Kyst og Fjord

Vil realisere potensialet

I forslaget til Statsbudsjett for 2018 kommer regjeringen med flere tiltak innen forskning som skal realisere havnasjonens potensial.

Det foreslås flere tiltak som ifølge regjeringen vil styrke havnasjonen Norge. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Regjeringa skriver i en pressemelding at de vil styrke Norges profil som ledende havnasjon, bevilger penger til mer kunnskap om nye marine arter og arktis.

- I årene som kommer skal Norge utvikle en ny havbasert industri. I budsjettet foreslår vi derfor å bevilge penger til å øke den blå kunnskapen. Det skjer både ved å øke bevilgningene til forsking, og ved å styrke forskingsmiljøene. Vi har lagt frem en havstrategi som skal bidra til å realisere næringspotensialet som ligger i havet, nå følger vi opp, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

I budsjettet fremmer regjeringa flere forslag som følger opp havstrategien som ble lagt i vår.

Tiltakene er:

  • Regjeringa foreslår å styrke satsinga på havbruksforskning og kunnskap om nye marine arter med 14 millioner kroner.
  • Ressursforsking og - overvåkning er foreslått styrket med 11 millioner kroner gjennom en økning i inntektene fra fiskeriforskingsavgiften.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 11 millioner kroner til et forskingstokt til Antarktis vinteren 2018- 2019. Målet med toktet er å få bedre kunnskaper om krillbestanden for å kunne utnytte næringspotensialet for høsting av krill bedre.
  • Regjeringa vil samle de marine miljøa i Bergen for å realisere næringspotensialet i havet og langs kysten, og foreslår å bevilge 10 millioner kroner til videre utredning av en samlokalisering.
  • Regjeringa foreslår å bevilge 5 millioner kroner til et nytt senter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø.

 

Blå næringer skal også få bedre tilgang på virkemidler.

- Siden regjeringen tiltrådte i 2013 har bevilgningene til marin forsking økt med over 370 millioner kroner. Den satsingen vil vi fortsette med. Gjennom statsbudsjettet for neste år vil vi også øke bevilgninga til Innovasjon Norge for å styrke Norge sin profil som ledende havnasjon, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Innovasjon Norge med 10 millioner kroner for å styrke Norge sin profil som ledende havnasjon. Regjeringen foreslår også en bevilgning på 30 millioner kroner til marine og maritime pilot- og demonstrasjonsprosjekt gjennom Innovasjon Norge. Satsinga skal bidra til å redusere kostnader og risiko for testing og demonstrasjon av ny teknologi og nye løsninger.

Opprettet 12.10.2017 11:01. Sist oppdatert 12.10.2017 11:01

Kommenter via Facebook

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

PDF-avis

Levert av Open Concept AS