For å få kontroll med ressursuttaket fra turistfiskenæringen vil styret foreslå at det ses på både strakstiltak samt mer langsiktige løsninger. 

Strakstiltak Som et strakstiltak for å bremse uttaket i forbindelse med turistfisket foreslås det at det ses på om det kan innføres et utførselsforbud for turistfiskere. En slik regulering vil være et viktig signal om at turistfisket først og fremst skal handle om en flott opplevelse i forbindelse med besøk i landet. Det vil også kunne forenkle grensekontrollen. En slik ordning bør vare i alle fall til annen tilfredsstillende kontroll med uttaket fra turistfisket er etablert.

Det bør i tillegg til dagens rapporteringsordning for turistfiskebedrifter vurderes å kreve en registrering av den enkelte turist som ønsker å drive fiske. En registreringsordning vil kunne være den plattform der det bidras til å skape bevissthet hos den tilreisende om relevante reguleringer som gjelder.

Langsiktige løsninger
Det må grunnleggende etableres et regelverk som er kontrollerbart og egnet til å skaffe oversikt over ressursuttaket fra turistfiskenæringen. Akkurat som for fiskeflåten så må det sikres at turistfiskenæringen ikke overfisker sin kvoteavsetning. 

Det må være en forutsetning at det stilles krav om at alle som skal kunne drive turistfiskevirksomhet med utleie av båter må være registrert. God nok kontroll med omfanget av turistfisket oppfattes ikke forenelig med at det skal kunne gjelde en frivillig registreringsordning for deler av næringen.

Den samme ilandføringsplikt som gjelder for fiskeflåten bør også gjelde for turistfiskere.

Det bør vurderes å stilles krav om løpende innsending av landingsopplysninger fra de respektive turistfiskeanlegg. Utleier bør være ansvarlig for korrekt rapportering i forbindelse med landing. Det fangst landes og registreres ved bør videre være utleiers ansvar å ha godkjent vekt . Alternativt må annet godkjent fiskemottak.

Av hensyn til forutsigbarhet for turistfiskebedriftene bør det vurderes om registrerte turistfiskeanlegg skal tildeles en kvote som andel av avsetning til turistfisket. 

Turistfiskebedrifter bør ikke ha anledning til å fortsette utleie av fiskefartøy etter at avsetningen til turistfisket, eventuelt den respektive bedrifts kvote, er oppfisket.

Av hensyn til både sikkerhet og kontroll med utøvelsen av fisket bør det stilles krav om AIS i turistfiskefartøy.

Avslutningsvis
Styret vil avslutningsvis påpeke betydningen av å prioritere arbeidet med å få på plass en bedre regulering og kontroll av turistfiskenæringen. Det fremstår i dag som at det etableres en veldig overkapasitet i turistfiskenæringen i forhold til hva ressurssituasjonen tilsier. Hverken fiskeflåten eller turistfiskenæringen fremstår tjent med en slik utvikling.»

På forsiden nå