Kyst og Fjord

Vil realisere potensialet

I forslaget til Statsbudsjett for 2018 kommer regjeringen med flere tiltak innen forskning som skal realisere havnasjonens potensial.

Det foreslås flere tiltak som ifølge regjeringen vil styrke havnasjonen Norge. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Regjeringa skriver i en pressemelding at de vil styrke Norges profil som ledende havnasjon, bevilger penger til mer kunnskap om nye marine arter og arktis.

- I årene som kommer skal Norge utvikle en ny havbasert industri. I budsjettet foreslår vi derfor å bevilge penger til å øke den blå kunnskapen. Det skjer både ved å øke bevilgningene til forsking, og ved å styrke forskingsmiljøene. Vi har lagt frem en havstrategi som skal bidra til å realisere næringspotensialet som ligger i havet, nå følger vi opp, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

I budsjettet fremmer regjeringa flere forslag som følger opp havstrategien som ble lagt i vår.

Tiltakene er:

  • Regjeringa foreslår å styrke satsinga på havbruksforskning og kunnskap om nye marine arter med 14 millioner kroner.
  • Ressursforsking og - overvåkning er foreslått styrket med 11 millioner kroner gjennom en økning i inntektene fra fiskeriforskingsavgiften.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 11 millioner kroner til et forskingstokt til Antarktis vinteren 2018- 2019. Målet med toktet er å få bedre kunnskaper om krillbestanden for å kunne utnytte næringspotensialet for høsting av krill bedre.
  • Regjeringa vil samle de marine miljøa i Bergen for å realisere næringspotensialet i havet og langs kysten, og foreslår å bevilge 10 millioner kroner til videre utredning av en samlokalisering.
  • Regjeringa foreslår å bevilge 5 millioner kroner til et nytt senter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø.

 

Blå næringer skal også få bedre tilgang på virkemidler.

- Siden regjeringen tiltrådte i 2013 har bevilgningene til marin forsking økt med over 370 millioner kroner. Den satsingen vil vi fortsette med. Gjennom statsbudsjettet for neste år vil vi også øke bevilgninga til Innovasjon Norge for å styrke Norge sin profil som ledende havnasjon, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Innovasjon Norge med 10 millioner kroner for å styrke Norge sin profil som ledende havnasjon. Regjeringen foreslår også en bevilgning på 30 millioner kroner til marine og maritime pilot- og demonstrasjonsprosjekt gjennom Innovasjon Norge. Satsinga skal bidra til å redusere kostnader og risiko for testing og demonstrasjon av ny teknologi og nye løsninger.

Opprettet 12.10.2017 11:01. Sist oppdatert 12.10.2017 11:01

Kommenter via Facebook

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS